Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Norges deltakelse i internasjonale forskningsinfrastrukturer

Deltakelse i internasjonale forskningsorganisasjoner gir norske forskere tilgang til forskningsinfrastrukturer og mulighet for å delta i nyskapende og ressurskrevende forskning som det ellers ville være umulig å oppnå med nasjonale midler alene. Deltakelsen representerer også et betydelig potensiale for teknologioverføring og utvikling av norsk næringsliv.

Norske forskere har gjennom mange tiår deltatt aktivt i internasjonale forskningsorganisasjoner. Samarbeidet i disse organisasjonene bygger på internasjonale avtaleverk der kontingentene for det enkelte medlemsland blir bestemt ut fra en avtalefestet beregningsnøkkel der bruttonasjonalproduktet eller tilsvarende er en hovedfaktor. Tabell 1 viser hvilke medlemskap i internasjonale forskningsorganisasjoner som finansieres fra departementene.

Tabell 1. Norsk deltakelse i internasjonale forskningsorganisasjoner finansiert av departementene.

Prosjekt   Status
CERN

European Organization for Nuclear Research

Medlem
fra 1954
EMBL/EMBC

European Molecular Biology Laboratory

The European Molecular Biology Conference

Medlem
fra 1985
ESRF

European Synchrotron Radiation Facility

Medlem
fra 1989
IARC

International Agency for Research on Cancer

Medlem
fra 1987
ESA

European Space Agency

Medlem
fra 1987
OECD Halden

Halden Reactor project

Etablert
1958

 

 

 

 

 

 

 

  

 

European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) ble opprettet i 2002 av forskningsministrene i EU som et rådgivende forum for forskningsinfrastruktur. ESFRI har deltakere fra alle de 28 medlemslandene og fra 11 assosierte land til EUs rammeprogram for forskning. ESFRIs mandat er å utvikle et strategisk veikart over Europas behov for ny eller oppgradert forskningsinfrastruktur innenfor alle vitenskapelige områder og følge opp implementeringen av infrastrukturene. Det felleseuropeiske veikartet (ESFRI Roadmap) har stimulert mange land til å utarbeide nasjonale veikart for forskningsinfrastrukturer og foreta tydeligere nasjonale prioriteringer av nye investeringer. ESFRI Roadmap ble første gang utgitt i 2006 og oppdatert i 2008, 2010 og 2016. ESFRI utgir sitt nyeste veikart i september 2018. Selv i et Europa preget av økonomisk krise i årene 2008-2016, hadde forskningsinfrastruktur høy prioritet både på nasjonalt og europeisk nivå. Dette er ikke minst fordi europeisk samarbeid om forskningsinfrastrukturer vurderes å være av felles interesse og med avgjørende betydning for forskningen som skal bygge opp under store samfunnsutfordringer innenfor helse, klima, miljø, hav, mat og energi. Felles prosjekter gjør det mulig å realisere infrastruktur som den enkelte stat ikke har ressurser til alene.

En forskningsinfrastruktur kan enten være lokalisert på ett sted eller distribuert – dvs. at ulike land har komplementære del-infrastrukturer (kalt "noder") i en felles infrastruktur. I det første tilfellet er infrastrukturens investerings- og driftskostnader vanligvis relativt høye – det er derfor flere land går sammen om den lokaliserte infrastrukturen. Her er tradisjonen at medlemskontingentene mer eller mindre fullfinansierer investerings- og driftskostnadene. For de distribuerte infrastrukturene derimot, finansierer kontingentene vanligvis kun driftskostnadene for et kontor eller en juridisk enhet som organiserer felles tjenester. De aller fleste forskningsinfrastrukturene på ESFRI Roadmap er distribuerte.

De juridiske avtaleverkene for etablering og drift av CERN, ESRF, EMBL og tilsvarende internasjonale forskningsinfrastrukturer var svært krevende med forhandlinger over flere år. EU-kommisjonen i samarbeid med ESFRI utarbeidet derfor ERIC-forordningen (European Research Infrastructure Consortium) for å forenkle etableringen av felles infrastrukturer over landegrensene.

Norske forskningsmiljøer som planlegger å delta i internasjonalt samarbeid om forskningsinfrastruktur inkl. medlemskap i infrastrukturene i ESFRI Roadmap, må som en hovedregel søke Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur (INFRASTRUKTUR) på lik linje med øvrige norske prosjekter av nasjonal betydning. Dette skal sikre at de prosjektene som har høyest kvalitet og relevans for norsk forskning innvilges. Forskningsrådet utarbeider sine anbefalinger om norsk deltakelse til relevante sektordepartementer som tar endelig beslutning om Norges medlemskap etter hver søknadsbehandling i INFRASTRUKTUR.

Norge har så langt inngått forpliktende deltakelse i 16 av de felles-europeiske infrastrukturene, inkl. CESSDA ERIC, ECCSEL ERIC og SIOS Svalbard AS med Norge som vertsland. Etter søknadsbehandlingen av den femte utlysningen i 2016, har Forskningsrådet bevilget midler og anbefalt norsk medlemskap i ytterligere 2 forskningsinfrastrukturer i ESFRI Roadmap.

Alle medlemskap etablert etter 2010 gjelder infrastrukturer på ESFRI Roadmap. Norske forskere deltar i en rekke andre internasjonale samarbeid om forskningsinfrastruktur som enten er finansiert av forskningsinstitusjonene, gjennom forskningsprogrammer og andre virkemidler i Forskningsrådet eller andre offentlige finansieringskilder.

Det er vanlig praksis i de fleste land at en nasjonal myndighet, vanligvis et departement eller et forskningsråd, har en representant i det internasjonale infrastruktursamarbeidets styringsorgan.  I de fleste internasjonale infrastrukturene som Norge er med i, er det KD eller et annet departement som har undertegnet medlemskapsavtalen.

Tabell 2. Norsk deltakelse i infrastrukturer på ESFRI Roadmap. Oversikten gjelder forskningsinfrastruktur slik dette er definert i strategien Verktøy for forskning. Forskningsrådet bidrar finansielt og/eller forvalter Norges medlemskap i infrastrukturen og det er Norge, ikke en norsk FoU-institusjon, som er medlem i den internasjonale infrastrukturen.

Kortnavn
(Juridisk enhet)
ESFRI-prosjekt Status Prosjekt-merking

Samfunnsvitenskap og Humaniora

CLARIN ERIC* PDF - 406 KB  

Common Language Resources and Technology Infrastructure

ESFRI Roadmap NL er vertsland

(1)
ESSurvey ERIC* PDF - 99 KB  

European Social Survey

ESFRI Roadmap UK er vertsland

(1)

CESSDA ERIC* PDF - 390 KB

Council of European Social Science Data Archives

 

Norge deltar i etableringen (1)

Naturvitenskap og teknologi

EISCAT_3D PDF - 383 KB  

European Next Generation Incoherent Scatter radar

European Incoherent Scatter Scientific Association

ESFRI Roadmap  SE er vertsland. Medlem i EISCAT fra 1975

(1)

Energi

ECCSEL ERIC* PDF - 377 KB

European Carbon Dioxide Capture and Storage Laboratory Infrastructure

ESFRI Roadmap      NO er vertsland

(1)

WindScanner

European WindScanner Facility

ESFRI Roadmap, DK er vertsland (3)

Klima og miljø

Euro Argo ERIC* PDF - 385 KB

European contribution to the Argo program

ESFRI Roadmap FR er vertsland

(1)

  
ICOS ERIC* PDF - 378 KB

Integrated Carbon Observation System

ESFRI Roadmap FI/FR er vertsland

(1)
ACTRIS

European Research Infrastructure for the observation of Aerosol, Clouds, and Trace gases

ESFRI roadmap, FI koordinerer arbeidet (3)

EPOS ERIC* PDF - 399 KB

European Plate Observing System       

ESFRI Roadmap      IT er vertsland

(2)
SIOS Svalbard AS PDF - 375 KB

Svalbard Integrated Artic Earth Observing System

ESFRI Roadmap NO er vertsland
 

(1)

LifeWatch ERIC*

e-infrastructure for Biodiversity and Ecosystem Research ESFRI Roadmap ES er vertsland (3)

Biologi og medisin (Livsvitenskap)

ELIXIR (EMBL) PDF - 394 KB

 

European infrastructure for biological information, supporting life science research and its translation to medicine, agriculture, bioindustries and society

ESFRI Roadmap
UK er vertsland

(1)
BBMRI ERIC* PDF - 556 KB

Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure

ESFRI Roadmap
AU er vertsland

(1)

EATRIS ERIC* PDF - 548 KB
European Advanced Translational Research Infrastructure in Medicine

ESFRI Roadmap
NL er vertsland

(1)
EU-OPENSCREEN ERIC* PDF - 398 KB European Infrastructure of Open Screening Platforms for Chemical Biology

ESFRI Roadmap
DE er vertsland

(1)

ECRIN ERIC* PDF - 377 KB
European Clinical Research Infrastructures Network

ESFRI Roadmap
FR er vertsland

(1)

Euro-BioImaging ERIC*

Research Infrastructure for Imaging Technologies in Biological and Biomedical Sciences

ESFRI Roadmap
FI/IT/DE er vertsland

(2)
ISBE

Infrastructure for Systems Biology Europe

ESFRI Roadmap (3)
EMBRC PDF - 398 KB

European Marine Biological Resource Centre

ESFRI Roadmap (1)
AnaEE

Infrastructure for Analysis and Experimentation on Ecosystems

ESFRI Roadmap (3)
Analyser
 
European Spallation Source ERIC* PDF - 386 KB

European Spallation Source

ESFRI Roadmap
SE/DK er vertsland

(1)
ESRF-EBS PDF - 390 KB

European Synchrotron Radiation Facility - Extremely Brilliant Source

ESFRI Roadmap
FR er vertsland

(1)

 

*ESFRI-prosjektet er eller planlegges etablert som en ERIC (European Research Infrastructure Consortium). Dette er et valgfritt juridisk rammeverk utformet som en forordning i EU. Rammeverket kan brukes av medlemsland og assosierte land for å regulere landenes samarbeid om etablering og drift av felles-europeiske forskningsinfrastrukturer. Forordningen er tatt inn i EØS-avtalen og ERIC-loven ble vedtatt i Stortinget 10. november 2015.

(1): ESFRI-prosjekter der Norge har inngått forpliktende avtaler. Disse prosjektene er særskilt fremhevet på Norsk veikart for forskningsinfrastruktur.

(2): Forskningsrådet har bevilget midler etter ordinær søknadsbehandling i INFRASTRUKTUR og har eller vil anbefale KD og relevante sektordepartementer at Norge bør delta i ESFRI-prosjektet. Den nasjonale infrastrukturen er særskilt fremhevet i Norsk veikart for forskningsinfrastruktur.

(3): ESFRI-prosjekter der Norge så langt ikke har tatt stilling til deltakelse i etableringen. Norske forskningsmiljøer deltar i Preparatory Phase, men Forskningsrådet har enten ikke mottatt søknad til INFRASTRUKTUR om Norges deltakelse eller søknadens evaluering ga ikke grunnlag for at prosjektet er særskilt fremhevet i Norsk veikart for forskningsinfrastruktur.

Forskningsrådets policy for medlemskap i internasjonale RI

Policyen definerer prinsipper for etablering, forlengelse og (eventuell) avslutning av medlemskap, hvordan institusjonene og Forskningsrådet skal forholde seg til medlemskapets finansiering, samt norsk representasjon i infrastrukturenes styrende organer.

En kortfattet oppsummering av policyen finnes her.

 

Publisert:
16.02.2012
Sist oppdatert:
24.04.2018