Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

1.2 FoU i universitets- og høgskolesektoren

I følge NIFUs beregninger ble det i 2016 utført FoU for 20,6 milliarder kroner i universitets- og høgskolesektoren, inkludert universitetssykehusene.

Sektoren har hatt den høyeste veksten i FoU-utgifter de siste to årene og stod i 2016 for en tredjedel av Norges FoU-utgifter; midt på 1990-tallet utgjorde de en fjerdedel av FoU-utgiftene, se figur 1.2.1. Dersom universitetssykehusenes FoU holdes utenfor, stod norske universiteter og høgskoler alene for 17,3 milliarder kroner i 2016. Kapittel 1.4 gir en nærmere beskrivelse av FoU-innsatsen i helseforetakene.

Lønnsutgiftene er høyest

I 2016 var lønnsutgiftene høyest med 57 prosent av FoU-utgiftene i universitets- og høgskolesektoren. Utgiftene til vitenskapelig utstyr ble beregnet til 750 millioner kroner, og FoU-utgifter til bygg utgjorde om lag 1 milliard kroner.

Det er naturlig at kapitalutgiftene svinger mer enn driftsutgiftene, da de påvirkes av store engangsinvesteringer. I et lengre tidsperspektiv er det driftsutgiftene til FoU som har økt mest de siste tiårene, men de siste 4–5 årene er det kapitalutgiftenes andel av sektorens FoU-utgifter som har økt mest, fra om lag 6 til nærmere 9 prosent i 2016. For 2016 var det en betydelig økning i investeringer i vitenskapelig utstyr, dette gav en økning fra 3 til nærmere 4 prosent av sektorens FoU-utgifter. Byggeprosjekter i forbindelse med flyttingen av Norges veterinærhøgskole til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet bidro også til veksten i kapitalutgiftene.

Tabell 1.2.1 Totale FoU-utgifter og FoU-årsverk i universitets- og høgskolesektoren etter institusjonstype. 2015 og 20161.

Institusjonstype FoU-utgifter mill. kr Realvekst% FoU-årsverk
2015 2016 2015 2016 Endring Antall
Universiteter og høgskoler 15 523 17 307 8.9 11 443 12 396 953
Helseforetak med univ.sykehusfunksjon 3 186 3 330 2.1 2 509 2 541 32
Totalt 18 709 20 636 7.7 13 952 14 937 985

1 For universiteter og høgskoler er 2016-tallene beregnede tall.

Kilde: NIFU, FoU-statistikk

Økning i antall FoU-årsverk i 2016

På bakgrunn av den årlige kartleggingen av FoU-personalet beregnes utførte FoU-årsverk. Det ble utført totalt nærmere 15 000 FoU-årsverk i 2016, noe som innebærer en økning fra 2015 på nesten 1 000 årsverk. Dette er om lag samme økning som fra 2014 til 2015. Noe av veksten skyldes utvidelse av statistikkgrunnlaget (blant annet innlemmelse av forskningsinstituttene AFI og NOVA i Høgskolen i Oslo og Akershus) samt endring i FoU-andelene for personalet ved høgskolene som har fusjonert med universiteter.

Figur 1.2.1 FoU-utgifter i universitets- og høgskolesektoren. Faste 2010-priser og andel av total FoU i Norge. 1970–2016.

Kilde: NIFU, FoU-statistikk

 

FoU-undersøkelsen i universitets- og høgskolesektoren

Sektorens FoU-utgifter kartlegges ved hjelp av en spørreundersøkelse som gjennomføres annethvert år (oddetallsår) på institutt-/avdelingsnivå i tillegg til data fra administrative registre, samlet inn via NSD Norsk senter for forskningsdata. I mellomliggende år utarbeides kun totaltall for sektoren, basert på den årlige oppdateringen av personaltall og andre administrative opplysninger, oppgaver fra Statsbygg og Norges forskningsråd. Dette innebærer at 2015 er siste år med detaljert FoU-statistikk etter finansieringskilde, aktivitetstype og institusjon.

Totaltall for 2016 omfatter kun fordeling på utgiftstype og FoU-årsverk. Neste heldekkende undersøkelse gjelder 2017, og resultatene vil bli publisert mot slutten av 2018.

Regnskapsdata fra lærestedenes sentraladministrasjon og store forsknings-finansiører som Norges forskningsråd og ulike fond utgjør også en viktig del av kildematerialet for beregning av sektorens FoU-utgifter. Forhåndsutfylte regnskapsdata i FoU-undersøkelsens spørreskjema er med på å lette rapporteringsarbeidet for administrative og faglige enheter i universitets- og høgskolesektoren.

 

Lærestedene i FoU-statistikken

Den FoU-statistiske kartleggingen av universitets- og høgskolesektoren omfatter universiteter, universitetssykehus, statlige og private vitenskapelige høgskoler og andre høgskoler. Det har vært store strukturelle endringer i denne sektoren de senere årene. Flere læresteder har blitt inkludert; Universitetssenteret på Svalbard UNIS (1995), Diakonhjemmet høgskolesenter, Politihøgskolen, Kunsthøgskolene i Oslo og Bergen (1997), Dronning Mauds minne høgskole for førskolelærerutdanning, Forsvarets skolesenter (senere Forsvarets høgskole) (2007). De siste årene har det også vært flere sammenslåinger mellom statlige høgskoler og mellom statlige høgskoler og universiteter. Antall statlige høgskoler er redusert fra 26 til 6. Universitetssykehusene omtales som del av helseforetakene i kapittel 1.4.

 

Til Kapittel 1

 

<<Forrige kapittel        Neste kapittel>>

Skrevet av:
Kaja Wendt
Publisert:
23.04.2018
Sist oppdatert:
04.06.2018