Gå direkte til innhold

Forskningsinfrastruktur i Horisont 2020

I Horisont 2020 er forskningsinfrastruktur plassert i feltet for fremragende forskning sammen med det europeiske forskningsrådet ERC, mobilitetsprogrammer og fremtidsteknologier.

Videreutvikling og økt bruk av forskningsinfrastruktur på europeisk nivå er viktig for utviklingen av det europeiske forskningsområdet (ERA - European Research Area). De enkelte landene har en sentral rolle når det gjelder utvikling og finansiering av forskningsinfrastrukturer, men EU bidrar til å identifisere behov for ny infrastruktur, til å gjøre nasjonale og europeiske infrastrukturer tilgjengelige og til å utvikle retningslinjer og politikk for å forvalte, koordinere og effektivisere bruk av europeiske utstyrsfasiliteter slik at unødvendig og fordyrende duplisering kan unngås.

Mål

Mål for infrastrukturprogrammet i Horisont 2020 er å

 • utvikle europeiske forskningsinfrastrukturer
 • sørge for bred tilgang til nasjonale og europeiske infrastrukturer for å optimalisere utnyttelse og bruk av infrastrukturfasiliteter
 • fremme infrastrukturenes innovasjonspotensial
 • bidra til å utvikle personell knyttet til infrastrukturene og styrke europeisk forskningsinfrastrukturpolitikk

Arbeidsprogrammet og utlysningene

Arbeidsprogrammet for infrastrukturprogrammet i Horisont2020 er delt i fire "hoveddeler" og utlysningene vil rette seg mot disse:

 1. Utvikling av ny forskningsinfrastruktur i verdensklasse gjennom
  • "Design Studies" for etablering av ny forskningsinfrastruktur (bottom up)
  • Støtte til prosjekter på ESFRIs veikart
 2. "Integrating activities" for å bidra utvikling og optimal utnyttelse og bruk av nasjonal og regional infrastruktur innenfor følgende områdene:
  • Biologi og medisinsk forskning
  • Energi
  • Klima, miljø og geofag
  • Matematikk og IKT
  • Materialvitenskap og teknologi (inkludert nanoteknologi)
  • Fysikk
  • Samfunnsvitenskap og humaniora

  Disse prosjektene skal inneholde en kombinasjon av følgende delaktiviteter:

  - Nettverksaktiviteter
  - Transnasjonal/virtuell tilgang til infrastrukturene
  - Forskningsaktiviteter knyttet til utvikling av infrastrukturene
 3. e-infrastruktur, inkludert integrasjon for å oppnå sømløs tilgang til tjenester, utvikling av e-infrastrukturer for håndtering av "big data", åpen tilgang til data og videreutvikling av felles europeisk infrastruktur for tungregning (HPC)
 4. Støtte til innovasjon, utvikling av personell, politikkutforming og internasjonalt samarbeid

Tilgang til infrastrukturer for norske forskere

Norske forskere vil også kunne få tilgang til forskningsinfrastrukturer i andre land via såkalt transnasjonal tilgang ("transnational access"). Prosjektene som finansieres gjennom "integrating activities"-delen av programmet lyser ut midler til forskere som ønsker tilgang til infrastrukturene som inngår i prosjektet. Dette er midler som skal dekke reise, opphold, opplæring og brukertid. Disse midlene lyses ut direkte fra prosjektene (ikke via EU-kommisjonen) via prosjektenes hjemmesider.

Publisert:
05.12.2013
Sist oppdatert:
30.10.2017