Gå direkte til innhold

Støtte til søkere

Forskningsrådet har flere virkemidler som skal bidra til å styrke norsk deltakelse i H2020. Du kan få økonomisk støtte til å finne partnere, nettverk og relevante utlysninger, og du kan få støtte til å skrive søknader. Vi gir også tilleggsfinansiering til å delta i prosjekter, og til å delta i fora som setter dagsorden for kommende tematiske utlysninger. Her er oversikt over Forskningsrådets største økonomiske støtteordninger til Horisont 2020.


PÅVIRKE PROSESSER OG FREMTIDIGE UTLYSNINGER FRA H2020

Organisasjoner og grupperinger som arbeider for å fremme nasjonale FoU-interesser i kommende tematiske utlysninger i H2020 kan få støtte til sitt arbeid. Fagområder som ikke dekkes av nasjonale programutlysninger, kan søke om støtte til strategisk posisjonering fra PES2020

PES2020 - Strategisk posisjonering
PES2020 lyser ut fem millioner kroner til medvirkning i strategiske prosesser innenfor European Research Area (ERA). Det  gis støtte til norske aktører som vil delta i europeiske fora som opererer som innspillsarena for forskjellige initiativer innenfor den europeiske forskningsarenaen (ERA). Støtten er tilgjengelig innenfor områder som ikke dekkes av et nasjonalt program i Forskningsrådet.
Les mer om utlysningen fra PES2020 her

Bioteknologisk forskning
Programmet BIOTEK2021 gir støtte norske aktører som vil delta i europeiske fora som opererer som innspillsarena for forskjellige initiativ innenfor den europeiske forskningsarenaen (ERA), der bioteknologi er en viktig innsatsfaktor.
Les mer om utlysning fra BIOTEK2021 og betingelser for støtte.

Energiforskning
Programmet ENERGIX gir støtte til norske aktørers deltakelse i relevante EU- (og IEA-) fora for å freme norske prioriteringer og forskningsagenda, og koordinering av norske aktører inn mot strategiske prosesser relatert til EUs SET-plan (Strategic Energy Technology Plan). 
Les mer om utlysningene "Støtte til medvirkning i strategiske prosesser inn mot EU og IEA" fra ENERGIX.

Transportforskning
Programmet Transport 2025 gir støtte til organisasjoner og grupperinger med nasjonal gjennomslagskraft som kan fremme norske transport- og logistikkinteresser på den europeiske forskningsarenaen (ERA).
Les mer om utlysningen og betingelser på Transport 2025 sin utlysningsside

Andre fagområder:
Programmet BIA gir støtte til deltakelse i strategiske prosesser på den europeiske forskningsarenaen. BIA lyser ut midler til organisasjoner og grupperinger med nasjonal gjennomslagskraft som kan fremme norske FoU-interesser internasjonalt.
Les mer om utlysningen fra BIA og betingelser for støtte.


Posisjoneringsstøtte fra noen av de Regionale Forskningsfondene (RFF)
Bedrifter, institutter og offentlige aktører i de tre aktuelle regionene kan få støtte til å utvikle FoU-prosjekter som kan kvalifiser til videre støtte fra internasjonale finansieringsordninger for forskningsprosjekter. Les mer om regional kvalifiseringsstøtte til EU-prosjekter på nettsidene til RFF Nord-Norge, RFF Agder og RFF Innlandet.


FINNE RELEVANTE UTLYSNINGER I H2020, PARTNERE OG NETTVERK  

PES2020 - Støtte til reiser og profilering for aktører uten årlig rammebevilgning fra PES2020 
Med unntak av institusjoner med årlig rammebevilgning fra PES2020, kan norske aktører få dekket 100% av sine kostnader ved å delta på H2020-relevante arrangementer som kan gi dem bedre forståelse av H2020 og som kan bidra til å finne nye nettverk og prosjektpartnere. Ved å være til stede på relevante møteplasser, får norske aktører anledning til å profilere seg som attraktive deltakere i fremtidige H2020-søknader. 

Les mer om utlysningen her

EU-NETTVERK
Forskningsrådet støtter etablering og drift av åtte EU-nettverk. Forskningsrådet ønsker å støtte flere nye EU-nettverk fra 2016. Overordnet mål er å bidra til økt mobilisering og deltakelse fra norsk side i Horisont 2020, gjennom økt kompetanse, bedre samarbeid mellom nøkkelaktører, læring og deling av god praksis og utvikling av allianser. Forskningsrådet ser nettverkene som viktige støttespillere for det mobiliseringsarbeidet Rådet selv gjør til norsk deltagelse i Horisont 2020

Les mer om nettverkene her.

STØTTE TIL Å SKRIVE H2020-SØKNADER

PES2020: Økonomisk støtte til å skrive søknader
Gjennom PES2020 kan du få økonomisk støtte til å skrive søknader rettet mot utlysninger fra H2020, eller fra programmer som mottar prosjektfinansiering fra H2020. Les mer om utlysningen og betingelser for støtte

Helseforskning - to utlysninger av støtte til deltakelse i H2020-søknader
Den ene ordningen gir støtte til nasjonalt samarbeid  innenfor særlig strategisk viktige områder. Samarbeidet skal være mellom aktører på tvers av institusjoner, miljøer, disipliner, fagområder og/eller sektorer, og skal munne ut i en eller flere søknader til Horisont 2020. Den andre ordningen skal støtte deltakere i EU-søknader med helsetema, som havnet på EU-Kommisjonens reserveliste i å søke på nytt. Les mer om HELSE-EU ordningene her

Økonomisk støtte til å sende ny ERC-søknad
Støtten gis til forskere som har sendt inn søknad til ERC og kommet videre til trinn 2, men som ikke har fått bevilgning fra ERC. Forskningsrådet gir inntil 500.000 kroner i støtte dersom du sender inn ny søknad innen to år etter den første søknaden. Les mer om utlysningen og betingelser for støtte

STØTTE TIL Å  DELTA I H2020-PROSJEKTER 

Nasjonal tilleggsstøtte til FoU-institutter som deltar i H2020-prosjekter (STIM-EU).
Tillegget beregnes av Forskningsrådet på grunnlag av EUs prosjektstøtte til instituttene.  Koordinatoransvar og bedriftsdeltakelse belønnes særskilt, og tildelingen av midler skjer uten at instituttene må sende inn egen søknad.
Les mer om ordningen og betingelser for støtte. 

Stimuleringsmidler til EUs delprogram " Klima, miljø, ressursutnyttelse og råmaterialer". Utlysningen skal støtte norske institusjoner som har påtatt seg ledende roller i prosjekter med finansiering fra delprogrammet "Climate action, environment, resource efficiency and raw materials", under EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020.
Les mer om utlysningen og betingelser for støtte.

Tilleggstøtte til prosjekter som er innvilget i EU's Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking. Det gis tilleggsbevilgning til norske F&U institutter og universitetsinstitutter som har fått innvilget deltagelse i prosjekt gjennom FCH JU. Tillegget gis slik at det oppnås samme betingelser som man oppnår i rammeprogrammet.
Les mer om utlysningen og betingelser for støtte.

Forsterkningsmidler til norske partnere i prosjekter innenfor samfunnsutfordring 2 (SC2) i Horisont 2020 
BIONÆR-programmet støtter norske partnere i prosjekter finansiert av EU under SC2: "Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research, and the bioeconomy", og som faller innenfor BIONÆRs tematiske ansvarsområde. Utlysningen gjelder for arbeidsprogrammet for 2016. Tilsvarende utlysning vil opprettes for 2017-delen av arbeidsprogrammet.
Les mer her

Forsterkningsordning til EUs delprogram «Health, demographic change and wellbeing», utlysningene 2016/2017
Utlysningen gjelder norske institusjoner som deltar i prosjekter med finansiering fra delprogrammet «Health, demographic change and wellbeing» gjennom 2016/2017-utlysningene. Prosjektene som gis støtte må være relevante for programplanene til BEDREHELSE/BEHANDLING/HELSEVEL.
Les mer her

Tilgang til lån og risikokapital
Norske aktører som søker å bli finansielle mellomledd eller ko-investorer, på lån- og egenkapitalsiden, og bedrifter som søker direkte låneordninger kan få støtte fra PES2020 til søknadsprosessen rettet mot InnovFin-instrumentene. Denne utlysningen gjøres i samarbeid med Innovasjon Norge.
Les mer om utlysningen og betingelser for støtte
 

Skrevet av:
Randi Aarekol Basmadjian Rådgiver 22 03 70 48 rab@forskningsradet.no
Publisert:
20.11.2013
Sist oppdatert:
30.10.2017