Gå direkte til innhold

Små og mellomstore bedrifter (SMB)

Innovasjon er en forutsetning for konkurransedyktighet og vekst i europeisk industri. SMB kan finne finansieringsmuligheter som støtter deres utviklingsprosjekter på mange områder i Horisont 2020 (H2020).

SMB-instrumentet

H2020 skal støtte alle stadier i innovasjonssyklusen – fra idé til marked, og SMB-instrumentet skal bidra til at innovative forretningskonsepter når markedet. Ordningen retter seg mot innovative SMB med ambisjoner om å vokse internasjonalt. Kun SMB har anledning til å søke om slik støtte til egne innovasjonsprosjekter – også enkeltbedrifter. Tematisk er SMB-instrumentet koblet til spesielle SMB-utlysninger innen Samfunnsutfordringer og Konkurransedyktig næringsliv. Participant Portal

SMB-instrumentet er tredelt:
Fase 1 Deltakende SMB skal gjennomføre en mulighetsstudie over 6 måneder, for å finne ut av innovasjonsideens kommersielle og tekniske potensial. Studien munner ut i en forretningsplan, som også må presentere planer for fase 2. EU-støtten for denne startfasen er € 50.000.
Fase 2 er et innovasjonsprosjekt, hvor spesielt demonstrasjonsaktiviteter som testing, utvikling av prototyp, oppskalering, IPR og markedsanalyser skal gjennomføres. Støttebeløpet varierer fra ½ til 2½ million €, over en prosjektperiode på 1-2 år.
Fase 3 Kommersialiseringsfasen innebærer ikke direkte finansiell støtte fra Kommisjonen, men SMB i fase 1 og 2 vil kunne få veiledning om forskjellige muligheter for tilgang til risikokapital.

(OBS: Fase 3-tiltak kan gjerne gjennomføres samtidig med tilltak i fase 1 og2.)

For å øke kvaliteten på SMB-prosjektene vil Kommisjonen innføre en coaching-ordning for deltakerne i SMB-instrumentet. For nærmere informasjon om SMB-instrumentet, ta kontakt med Innovasjon Norge som er hovedansvarlig for oppfølgingen av SMB-instrumentet.

Samarbeidsprosjekter (Collaborative projects)
I prosjektene under Konkurransedyktig næringsliv (LEIT – Leadership in Enabling and Industrial Technologies) og Samfunnsutfordringer gis det store muligheter for innovative SMB. 20 % av budsjettene på disse to områder, dvs. et beløp i størrelsesorden 75 milliarder kroner, skal være forbeholdt SMB. (7 % vil bli benyttet av SMB-instrumentet.) Participant Portal

Eurostars
Dette er et tilbud spesielt for de forskningsintensive SMB. Etter suksessen med det første Eurostars-programmet, hvor mange innovative norske SMB oppnådde EU-finansiering, er ordningen videreført under H2020 og med et høyere budsjett. Nærmere informasjon finnes på Eurostars sine nettsider: Programmets nettside - Eurostars norske side

Fast Track to innovation

Dette pilotprogrammet er ikke bare forbeholdt SMB, men prosjektkonsortiene (med 3-5 deltakere fra minst 3 forskjellige europeiske land) må ha en klar industriledelse. FTI støtter prosjekter som tar sikte på å ta innovative ideer fra demonstrasjonsfasen til markedsintroduksjon. Programmet startet i januar 2015, og har følgende søknadsfrister i 2016; 15. mars, 1. juni og 25. oktober. Prosjektene har en "bottom-up" innretning innenfor rammen av Konkurransedyktig Næringsliv og Samfunnsutfordringene. Les mer om utlysningen her

Kapasitetsbygging og bedre rammebetingelser for SMB
I tillegg til de prosjektmulighetene som er nevnt ovenfor, finnes en rekke indirekte støttetiltak med sikte på å styrke innovasjonskapasiteten i SMB. Programmet Innovation in SMEs bidrar til å skape bedre rammebetingelser for vekst i innovative SMB, les mer. 

Tilgang til risikokapital

Mangel på risikokapital er kanskje den største hindringen for å skape vekst i innovative SMB. H2020 legger derfor til rette for å løse dette problemet, ved å benytte finansieringsinstrumenter for lån og egenkapital. Disse midlene gis ikke direkte til bedriftene, men gjennom utvalgte finansinstitusjoner utpekt av EIB (den europeiske investeringsbank) og EIF (det europeiske investeringsfond), som opererer de finansielle instrumentene på vegne av Kommisjonen. Innovasjon Norge kan kontaktes for nærmere informasjon. Mer informasjon.
 

Skrevet av:
Publisert:
05.12.2013
Sist oppdatert:
06.11.2017
Sideansvarlig:
Inger Nordgard Spesialrådgiver inn@forskningsradet.no