Gå direkte til innhold

Sikkerhet

Denne samfunnsutfordringen krever samlet innsats - tverrfaglig forskning, involvering av industri, offentlige myndigheter, frivillige organisasjoner, offentlige og private organisasjoner på sikkerhetsområdet, og ikke minst sluttbruker.

Arbeidsprogrammet skal bidra til implementeringen av politiske målsetninger uttrykt i den overordnede strategien for Horisont 2020 - Europa 2020, samt de tre dokumentene som er spesifikke for Secure Societies: Security Industrial Policy, Internal Security Strategy, og Digital Security Strategy.

Arbeidsprogrammet består av følgende fire områder som presenteres som utlysninger:

Robusthet mot kriser og katastrofer, inkludert tilpasning til klimaendringer
Et velfungerende samfunn kjennetegnes blant annet ved evnen til krisehåndtering. Alle sektorer blir i større eller mindre grad berørt ved kriser og katastrofer og tilhørende robusthet og sikkerhetsspørsmål. Hensikten med denne utlysningen er å generere kunnskap som kan bidra til å redusere tap av liv, skade på omgivelsene, økonomiske og materielle konsekvenser som følge av natur- eller menneskeskapte kriser. Utlysningen spenner fra utvikling av nye kriseledelsesverktøy, til nye løsninger for beskyttelse av kritisk infrastruktur.

Bekjempelse av kriminalitet og terror

Hensikten med denne utlysningen er både å unngå villede handlinger som organisert kriminalitet og terror, og å være i stand til å begrense potensielle konsekvenser av disse. Temaene i utlysningen er utvikling av nye teknologier for å bekjempe kriminalitet og terror, illegal grensehandel og smugling. Utlysningen søker etter nye teknologier og kapasiteter for å kunne forebygge for kriminalitet og terrorisme.

Grensesikkerhet og ekstern sikkerhet

Denne utlysningen fokuserer på teknologier, evner og kapasitet som er nødvendige for å forbedre grensesikkerheten. Samtidig adresserer utlysningen også kunnskapsbehovet i forhold til sivil sikkerhet relatert til eksterne trusler. Temaene spenner fra sivil beskyttelse til kunnskapsutvikling omkring prosesser for fredsbevaring.

Digital sikkerhet: Cyber sikkerhet, personvern og tillit

Den raske utviklingen på IKT-området og endringer som følge av denne gir muligheter på tvers av sektorene, men åpner samtidig for sårbarheter i kritiske infrastrukturer og digitale tjenester som kan ha betydelige konsekvenser for samfunn og økonomisk vekst. Disse utfordringene møtes i Horisont 2020 med innovative tilnærminger på tvers av H2020s pillarer, utfordringer og utlysninger. Fokusområdet Digital Security dekker samfunnssikkerhet (SC7), helse (SC1) og IKT (ICT LEIT), og tar med seg offenlige organisasjoner og sluttbrukerne.

Et sentralt element i utlysningen er økt tillit til det digitale systemet. Gjennom kunnkapsutviklingskal en ivareta digital sikkerhet og skape grunnlag for å forebygge angrep og å sikre økonomi og sivile interesser i forhold til cyber security. Utlysningen dekker både den økonomiske og sosiale dimensjonen ved personvern og menneskerettigheter i det digitale økosystemet.

Utlysninger i 2016 og 2017

Secure societies' arbeidsprogram er toårig med utlysninger i februar, april og august 2016, samt april og august 2017. Arbeidsprogramteksten ble sist revidert i juli 2016, med noen små endringer i utlysningsteksten som kobler programmet tettere mot den nyopprettede cPPP for cybersecurity.  Noen omdisponering av midler mellom temaene ble også gjort.

Utlysningene skiller seg fra utlysningene i FP7 særlig ved at de tre første er mer spesifikke i de tematiske beskrivelsene. Temaene gjenspeiler kommunikasjon med operative enheter som politi, brannvesen og nødetater og konkretiserer utfordringer definert av disse.

Behovet for problemformulering og definering av kunnskapsbehov i forkant av innføring av sikkerhetstiltak, samt kunnskapsutvikling omkring konsekvenser ved innføring av sikkerhetstiltak, er ytterligere forsterket i sikkerhetsforskningen i Secure Societies. Det er dermed i enda større grad enn i FP7 åpnet for tverrfaglig forskning.

Publisert:
05.12.2013
Sist oppdatert:
16.06.2017