Gå direkte til innhold

Nye retningslinjer for STIM-EU

Forskningsrådet har vedtatt nye retningslinjer for stimuleringsordningen for økt deltakelse av forskningsinstitutter i EUs rammeprogram (STIM-EU). Nå kan flere institutter kan få midler, koordinatoransvar og bedriftsdeltakelse belønnes særskilt, og tildelingen av midler skjer uten at instituttene må sende egen søknad.

STIM-EU er Forskingsrådets viktigste tiltak for å få flere forskingsinstitutter til å delta i EU-prosjekter. I 2014 skal 55 millioner kroner fordeles til forskningsinstitutter som deltar i EU-prosjekter. Forskningsrådet har signalisert behov for kraftig opptrapping av budsjettet i årene framover.

- Forskningsrådet ønsker å utvide STIM-EU betydelig, sier divisjonsdirektør Anders Hanneborg. - Forskningsrådet ønsker å utvide STIM-EU betydelig, sier divisjonsdirektør Anders Hanneborg. (Foto: Sverre Jarild) – Forskningsinstitutter er de som lykkes best i EU. Likevel vurderer mange å trappe ned sitt EU-engasjement, fordi EU-prosjekter er en økonomisk belastning. STIM-EU-ordningen premierer forskningsinstitutter som lykkes i EU. Den treffer veldig godt, derfor ønsker vi å utvide denne ordningen betydelig i årene som kommer. Norske forskere må i større grad delta i det internasjonale forskningssamarbeidet for å heve kvaliteten på norsk forskning, sier divisjonsdirektør Anders Hanneborg.

Forskningsrådet ønsker å trappe opp årets STIM-EU-budsjett på 55 millioner kroner til 150 millioner kroner i 2015, med ytterligere opptrappinger i hele perioden Horisont 2020 varer.

Har endret ordningen

Fra 2014 er finansieringsordningen STIM-EU endret, blant annet for å virke i det nye rammeprogrammet Horisont 2020.

De viktigste endringene er
  • resultatbasert tildeling – ingen søknader
  • utvidet liste over forskingsinstitutter som kan få STIM-EU-midler
  • koordinatoransvar belønnes
  • både deler av EUs 7. rammeprogram og Horisont 2020 omfattes av ordningen (gjelder 2014)

Instituttene som deltar sammen med norske bedrifter vil fortsatt premieres spesielt.

Retningslinjer for STIM-EU (revidert 2016) PDF - 146 KB   er tilgjengelige på Forskningsrådets nettsider for instituttsektoren.

Fordeles i løpet av 2014

Forskningsrådet vil beregne hvor mye STIM-EU midler de ulike forskningsinstituttene skal motta ut fra opplysninger i EUs kontraktsdatabase eCORDA. Forskningsrådet tar sikte på å fordele og utbetale hele beløpet for 2014, dvs. 55 millioner kroner, i løpet av året. Forskningsinstitutter som er omfattet av basisfinansieringsordningen vil få midlene som et tillegg til basisfinansieringen. Forskningsinstitutter som ikke er omfattet av basisfinansieringsordningen, vil få midlene i et eget tildelingsbrev.

Instituttene skal rapportere om bruk av midlene ca. 12 måneder etter at de har fått dem. 

Skrevet av:
Synnøve Bolstad Spesialrådgiver +47 22 03 75 21 sbo@forskningsradet.no
Publisert:
21.08.2014
Sist oppdatert:
13.09.2016