Gå direkte til innhold

Hvem kan delta?

Deltagere fra EU, fra de landene som er assosiert til rammeprogrammet og fra de tredjeland som er særskilt identifisert på egen liste i arbeidsprogrammet, kan motta finansiering.

Som hovedregel kreves det at det i prosjekter deltar minst tre uavhengige juridiske personer fra tre forskjellige medlemsstater eller assosierte stater.

I enkelte deler av Horisont 2020 – som i Marie Sklodowska-Curie og European Research Council (ERC), eller for spesielle prosjekttyper som koordinerings- og støttetiltak (Coordination and Support Actions) og SMB-instrumentet – er det tilstrekkelig at kun én juridisk person er deltager.

Deltagere fra de tredjeland som ikke er særskilt identifisert på egen liste i arbeidsprogrammet,kan motta finansiering i de tilfeller der dette fremgår uttrykkelig av den aktuelle utlysningen. Slike deltagere kan også motta finansiering der deres deltagelse i prosjektet er av vesentlig betydning, eller der finansieringen følger av en bilateral avtale mellom EU og det aktuelle tredjelandet.
 

Deltakerportalen - klikk her
 

 

Publisert:
10.10.2013