Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Støtte til søkere

Forskningsrådet har flere virkemidler som skal bidra til å styrke norsk deltakelse i H2020. Du kan få økonomisk støtte til å finne partnere, nettverk og relevante utlysninger, og du kan få støtte til å skrive søknader. Vi gir også tilleggsfinansiering til å delta i prosjekter, og til å delta i fora som setter dagsorden for kommende tematiske utlysninger. Her er oversikt over Forskningsrådets største økonomiske støtteordninger til Horisont 2020.
PÅVIRKE PROSESSER OG FREMTIDIGE UTLYSNINGER FRA H2020

Organisasjoner og grupperinger som arbeider for å fremme nasjonale FoU-interesser i kommende tematiske utlysninger i H2020 kan få støtte til sitt arbeid. Fagområder som ikke dekkes av nasjonale programutlysninger, kan søke om støtte til strategisk posisjonering fra PES2020

PES2020 - Strategisk posisjonering
PES2020 lyser ut fem millioner kroner til medvirkning i strategiske prosesser innenfor European Research Area (ERA). Det  gis støtte til norske aktører som vil delta i europeiske fora som opererer som innspillsarena for forskjellige initiativer innenfor den europeiske forskningsarenaen (ERA). Støtten er tilgjengelig innenfor områder som ikke dekkes av et nasjonalt program i Forskningsrådet.

Energiforskning
Programmet ENERGIX gir støtte til norske aktørers deltakelse i relevante EU- (og IEA-) fora for å fremme norske prioriteringer og forskningsagenda, og koordinering av norske aktører inn mot strategiske prosesser relatert til EUs SET-plan (Strategic Energy Technology Plan). 

Posisjoneringsstøtte fra noen av de Regionale Forskningsfondene (RFF)
Bedrifter, institutter og offentlige aktører i de tre aktuelle regionene kan få støtte til å utvikle FoU-prosjekter som kan kvalifiser til videre støtte fra internasjonale finansieringsordninger for forskningsprosjekter. Les mer om regional kvalifiseringsstøtte til EU-prosjekter på nettsidene til RFF Nord-Norge og RFF Innlandet.


FINNE RELEVANTE UTLYSNINGER I H2020, PARTNERE OG NETTVERK  

PES2020 - Støtte til reiser og profilering for aktører uten årlig rammebevilgning fra PES2020 
Med unntak av institusjoner med årlig rammebevilgning fra PES2020, kan norske aktører få dekket 100% av sine kostnader ved å delta på H2020-relevante arrangementer som kan gi dem bedre forståelse av H2020 og som kan bidra til å finne nye nettverk og prosjektpartnere. Ved å være til stede på relevante møteplasser, får norske aktører anledning til å profilere seg som attraktive deltakere i fremtidige H2020-søknader. 

EU-nettverk
Forskningsrådet støtter etablering og drift av åtte EU-nettverk og fra 2016 ønsker vi å støtte flere nye slike nettverk. Overordnet mål for nettverkene er å bidra til økt mobilisere og deltakelse fra norsk side i Horisont 2020, gjennom økt kompetanse, bedre samarbeid mellom nøkkelaktører, læring og deling av god praksis og utvikling av allianser. Forskningsrådet ser nettverkene som viktige støttespillere for mobiliseringsarbeidet Rådet selv gjør for norsk deltakelse i Horisont 2020.

STØTTE TIL Å SKRIVE H2020-SØKNADER

Horisont 2020 Kurs
Forskningsrådet tilbyr en rekke Horisont 2020-kurs. Alle norske miljøer som vil søke prosjekter i Horisont 2020 er velkommen til å delta på disse kursene. Målet er at alle søkermiljøer skal tilbys god hjelp og støtte, slik at norske søkere leverer flere og bedre søknader til Horisont 2020. Kurstilbudet inneholder både introduksjonskurs (nivå 1), og viderekommende kurs (nivå 2 og 3). Kursene dekker alle faser i en prosjektsyklus fra identifisering av muligheter og søknadsutvikling til prosjektgjennomføring.

Konsulenthjelp fra PNO
Forskningsrådet tilbyr konkret hjelp til søknadsutvikling, samt gjennomlesning og kvalitetssikring av søknader. Vi benytter det eksterne konsulentfirmaet PNO, som har hovedkontor i Nederland og konsulenter i flere europeiske land. Mange norske miljøer har benyttet seg av dette tilbudet, og tilbakemeldingene er at dette er en svært nyttig hjelp i søknadsutviklingen. Tjenesten er gratis for norske søkere til Horisont 2020.

PES2020: Økonomisk støtte til å skrive søknader
Gjennom PES2020 kan du få økonomisk støtte til å skrive søknader rettet mot utlysninger fra H2020, eller fra programmer som mottar prosjektfinansiering fra H2020.

Helseforskning - to utlysninger av støtte til deltakelse i H2020-søknader
Den ene ordningen gir støtte til nasjonalt samarbeid innenfor særlig strategisk viktige områder. Samarbeidet skal være mellom aktører på tvers av institusjoner, miljøer, disipliner, fagområder og/eller sektorer, og skal munne ut i en eller flere søknader til Horisont 2020. Den andre ordningen skal støtte deltakere i EU-søknader med helsetema, som havnet på EU-Kommisjonens reserveliste i å søke på nytt.

Økonomisk støtte til å sende ny ERC-søknad
Støtten gis til forskere som har sendt inn søknad til det europeiske forskningsrådet ERC og kommet videre til trinn 2, men som ikke har fått bevilgning fra ERC. Forskningsrådet gir inntil 500.000 kroner i støtte dersom du sender inn ny søknad innen to år etter den første søknaden.

Støtte til norsk deltagelse i planlegging av forskningsinfrastruktur på ESFRI Roadmap
Nasjonal tilleggsfinansiering for nasjonale konsortier som deltar i ESFRI Preparatory Phase.

STØTTE TIL Å DELTA I H2020-PROSJEKTER 

Nasjonal tilleggsstøtte til FoU-institutter som deltar i H2020-prosjekter (STIM-EU).
Tillegget beregnes av Forskningsrådet på grunnlag av EUs prosjektstøtte til instituttene. Koordinatoransvar og bedriftsdeltakelse belønnes særskilt, og tildelingen av midler skjer uten at instituttene må sende inn egen søknad.

Toppfinansiering til utgående MSCA-stipendiater (MSCA-TOPP-UT)
Støtten gis til forskere som reiser ut fra Norge, enten på et MSCA Individual Fellowship-stipend (postdoktor-nivå), eller som har fått ansettelse ved en utenlandsk institusjon i et MSCA Innovative Training Network (PhD-nivå).

• Les mer om utlysningen og betingelse for støtte.

Forsterkningsmidler til norske partnere i prosjekter innenfor samfunnsutfordring 2 (SC2) i Horisont 2020 
5 millioner til norske partnere i forsknings- og innovasjonsprosjekter finansiert av EU under samfunnsutfordring 2, SC2: "Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research, and the bioeconomy". Prosjektet må også være innenfor BIONÆRs tematiske ansvarsområder.

Forsterkningsordning til EUs delprogram «Health, demographic change and wellbeing», utlysningene 2016/2017
Utlysningen gjelder norske institusjoner som deltar i prosjekter med finansiering fra delprogrammet «Health, demographic change and wellbeing» gjennom 2016/2017-utlysningene. Prosjektene som gis støtte må være relevante for programplanene til BEDREHELSE/BEHANDLING/HELSEVEL.

Forsterkningsmidler til norske partnere i prosjekter innenfor "Societal challenge 6: Europe in a changing world – Inclusive, innovative and reflective societies" i Horisont 2020
Midlene skal støtte norske partnere i prosjekter som er finansiert av EU under "Societal Challenge 6: Europe in a changing world – Inclusive, innovative and reflective societies", og som faller innenfor de tematiske ansvarsområdene til programmene DEMOS, SAMKUL, FINNUT og VAM.

Tilgang til lån og risikokapital
Norske aktører som søker å bli finansielle mellomledd eller ko-investorer, på lån- og egenkapitalsiden, og bedrifter som søker direkte låneordninger kan få støtte fra PES2020 til søknadsprosessen rettet mot InnovFin-instrumentene. Denne utlysningen gjøres i samarbeid med Innovasjon Norge.

Skrevet av:
Randi Aarekol Basmadjian Rådgiver 22 03 70 48 rab@forskningsradet.no
Publisert:
20.11.2013
Sist oppdatert:
24.09.2018