Gå direkte til innhold

EU-nettverkene

Forskningsrådet støtter etablering og drift av EU-nettverk. Et mål med nettverkene er å bidra til økt mobilisering og deltakelse fra norsk side i Horisont2020, gjennom økt kompetanse, bedre samarbeid mellom nøkkelaktører, læring og deling av "good practice" og utvikling av allianser. 

Ta direkte kontakt med et nettverk i ditt nærområde for å høre om dere sammen kan få til en EU-søknad.   

Nettverk

Horisont 2020 NORDVEST

Kontaktperson

Linn Kristin Akslen-Hoel

Tlf

+47 922 60 870

Epost

linn.kristin.akslen-hoel@moreforsk.no

Organisasjon

Møreforsking Ålesund

Tematikk

Horisont 2020 NORDVEST skal arbeide for økt kunnskap og deltagelse i EU-prosjekter i Møre og Romsdal. Nettverket ønsker å bygge langsiktig kompetanse gjennom god integrering av nærings-, utdannings- og forskningsmiljø. Horisont 2020 NORDVEST består derfor av FoU-miljøene i regionen, næringslivet representert gjennom klyngeorganisasjonene og ulike virkemiddelaktører. Nettverket vil arbeide for å etablere nye samarbeidsstrukturer og arenaer for å dele erfaringer og utvikle prosjekter. Nettverket skal stimulere og støtte miljøene til økt europeisk samarbeid, som vil bidra til å styrke innovasjons- og konkurranseevnen i fylket.

Hovedmål

Det overordnede prosjektmålet er å bidra til at FoU-miljøene og næringslivet i Møre og Romsdal utvikler prosjekter innenfor prioriterte områder i Horisont 2020, der regionen har konkurransemessige fortrinn, som skaper merverdi for regionen.

Delmål

Øke kompetansen blant nettverkets medlemmer i å etablere og gjennomføre EU-prosjekt.

Bygge allianser og nettverk med nasjonale og europeiske aktører innen forskning, utdanning og næringsliv innenfor prioriterte områder som kan inngå i prosjektsøknader.

Bidra til tettere samarbeid mellom regionens forsknings- og utdanningsmiljø, brukere i næringsliv og offentlig sektor.

Nettverk

EU-nettverk Viken -

Regionalt nettverk for økt deltagelse i Horisont 2020

Kontaktperson

Thomas Slagsvold

Tlf

+47 920 28 334

Epost

Thomas.Slagsvold@usn.no

Organisasjon

Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN)

Hovedmål

Hovedmålet til EU-nettverket Viken er økt EU-aktivitet og flere EU-prosjekter i Oslofjordregionen gjennom strategisk og langsiktig etablering av regionale arenaer, kommunikasjonsplattform, samarbeidsstrukturer og allianser på tvers av sektorer. EU-nettverk Viken setter inn tiltak og aktiviteter der potensialet er størst for å engasjere, forankre og realisere konkrete prosjektsøknader med relevante kommuner og næringsliv.

Hovedtiltak

Hovedtiltakene til EU-nettverk Viken er å målrette mobilisering innen energi/miljø og helse, styrke partnernes rolle som EU-NAV, og etablering av en samarbeidsmodell for regional EU-deltagelse. Involvering av næringsklynger, Virkemidler for regional FoU og Innovasjon (VRI), Oslofjordfondet, Forskningsrådet, Innovasjon Norge/Enterprise Europe Network regionalt, og Osloregionenes Europakontor vil underbygge innsatsområdene gjennom koordinert støtte, tilgang til verktøy for prosjekt- og søknadsutvikling og relevante tilpassede arrangementer til vår region. Ved erfaringsutveksling og egenevaluering skal prosjektet generere kunnskap om hvilke samarbeidsstrukturer som best tilrettelegger for økt EU-engasjement - en kunnskap som vil være nyttig for andre regioner, virkemiddelapparat og nasjonale myndigheter. Les mer om oss på www.vikeneu.no.   

Nettverk

HORISONT2020 - TRØNDELAG

Kontaktperson

Iselin Rønningsbakk

Tlf

+47 988 07 684

Epost

iselin.ronningsbakk@mid-norway.no

Organisasjon

Trøndelags Europakontor

Tematikk:

 • Temaområdene IKT, Energi, Helse og Havrom har gått igjen i flere av aktivitetene
 • Vi har ikke vært avvisende til tema utenfor disse områdene, da vi ønsker å fange opp prosjektideer i Trøndelag som a) kan ha tverrgående tematikk, b) kan passe innunder H2020-utlysninger for 2016/17 med annet tematisk fokus.
 • Nettverket ønsker å følge opp med mer spissede temabaserte workshoper for utvalgte aktører innen områdene energi, helse, IKT og havrom
 • Tverrgående tematikk som har gått igjen i flere av aktivitetene er: søknadsutvikling; instrumenter og finansieringsmuligheter for henholdsvis næringsliv og offentlig sektor; ulike verktøy i søknadsprosessen (asset profile, one-pager); nettverksbygging; juridisk og økonomisk kompetanse i H2020; forberedelse til partnerskapsarrangementer og presentasjonsmetoder for prosjektideer (pitch).

Hovedmål:

 • En bredere regional kontaktflate for mobilisering til og deltakelse i Horisont 2020 (H2020) i Trøndelag.

Delmål:

 • Rekruttering av næringsliv og offentlige aktører innen utvalgte sektorer/virksomheter/ bedriftsklynger.
 • Styrke bånd mellom næringsliv, offentlig forvaltning og forskningsmiljø i Trøndelag, for å sikre kompetanseoverføring og økt H2020-kompetanse på tvers av sektorer.
 • Å skape et grunnlag for kvalifisert identifiseringsarbeid av regionale målgrupper for deltakelse i H2020.
 • Profesjonalisering av målgrupper til H2020-deltakelse.
 • Kompetanseheving for bedre samhandling blant nettverksmedlemmene og videreutvikling av nettverket.
 • Å komplimentere bl.a. VRI Trøndelag og regionalt forskningsfond sitt arbeid med regional verdiskaping gjennom fokus på innovasjon og forskning.
 • Å styrke eksisterende nettverk og plattformer for å kunne utvikle egnede regionale og europeiske allianser for H2020-deltakelse og læring og deling av "good practice".

Nettverk

PROSIN Europe

Kontaktperson

Helene Falch Fladmark

Tlf

+47 48010532

Epost

helene@eyde-nettverket.no

Organisasjon

EYDE-klyngen, Arendal

Hovedmål:

 • å sikre at norsk prosessindustri er godt posisjonert og har stort gjennomslag i EUs programmer og satsinger for bærekraftig og ressurseffektiv prosessindustri, med SPIRE som hovedfokus.

Delmål 1:

 • Å bedre samarbeidet mellom nøkkelaktørene i prosessindustrien som arbeider aktivt med Horisont 2020

Delmål 2:

 • Å øke kompetanse og dele erfaring blant prosessindustribedrifter og leverandørbedrifter til prosessindustrien om muligheten i EUs programmer

Delmål 3:

 • Å utvikle allianser og forskningskonsortier som kan få gjennomslag i Horisont 2020.

Nettverk

EU-nettverk Nordland

Kontaktperson

Marianne Bahr Simonsen

Tlf

+47 93 45 00 21

Epost

marianne.bahr.simonsen@nho.no

Organisasjon

Næringslivets Hovedorganisasjon - Nordland

Hovedmål:

 • å stimulere til økt deltakelse i Horisont 2020 (H2020). Nettverket vil spesielt ha fokus på mobilisering av bedrifter og offentlig sektor. Dette gjenspeiles ved at NHO Nordland søker om prosjektledelsen for dette nettverket.

Delmål 1: Økt mobilisering utover nettverkets medlemmer

Delmål 2: Tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid

Delmål 3: Styrking av nettverket og spredning av kunnskap

Nettverket skal legge til rette for tettere kopling mellom kunnskapsmiljøene, bedriftene, virkemiddelaktørene og Nordland fylkeskommune som regional myndighet, slik at aktørene med større kraft kan øke ambisjonene mht deltagelse i Horisont 2020.

 

Nettverk

ENIT - EU-nettverk for IKT i transport

Kontaktperson

Runar Søråsen

Tlf

+47 99010187

Epost

runar@milesahead.no

Organisasjon

ITS NORGE – Norsk forening for multimodale intelligente transportsystemer og -tjenester.

Tematikk:

EU-nettverket for IKT i transport (ENIT) ønsker å samle norske aktører innenfor transportområdet. Nettverk har spesielt fokus på Horisont 2020s utfordringer innenfor det tematiske området "Smarte, grønne og integrerte transportløsninger". Dette tematiske området er nært knyttet til utfordringene innenfor området "Sikker, ren og effektiv energi". Transportsystemene blir i økende grad knyttet til energisystemene gjennom krav til bruk av fornybare energibærere, og realiseringen av framtidens smarte byer og tettsteder forutsetter nye og forbedrede løsninger for transport og mobilitet. IKT er en nøkkelteknologi for å realisere framtidens sømløse, effektive og brukervennlige løsninger.

Nettverket ønsker å bidra til etablering av nye samarbeidskonstellasjoner, både tverrsektorielt og langs verdikjeder, for å realisere konkurransedyktige prosjekter innenfor de valgte tematiske områdene. I tillegg vil nettverket bidra til formidling av "best practice" for både initiering og gjennomføring av samarbeidsprosjekter.

Hovedmål og delmål:

Nettverkets hovedmål er å øke antall norske deltakere i Horizon 2020 og mengden EU-finansiering til norske aktører. Dette skal skje gjennom følgende delmål:

 • Synliggjøre og øke den nytten som norske bedrifters har av deltagelse i Horizon 2020, og dermed øke attraktiviteten til Horizon 2020 for norske bedrifter
 • Gjøre norske bedrifter og FoU-institusjoner attraktive som deltakere i Horizon 2020
 • Hjelpe norske bedrifter, inkludert de som tidligere har vært inaktive på den europeiske forskningsarenaen, til deltakelse i H2020-prosjekter
 • Øke antall norske aktører som kan og vil koordinere EU-prosjekt

Nettverk

FINN-EU

Kontaktperson

Reidar Buvik

Tlf.

+47 416 77 669

Epost

reidar.buvik@sintef.no

Organisasjoner

FFA (Forskningsinstituttenes fellesarena), KS og ABELIA

Nettverket skal bidra til økt deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonssamarbeid gjennom samspill mellom offentlig sektor, forskningsinstitutter, bedrifter og innovasjonsselskaper inn mot nye Horisont 2020 prosjekter. Målet er å involvere nye aktører og koble disse med erfarne slik at dette fører til flere Horisont 2020 søknader og økt andel av innvilgede prosjekter. 

 

Nettverk

HORISONT VEST

Kontaktperson

Christian Quale

Tlf

(+47) 51 87 52 63

Epost

Christian.Quale@iris.no

Organisasjon

Universitetet i Stavanger

Tematikk:

Horisont Vest arbeider mot fire næringer på Vestlandet i samarbeid med seks klynger: Energi (med GCE Subsea), maritim (med NCE Maritime Cleantech), mat (med NCE Seafood Innovation. Blue Planet og NCE Culinology) og velferdsteknologi (med Norwegian Smart Care Cluster). I tillegg har vi flere fellestiltak, som koordinering av støtteapparat. 

Hovedmål: Styrke deltagelsen i H2020 innenfor prioriterte næringsklynger på Vestlandet.

Delmål 1: Presentere søknadsmuligheter innen H2020 for relevante søkere.

Delmål 2: Arrangere seminarer for å presentere muligheter og øke kunnskap om H2020.

Delmål 3: Sammen med klyngene følge opp utvalgte søknadskonsortier som springer ut av regionale prioriteringer.

Delmål 4: Utarbeide dokumentasjon til bruk i støtteapparatet; en oversikt over deltagelse i teknologiplattformer og over relevante calls for aktørene i regionen. 

Delmål 5: Koordinere støtteapparatet i regionen.

 

Nettverk

Support Innovation in Norwegian healthcare sector by establishing collaboration and project financing using European funding tools

Kontaktperson

Waqar Ahmed

Tlf

+47 472 97 558

Epost

waqar.ahmed@oslomedtech.no

Organisasjon

Oslo Medtech, med flere samarbeidspartnere

Tematikk:

Forskningsdrevet innovasjon: Etablere samarbeid mellom norske aktører gjennom verdikjeder innen medisinsk teknologi, helse IKT og teknologi.

Hovedmål:

Støtte innovasjon og samarbeid innen norsk medtech, eHealth og velferdsteknologi. Nettverket skal koble europeiske markeds- og industriledere sammen med FoU-sektoren for å se på europeiske finansieringsmuligheter.  NorEUNet vil bidra til å etablere møteplasser og samarbeid mellom aktørene i helsesektorens verdikjede. Gjennom dette vil man danne EU-prosjektidéer som skal ende opp i søknader sendt til H2020, Eurostars- og AAL programmet.

Delmål:

 1. Bruke “skulle-ønske-jeg-hadde” metodikk for å engagere nøkkelaktører i verdikjeden for å stimulere til brukerdrevet innovasjon i helsesektoren.
 2. Bidra til forsknings- og innovasjonsprosjekter som addresserer faktiske behov og etablere konsortsier som kan søke finansiering under H2020 program
 3. Skape og dele guidelines, maler og “best practices” for utforming av gode H2020 søknader

Nettverk

Hydrogen 2020

Kontaktperson

Magnus Thomassen

Tlf

+47 98243439

Epost

Magnus.S.Thomassen@sintef.no

Organisasjon

SINTEF Materialer og Kjemi

Tematikk:

EU-nettverket Hydrogen 2020 er et målrettet nettverk som i hovedsak fokuserer på EUs Joint Technology Initiative (JTI) innenfor hydrogen og brenselceller: Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH-JU).  Temaene for dette nettverket er derfor begrenset til teknologiutvikling og demonstrasjon av hydrogenproduksjon fra fornybare kilder, lagring og transport av hydrogen samt bruk av hydrogen i transportsektoren eller for stasjonære formål.

Nettverket består av Norsk Hydrogenforum, SINTEF, IFE, CMR Prototech, Universitetet i Oslo, NTNU og NEL Hydrogen.

Hovedmål:

Hovedmålet for Hydrogen 2020 er å øke deltagelsen av norske aktører, spesielt norsk næringsliv, i relevante forskningsprogrammer i EU for hydrogen og brenselcelleteknologi. 

Delmål:

Å utvide og etablere en Europeisk kontaktflate for forskning og utvikling finansiert av Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og Enova.

Rekrutering og mobilisering av næringsliv, offentlige aktører og forskningsinstitusjoner innen hydrogen og brenselceller for transport og stasjonært bruk.

Styrke kontakten mellom næringsliv og norske forskningsmiljøer for å sikre best mulig kompetanseoverføring og strategisk samarbeid nasjonalt.

Informasjonsdeling av utlysninger i aktuelle programmer, en plattform for etablering av allianser og partnerskap og for deling av kunnskap og erfaringer om hvordan man etablerer gode konsortier og søknader.

Delta i utformingen av strategiske dokument og utlysninger i de aktuelle forskningsprogrammene i EU for å ivareta norske interesser.

 

Nettverk

EU-nettverk MiljøBygg – Miljøvennlige energiløsninger I det bygde miljøet

Kontaktperson

Åse Lekang Sørensen

Tlf.

+47 45268682

Epost

ase.sorensen@sintef.no

Organisasjon

SINTEF byggforsk

 

Tematikk:

Nettverket fokuserer på felles mål om økt samarbeid med ledende europeiske aktører samt økt deltakelse i Horisont 2020. Det er fokus på konkrete utlysninger relatert til miljøvennlige energiløsninger i det bygde miljøet. Tematikk inkluderer energieffektive bygg, lokal fornybar elektrisitetsproduksjon, miljøvennlige varme- og kjøleløsninger samt smarte styringssystemer – både i selve bygget og i byggets nærområde.

Nettverket er en møteplass for å dele samt videreutvikle kunnskap. Interesser og muligheter inn mot Horizon 2020 identifiseres, og den internasjonale kontaktflaten mot Europa økes gjennom deltakelse i relevante H2020-møter og SET-plan relevante fora. Gjennom prosjektet vil nettverkets kompetanse sammenkobles og markedsføres, og slik bidra til at medlemmene er attraktive som partnere i gode konsortier som planlegger søknader til H2020-utlysninger.

Hovedmål:

 1. Å mobilisere relevante norske aktører
 2. Å kvalifisere deltakerne for å søke prosjekter i Horisont 2020

Delmål:

 • Å etablere et nettverk med ledende norske aktører innen fagområdet miljøvennlige energiløsninger i det bygde miljøet
 • Å identifisere felles fokusområder inn mot H2020, basert på aktørenes satsninger
 • Å bedre samarbeidet mellom aktørene og initiere utvikling av allianser
 • Å bidra til å realisere aktørenes klima- og miljøstrategier samt verdiskapning for aktørene
 • Å øke kunnskapsnivået om hvordan en skriver gode H2020-søknader gjennom samlinger, erfaringsutveksling og kurs i prosjektutvikling
 • Å styrke nettverkets deltakelse inn mot EU gjennom å aktivt fronte nettverket i relevante H2020-møter og SET-plan relevante fora
 • Å øke kunnskapsnivået i nettverket om europeisk forskningsfront innen de identifiserte fokusområdene
 • Å øke mulighetene for gjennomslag for søknader med norske aktører i energiprogrammet i Horisont 2020

 

Nettverk

NorEUnergy – Establishment of Norwegian-EU networks in the bioenergy field

Kontaktperson

Berta Matas Güell

Tlf

Tlf BE:  +32 499 11 68 90

Tlf NO: +47 413 55 494

Epost

Berta.Guell@sintef.no

Organisasjon

SINTEF Energy Research /SINTEF Energi

 

 Topics:

• Stationary bioenergy (bioheat, biopower) and advanced biofuels

• Realization of Norwegian bioenergy value chains

• Integration of land-based (green) and marine-based (blue) biomass

• Bioenergy as part of the overall bioeconomy

• Alignment of Norwegian and European network channels (e.g. FMEs-EERA)

• Alignment of national and regional network channels in Brussels and Norway

• Contact with the European Commission

• Contact with Brussels-based renowned stakeholders

Overall objective:

• The overall objective of NorEUnergy is to increase mobilization and participation of Norwegian actors in the H2020 program calls in the fields of bioenergy, as core R&I priorities in the new integrated SET-Plan.

Sub-objectives

• Increase the rate of success of H2020 projects with Norwegian participation

• Establish new and expand existing Norwegian-EU networks in the fields of bioenergy , including both industry and research institutions

• Strengthen national collaboration and coordination between Norwegian actors towards H2020 project applications in the energy fields aforementioned

• Position Norway's key R&I and industrial strategies for bioenergy such as Energi21, Hav21, Skog22 in the forefront of the EU by participating in H2020 projects.

 

Nettverk

Mobiliseringsnettverk for fornybarsektoren inn mot Horizon 2020

Kontaktperson

Line Amlund Hagen

Tlf.

+47 +47 976 50 334

Epost

line@intpow.com

Organisasjon

INTPOW – Norwegian Renewable Energy Partners

 

Vi vil etablere sterke og konkurransedyktige nettverk av selskaper innenfor vannkraft, vindkraft, solenergi og energisystemer som ønsker å delta i prosjekter under Horizon2020.

Hovedmål:

Ved å koble villige, kapable og velforberedte norske organisasjoner med tilsvarende organisasjoner i andre land søker vi å få på plass skreddersydde konsortier for relevante utlysninger. Konsortier som har det som trengs for å lykkes i utvelgelsesprosessen i EU.

Dette vil vi oppnå ved å

- informere om relevante utlysninger

- legge til rette for møteplasser

- etablere målrettede klustere

- gi løpende støtte og råd i prosessen mot en søknad.

 

Nettverk

Norwegian EU-network on Smart Cities and Communities (SCC)

Kontaktperson

Annemie Wyckmans

Tlf

+47 40871863

Epost

annemie.wyckmans@ntnu.no

Organisasjon

NTNU Norsk Teknisk-Naturvitenskapelig Universitet

Tematikk;

Smarte byer og tettsteder gjør det lett for mennesker å leve et bærekraftig liv, i attraktive, miljøvennlige og helsefremmende omgivelser. Det krever planlegging og forvaltning av integrert infrastruktur for energi, mobilitet og IKT, i tett samhandling mellom offentlig sektor, næringsliv, akademia og befolkningen.

Hovedmål;

SCC-nettverket har som mål å gjøre det enklere for norsk offentlig sektor å delta i H2020-utlysninger tilknyttet Smart Cities and Communities. SCC-nettverket organiserer virtuelle og fysiske møteplasser der interesserte deltagere kan utveksle kunnskap og erfaringer. Møteplassene bidrar til økt kunnskap og kompetanse blant norsk offentlig sektor til å igangsette og gjennomføre smart cities-prosjekter, og øker dermed sjansen til å lykkes i H2020-søknader på samme tema. Hovedmålgruppen er offentlig sektor, i tett samarbeid med lokale støttespillere fra forskning og næringsliv.

Delmål;

·         skape langsiktig støtte blant lokale politikere og støttespillere,

·         skrive gode budsjett- og impact-seksjoner,

·         danne målrettede nettverk både lokalt og internasjonalt

·         bygge kapasitet i egen organisasjon, og å vurdere styrker og svakheter,

·         mobilisere partnere til forskning og demonstrasjonsprosjekt,

·         organisere effektive konsortiemøter og søknadsprosesser

 

Nettverk

Horizon South Norway

Kontaktperson

Karsten Aust

Tlf.

+47 474 61 900

Epost

ka@south-norway.no

Organisasjon

Sørlandets Europakontor

Tematikk

Sørlandet og Norge, står overfor omstilling på grunn av nedgang i olje- og gassrelatert virksomhet og fremveksten av det grønne skiftet, eldrebølgen og digitalsamfunnet. Sørlandsk næringsliv har vist seg svært konkurransedyktig på verdensmarkedet innen bore- og offshoreteknologi, et marked som nå rammes kraftig av nedgangen i oljepris og vridningen mot fornybar energi. En sentral utfordring fremover er å omstille regionens næringsliv til å utnytte eksisterende kompetanser og videreutvikle teknologier for nye markeder. Slik omstilling krever samarbeid med FoU, offentlig sektor og brukere i regionale forskningsarenaer, samt samarbeid med internasjonalt ledende fagmiljøer og markedsaktører. Modernisering av offentlig sektor står også sentralt, her har regionen tatt en aktiv rolle innen helse- og velferdsteknologi.

Regionen har flere aktører som satser på Horisont 2020, men det er likevel begrenset samarbeid på tvers av organisasjoner og sektorer. EU-programmet er en ypperlig arena for å løfte regionen, men Agder er foreløpig ikke god nok til å utnytte mulighetsrommet.

Hovedmål

Horizon South Norway skal bidra til å styrke Agders næringsliv, offentlig sektor og FoU-

institusjoners deltakelse i Horisont 2020. Regionen må mobilisere til økt deltakelse, økt kapasitet til å delta, og økt kvalitet i de enkelte satsinger. Gjennom strukturert, regionalt samarbeid, og deling av kunnskap og erfaring, vil nettverket kunne bidra til økt deltakelse og uttelling i Horisont 2020. Dette vil også bidra til oppnåelse av Norges nasjonale mål.

Delmål

 • Øke læringen og kunnskapen om Horisont 2020
 • Heve kapasiteten til å delta
 • Styrke regional deltakelse internasjonalt
 • Øke regionale aktørers attraktivitet
 • Proaktivt identifisere og bistå i å utnytte gode muligheter
 • Etablere Horizon South Norway som et permanent nettverk i Agder

Nettverk

EU-nettverk Innlandet

Kontaktperson

Per Olav Lund

Tlf.

+47 9767077

Epost

pol@ostforsk.no

Organisasjon

Østlandsforskning

Tema:

Bioøkonomi, medregnet naturbasert reiseliv og fornybare energiressurser, og utvikling av en sirkulær økonomi

Mål og delmål:

 • Etter 3 år ha bidratt til et stabilt Horisont 2020-aktivitetsnivå - målet skal nås gjennom trinnvis opptrapping i 3 år:
 • Ultimo 2016 - ultimo 2017: (1) Fasilitere konkret deltakelse fra aktører som tidligere ikke har deltatt i søknader til Horisont 2020 for minst 2 søknader. (2)
 • Gjennomføre minst 2 arrangement som også etablerer mentor. (3) Etablere og drive en informasjonsplattform, også for å invitere til samarbeid om å utvikle prosjekter med aktører utenfor regionen.
 • Ultimo 2017 - ultimo 2018: Som i 2016/2017 og med samme kriterier (1) fasilitere minst 3 søknader i Horisont 2020 og (2) gjennomføre minst 2 arrangement som også etablerer mentor-ordninger.
 • Ultimo 2018 - ultimo 2019: Som i 2017/2018 (1) fasilitere minst 4 søknader, (2) gjennomføre minst 2 arrangement som også etablerer mentor-ordninger og (3) vurdere en videreføring av nettverket.

 

Nettverk

Arktisk Horisont

Kontaktperson

Ken H. Enoksen

Tlf.

+47 917 52 171 

Epost

Ken.Enoksen@kpmg.no

Organisasjon

KPMG AS

Tematikk:

Hovedmålet for Arktisk Horisont er å stimulere til økt deltakelse og økt suksessrate for regionale aktører i Horisont 2020 (H2020). Arktisk Horisont vil spesielt ha fokus på mobilisering av bedrifter, FoU-miljø og offentlig sektor i regionen og skal legge til rette for tettere kopling og kompetanseutveksling mellom kunnskapsmiljøene, bedriftene, virkemiddelaktørene og Troms fylkeskommune som regional myndighet, slik at flere av aktørene deltar og lykkes i Horisont 2020.

Arktisk horisont skal være en møteplass for å dele og videreutvikle kunnskap og muligheter inn mot Horisont 2020 særlig innenfor to av regionens strategiske kompetansemiljøer: bio-næringer og rom/jord. Disse miljøene er nasjonalt ledende, representerer modenhet, tyngde og en balanse mellom offentlige, private og virkemiddelaktører og har erfaring fra EU samarbeid. Miljøene representerer en kjernekompetanse som kan styrkes, men også deles og videreutvikles gjennom samarbeid og internasjonal mobilisering til deltakelse i relevante H2020 utlysninger.

Hovedmål:

 1. Å mobilisere bedrifter, FoU miljø og offentlig sektor i regionen til økt deltakelse i H2020
 2. Å kvalifisere deltakerne for å søke prosjekter i Horisont 2020

Delmål:

            1) Økt mobilisering, også utover nettverkets kjernemedlemmer

            2) Tverrfaglig samarbeid

            3) Styrking av nettverket og spredning av kunnskap

            4) Internasjonal nettverksbygging og synliggjøring av norske aktører

 

Nettverk

EU-nettverk Sogn og Fjordane – EU-nett SFJ

 

Kontaktperson

Zuzana Nordeng

Tlf.

+47 902 290 96

Epost

zno@vestforsk.no

Organisasjon

Vestlandsforsking

Tematikk:

Det regionale nettverket prioriterer områdene energi, miljø, klima og IT. I Sogn og Fjordane er det både næringsliv og offentlige etater med energi, miljø, klima og IT som satsingsområder for verdiskaping og bærekraftig utvikling. Fylket har også FoU-miljø med kompetanse på disse områdene. Nettverket er for både erfarne og mindre erfarne deltakere som har interesse og mål om H2020 prosjekt, både fra næringslivet, offentlig sektor og FoU-miljø.

Gjennom nettverket vil deltakerne få informasjon om hvilke muligheter som finnes i H2020, hvordan de bør gå fra og hvem de kan samarbeide med. Nettverksmedlemmene kan delta på møter, kurs, workshops og konferanser for å øke egen kompetanse. Nettverket vil bruke lokale ressurspersoner, men vil også hente inn kompetanse utenfra fylket. EU-nett SFJ vil legge vekt på å samarbeid med andre EU-nettverk, andre i virkemiddelapparatet og med Forskningsrådet sine NCPer.

Hovedmål:

Hovedmålet for EU-nett SFJ er økt deltagelse i Horisont 2020 fra Sogn og Fjordane. Den overordnede ideen er at samarbeid og samhandling i nettverket skal mobilisere, kvalifisere og øke deltakelsen fra lokalt næringsliv, offentlige aktører og FoU-miljø.

Delmål:

1. Etablere et tverrsektorielt regionalt nettverk med aktører som har mål om deltaking i H2020. Det vil bli lagt til rette for gode møteplasser med aktiviteter der deltakerne lærer om muligheter innen H2020. Deltakerne skal også lære om å etablere, gjennomføre og utnytte resultater fra H2020-prosjekter. Nettverket har mål om minst 15 nettverksaktiviteter i 3-års perioden.

2. Tettere samarbeid mellom næringsliv, offentlige etater og FoU-miljø i regionen om H2020. EU-nett SFJ vil bygge videre på eksisterende nettverk og allianser, og legge til rette for at nettverksmedlemmene finner nye partnere. EU-nett SFJ har mål om at nettverksaktivitetene genererer 5 prosjekt i året og at antall H2020-søknader fra fylket øker med minst 20% i løpet av prosjektperioden. Dette inkluderer økt deltaking av nye aktører og aktører som allerede er aktive i H2020, samt flere tverrsektorielle samarbeidsprosjekt.

3. Utvikle «Best practice» for mobilisering til H2020 i Sogn og Fjordane ved god samhandling mellom nøkkel- og virkemiddelaktører i regionen og andre aktuelle aktører.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert:
07.04.2015
Sist oppdatert:
31.08.2017