Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Forskning med og for samfunnet

Dette programmet er plassert utenfor de tre pilarene i Horisont 2020 og handler om å styrke samarbeidet mellom samfunn, teknologi og vitenskap.

Forskning med og for samfunnet - Science with and for Society (SwafS)

Dette programmet er plassert utenfor de tre pilarene i Horisont 2020 og handler om å styrke samarbeidet mellom samfunn, vitenskap og teknologi.

Formålet med programmet er å involvere samfunnet og andre interessenter i forsknings- og innovasjonsprosessen - skape møteplasser og effektivt samarbeid mellom akademia, næringsliv og samfunnet. Andre viktige områder er likestilling og kjønnsproblematikk, stimulere unge til å interessere seg for en forskerkarriere.

Programmet omfatter disse temaområdene:

 • Skape dialog og engasjere samfunnet i forskning og innovasjon – Public engagement
 • Øke tilgangen til vitenskapelige resultat – Open Science
 • Sikre likestilling i både forskningsprosessen og i forskningens innhold – Gender
 • Fremme formell og uformell utdanning, karriere – Science education and careers
 • Ta hensyn til etikk og samfunnsnyttige dimensjoner i forskning og innovasjon – Responsible Research and Innovation (RRI)

Ansvarsfull forskning og innovasjon – Responsible Research and Innovation (RRI)           

I programmet er det også midler til å videreutvikle RRI som er et helhetssyn på hvordan forskning og innovasjon skal gjennomføres. RRI er en integrert strategi for forskning og innovasjon som skal sikre at alle samfunnsaktører samarbeider under hele forsknings- og innovasjonsprosessen. RRI-strategien skal bidra til at prosessen og resultatene av forskning og innovasjon samsvarer med verdier, behov og forventninger som finnes i samfunnet. RRI skal utvikles til et instrument som fungerer så godt som mulig for å få en ønsket samfunnsutvikling, der det til enhver tid må diskuteres nettopp hva dette skal være.

Sentrale nøkkelområder for RRI er:

 • etisk refleksjon og fremsyn innbakt i forskning og innovasjon
 • involvering av offentligheten i forskning og innovasjon
 • øke tilgangen til forskningsresultater for allmennheten
 • sikre likestilling i både forskningsprosessen og forskningens innhold
 • bedre forståelse av vitenskap blant allmennheten
 • styring av forskning og innovasjon gjennom mobilisering av et mangfold av aktører

Arbeidsprogrammet for SwafS med utlysning av midler 2016/2017.               Hovedsøknadsfrister: 30. august 2016 og 30. august 2017

SiS.net - Science with and for Society NCP Network

Hovedkontakt for Vitenskap med og for samfunnet i Forskningsrådet er seniorrådgiver Kristin Eikeland Johansen - kej@forskningsradet.no – 
mob. +47 93 43 14 03

WIDESPREAD - Partnerskap for økt deltakelse og forskningskvalitet

Horisont2020 støtter institusjonelt samarbeid med nye medlemsland for å løfte forskning i ERA.

Hva er WIDESPREAD?

WIDESPREAD - Partnerskap for økt deltakelse og forskningskvalitet er et nytt element i Horisont 2020. Bakgrunnen for opprettelsen av dette er bekymring for at EU vil få et permanent B-lag av land som henger etter og ikke klarer å løfte sin forskningskvalitet. I FP7 var det er merkbart gap mellom deltagelsen og prestasjonene til de gamle og nye medlemslandene (EU-15 og EU-13). Det samme mønstret finner vi også i deltagelsen i Joint Programming Initiatives (JPI), ERANET og infrastruktursamarbeidet i ESFRI.

WIDESPREAD skal støtte utviklingen av fremragende forskning i de lavt presterende medlemsstatene og øke deres deltagelse i H2020 og ERA gjennom partnerskap med internasjonalt ledende fagmiljøer. Det er satt av 860 mill EUR for WIDESPREAD aktiviteter i Horisont2020. Følgende 3 typer aktiviteter vil bli finansiert:

 • Teaming: støtte til opprettelse eller oppgradering av sentre for fremragende forskning i samarbeid med en internasjonalt ledende institusjon
 • Twinning: støtte til utvikling av et fagfelt i samarbeid med en internasjonalt ledende institusjon
 • ERA Chairs: ansettelse av fremragende internasjonale forskere ved institusjoner i landene som trenger et løft.

Hvem kan søke?

Søknaden må komme fra et land som trenger å utvikle sin forskningskapasitet. Følgende land er definert som mottakere av støtten i arbeidsprogrammet for 2014-2015:

Bulgaria, Kroatia, Cyprus, Tsjekkiske republikk, Estland, Ungarn, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Polen, Portugal, Romania, Slovakia and Slovenia.

Noen land har interne prosesser for å velge ut søkere til sentre for fremragende forskning, mens andre overlater til forskningsmiljøene å besteme hvor mange søknader skal sendes inn. 

Kan norske institusjoner og forskere delta i WIDESPREAD?

For Twinning og Teaming vil norske fremragende miljøer være aktuelle som partnere i søknaden.

ERA Chairs utlysningene er rettet mot institusjonene der stillingen skal opprettes. Når søknadsrunden er avsluttet vil de institusjonene som har fått en ERA lærestol, lyse ut stillingen og her vil søkere fra Norge kunne søke på individuell basis. 

Hva er verdien av WIDESPREAD for norske institusjoner?

Norske miljøer kan innta rollen som mentor eller strategisk partner for institusjoner eller miljøer som ønsker å løfte sin forskningskapasitet eller etablere et senter for fremragende forskning.

WIDESPREAD ordningen vil være aktuell for institusjoner som har eller ønsker å utvikle partnerskap med fagmiljøer i EU13 landene som har et stort potensiale for vekst.

WIDESPREAD gir også muligheter for å etablere et samarbeid på institusjonelt nivå på områder der det allerede foregår en del interessant forskningssamarbeid, for eksempel finasiert med EØS-midlene.

Når kommer utlysningene?

Den første utlysningene er allerede åpnet, flere kommer.

Teaming: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-widespread-2014-1.html

ERA Chairs:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-widespread-2014-2.html

Twinning:
Se utlysning med frist 15.11.2017

 

 

 


 

Publisert:
27.05.2014
Publisert:
05.12.2013
Sist oppdatert:
30.10.2017
Sideansvarlig:
Hilde Totland Harket Spesialrådgiver htha@forskningsradet.no