Gå direkte til innhold

Om programmet HELSEVEL

Programmet Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester er den viktigste og største enkeltaktiviteten i Forskningsrådets hovedsatsing Flere aktive og sunne år (FASE). Tjenestene som inngår i programmet er helse- og omsorgstjenester, arbeids- og velferdstjenester og barnevern.

Forskningsrådets hovedsatsing Flere aktive og sunne år (FASE)  er konsentrert om tre hovedutfordringer for helse- og velferdssektoren: i) endringer i sykdombildet og omsorgsbehov, ii) behov for økt produktivitet og kompetanse i helse- og velferdssektoren og iii) behov for økning i samfunnets arbeidsstyrke. Programmet Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester (HELSEVEL) er den viktigste og største enkeltaktiviteten i FASE. Tjenestene som inngår i programmet er helse- og omsorgstjenester, arbeids- og velferdstjenester og barnevern. Tjenesteforskning og tjenesteinnovasjon er hovedelementene i programmet.

Hovedmål:
Gode og effektive tjenester skal gjennom forskning og innovasjon bidra til god kvalitet, kompetanse og effektivitet i helse-, omsorgs- og velferdstjenestene.

Delmål:
Programmet skal gjennom de fire delmålene i) heve kvaliteten og den internasjonale orienteringen i helse-, omsorgs- og velferdstjenesteforskningen, ii) styrke grunnlaget for kunnskapsbasert utdanning og yrkesutøvelse, både for den enkelte sektor og på tvers av sektorer, gjennom satsing på praksisnær og praksisrettet tjenesteforskning, spesielt på de forskningssvake områdene, iii) utvikle ny kunnskap av nytte for brukere/pasienter og tjenestene og skape synergier og større helhet i tjenesteforskning og innovasjon for helse-, omsorgs- og velferdstjenestene, og iv) skape nye samarbeidsarenaer ved å bringe sammen forskere, tjenesteutøvere og brukere fra ulike tjenesteområder på tvers av helse- og velferdssektorene.

Arbeidsform:
Gode og effektive tjenester skal omfatte anvendt forskning og innovasjon av nytte for bruker/pasient og befolkningen generelt, og for tjenesten. Programplanen setter rammene for programmet og de langsiktige perspektivene. Programmets resultater skal være nyttige og viktige for pasienter, pårørende og brukere av tjenestene og deres organisasjoner, for tjenesteytere og utdanningene/profesjoner, for helse- og velferdsforvaltningen på alle nivåer, for myndighetene og for næringslivet og allmennheten.

Finansierende departementer:
Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, samt Kunnskapsdepartementet.

Publisert:
24.04.2015