Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Om HelseOmsorg21

HelseOmsorg21 er en nasjonal forsknings- og innovasjonsstrategi for helse og omsorg.

HelseOmsorg21

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) tok våren 2013 initiativ til HelseOmsorg21 (HO21).

HelseOmsorg21 skal legge til rette for en målrettet, helhetlig og koordinert nasjonal innsats for forskning, utvikling og innovasjon innenfor helse og omsorg. 21-prosessene er aktørdrevne, nasjonale strategier som skal fremme forskningsbasert verdiskaping og utvikling på viktige samfunnsområder for det 21. århundret. Målet med HO21 er å bidra til en kunnskapsbasert helse- og omsorgstjeneste kjennetegnet av kvalitet, pasientsikkerhet og effektive tjenester.

Helse- og omsorgssektoren er en stor og viktig sektor både i en økonomisk og i en bredere verdimessig forstand. Sektoren utgjør i dag i underkant av 10 % av bruttonasjonalproduktet.

Økonomisk vekst og sammenligninger med andre land tilsier at andelen vil øke de neste tiårene. Kunnskap og innovasjon er de viktigste forutsetningene for en ønsket utvikling karakterisert ved kvalitet, pasientsikkerhet, brukermedvirkning og effektivitet. Kunnskap med relevans for sektoren er et fundament for næringsutvikling og etablering av en helse- og omsorgsrelatert kunnskapsindustri, som kan skape arbeidsplasser og økonomisk vekst. En slik dobbel effekt av investeringer i kunnskap og innovasjon vil være et viktig bidrag til et bærekraftig velferdssystem og til verdiskaping for samfunnet.

HelseOmsorg21-strategien

Det er to elementer i HO21: HelseOmsorg21-strategien og Topplederforum. Topplederforum og strategigruppen er oppnevnt av HOD, og Norges forskningsråd har bidratt med sekretariatet. Strategigruppen etablerte fem bredt sammensatte arbeidsgrupper innenfor de ulike tematiske arbeidsområdene: i) Næringsutvikling, ii) Forskningskvalitet og internasjonalisering, iii) Kunnskapssystemet, iv) Kommunesektoren og v) Globale helseutfordringer.

Arbeidsgruppene har utarbeidet delrapporter for hvert sitt område. Delrapportene er basert på innspill og kommentarer som kom inn til de respektive arbeidsområdene samt gruppenes egen ekspertise. Rapportene er selvstendige arbeid og står for gruppenes egen regning.

Hver rapport identifiserer og prioriterer konkrete behov og anbefalinger innenfor det enkelte temaområdet.

Visjonen for HelseOmsorg21 er: Kunnskap, innovasjon og næringsutvikling for bedre folkehelse.

Målbildet for HelseOmsorg21 er tredelt og strategien skal gjennom forskning og innovasjon bidra til:

God folkehelse – for befolkningen og for den enkelte, inkludert tjenester av høy kvalitet, pasientsikkerhet, brukermedvirkning, kunnskapsbaserte tjenester, innovasjon og effektivitet, kompetent helsepersonell og god organisering og ledelse.

Grensesprengende forskning – fremragende forskning av høy internasjonal kvalitet og betydning, FoU-miljøer i verdenstoppen, forskningens egenverdi – som kulturbærer og fundament for kunnskapsutvikling.

Næringsutvikling og nasjonal økonomisk utvikling – lønnsomt norsk næringsliv, internasjonalt konkurransedyktig FoU og innovasjon, investeringer fra utlandet i både industri og FoU.

De tre målene er komplementære og bør ha en likeverdig oppmerksomhet, og målbildet omfatter flere politikkområder som henger sammen. HelseOmsorg21 dekker kunnskaps- og innovasjonspolitikken for helse og omsorg, men samtidig også den generelle helse- og omsorgspolitikken. Helse- og omsorgspolitikken skal tilrettelegge for nyskaping og kunnskapsutnyttelse, og dette må legges inn i forventninger, styringsmekanismer og insentivordninger.

HelseOmsorg21 har valgt å prioritere ti brede, men tydelige strategiske satsinger som bygger på innspillene og kommentarene i prosessen og fra anbefalinger fra delrapportene.

HelseOmsorg21s ti satsingsområder er:

 • Økt brukermedvirkning
 • Helse og omsorg som næringspolitisk satsingsomrade
 • Kunnskapsløft for kommunene
 • Helsedata som nasjonalt fortrinn
 • Bedre klinisk behandling
 • Effektive og lærende tjenester
 • Møte de globale helseutfordringene
 • Høy kvalitet og sterkere internasjonalisering
 • Utvikling av de menneskelige ressursene
 • Strategisk og kunnskapsbasert styring

HelseOmsorg21s hovedprioriteringer er:

 • Et kunnskapsløft for kommunene
 • Helse- og omsorg som et næringspolitisk satsingsområde med sektorspesifikke virkemidler og økt samhandling mellom offentlig og privat sektor.
 • Lettere tilgang til og økt utnyttelse av helsedata.
 • Et kunnskapsbasert helse- og omsorgssystem med brukermedvirkning og vektlegging av kompetanse og det å utvikle, utprøve og dokumentere effekter av tiltak.
 • Sterkere satsing på internasjonalisering av forskning og økt deltakelse i konkurransen i EUs forskningssystem.

HelseOmsorg-21 strategien kan du lese her PDF - 2,2 MB .

Regjeringens handlingsplan for oppfølging av HelseOmsorg21-strategien

24. november 2015 lanserte helse- og omsorgsminister Bent Høie regjeringens handlingsplan for oppfølging av HelseOmsorg21-strategien.

Statsministeren, kunnskapsministeren, næringsministeren og helse- og omsorgsministeren står som avsender av handlingsplanen, og flere departementer har bidratt.

Planen presenterer regjeringens politikk og tiltak innenfor ti strategiske satsingsområder som sammen skal bidra til bedre folkehelse, bedre helse- og omsorgstjenester, utvikling av helse som et næringspolitisk satsingsområde i Norge, mer fremragende forskning og sterkere internasjonalisering.

Regjeringens handlingsplan for oppfølging av HelseOmsorg21-strategien kan du lese her PDF - 1,4 MB .

Skrevet av:
Hilde Dorthea Grindvik Nielsen Spesialrådgiver hgn@forskningsradet.no
Publisert:
19.04.2013
Sist oppdatert:
26.04.2018