Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Helsedata, utvikling av de menneskelige ressursene, bedre klinisk behandling, næringsutvikling ……

….. og økt brukermedvirkning var noen av sakene som sto på agendaen for det første rådsmøtet i 2017.

Rådet har eksistert i to år og er halvveis i sin periode. Rådet har allerede oppnådd mye, ikke minst gjennom bare det å fungere som ett Råd, men også gjennom arbeidet som er gjort i Rådet og Rådets utførte handlinger. Rådets sammensetning er unik i den forstand at aktører fra alle sektorer er representert. Noe av Rådets arbeid har allerede gitt frukter, for noen satsingsområder er det i igangsatt store prosesser som ikke ville vært igangsatt uten påtrykk fra Rådet, og for andre satsingsområder aner vi konturen av at noe vil skje, men det er vanskelig å si når og hva som faktisk vil skje. Rådet har i løpet av seks møter i 2016 og et møte i 2017 diskutert seg gjennom alle de over 100 tiltakene i HO21-strategien og i Regjeringens handlingsplan for oppfølging av HO21-strategien. Basert på tiltaksgjennomgangen vil Rådet i 2017 prioritere å arbeide spesielt med noen få tiltak fra noen av satsingsområdene. 

Marta Ebbing Leder av Helsedatautvalget Marta Ebbing (FHI) var invitert til rådsmøtet for å informere Rådet om utvalgets arbeid. I tillegg ble Rådet presentert for rapporten Enklere tilgang – mer forskning (Agenda Kaupang), samt Forskningsrådets handlingspunkter på helsedataområdet ved divisjonsdirektør Jesper W. Simonsen. Jesper Simonsen

 

 

 

 

Satsingsområde Utvikling av de menneskelige ressursene
Tiltakene for satsingsområdet Utvikling av de menneskelige Silje Anine Bell ressursene ble diskutert for første gang. Arbeidsgruppen som består av Gro Jamtvedt (HiOA) (gruppeleder), Aud Obstfelder (NTNU Gjøvik), Evy Anni Evensen (Telemark fylkeskommune), Lilly Ann Elvestad (FFO), Svein Lie (Helsedirektoratet) og Tom Pike (Vaccibody AS) presenterte forslag til tiltak ( sak 06/17 PDF - 5,5 MB ) som Rådet må konsentrere sitt arbeid om. Helsedirektoratet ved avdelingsdirektør Silje Anine Bell innledet med presentasjonen: Tilstrekkelig med helsepersonell med riktig kompetanse. Helsedirektoratets perspektiver på nåsituasjon og virkemidler.

Satsingsområde Bedre klinisk behandling
Klinisk forskning er en forutsetning for å opprettholde og videreutvikle høy kvalitet i helsetjenesten og bidrar til at forskningsbasert kunnskap tas i bruk. Kliniske studier handler om å dokumentere effekt, nytteverdi og sikkerhet av nye behandlingsmetoder. Det inkluderer legemiddelindustriinitierte, forskerdrevne og offentlig initierte kliniske studier.

Leder av arbeidsgruppen Bedre klinisk behandling Björn Gustafsson (NTNU) presenterte arbeidsgruppens forslag til tiltak for dette satsingsområdet ( sak 07/17 PDF - 5,5 MB ). Arbeidsgruppen består av rådsmedlemmene: Cathrin Carlyle (Helse Nord RHF), Dagfinn Bjørgen (KBT Midt-Norge), Erlend Smeland (OUS HF), Fredrik Syversen (IKT Norge), Jesper W. Simonsen (Forskningsrådet) og Kathrine Myhre (Oslo Medtech).

Forskningsrådet v/divisjonsdirektør Anne Kjersti Fahlvik innledet under Anne Kjersti Fahlvik satsingsområde Helse og omsorg som næringspolitisk satsingsområdet med presentasjonen Næringsrettet helseforskning - status og trender. Deretter fulgte gruppeleder Kathrine Myhre (Oslo Medtech) opp med å presentere arbeidsgruppens forslag til tiltak ( sak 08/17 PDF - 5,5 MB ) for satsingsområdet.

For satsingsområdet Økt brukermedvirkning innledet avtroppende leder for Nasjonal fagstrategisk enhet for utdanning og forskning innen helse- og sosialfag (NFE-HS), Arnfinn Sundsfjord (UiT), om NFE-HS arbeid med henvendelsen fra Rådet. Rådet sendte september 2015 en anmodning PDF - 1,0 MB til Universitet- og høgskolerådet (UHR) om at UHR i samarbeid med Arnfinn Sundsfjord medlemsinstitusjonene sine vurderer behovet for å utvikle felles nasjonale retningslinjer for brukermedvirkning i UH-sektoren. Arbeidsutvalget i NFE-HS har besluttet å etablere en liten arbeidsgruppe som våren 2017 skal arbeide med status og utfordringer for NFE-HS utdanningene ut fra de føringene som HO21-strategien gir. Satsingsområdet ble sist diskutert på rådsmøtet 24.10.2016 (05/16) og arbeidsgruppen fikk da i oppgave å arbeide videre med innspillene som fremkom i møtet. Gruppeleder Lilly Ann Elvestad (FFO) presenterte arbeidsgruppens forslag til tiltak ( sak 10/17 PDF - 5,5 MB ) for Rådet.

Referat fra rådsmøtene publiseres på HO21-nettsiden ca 14-16 dager etter rådsmøtet.

Neste rådsmøte: Tirsdag 28. mars, 2017, Oslo

 

Skrevet av:
Hilde Dorthea Grindvik Nielsen Spesialrådgiver hgn@forskningsradet.no
Publisert:
25.01.2017
Sist oppdatert:
25.01.2017