Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

HelseOmsorg21-rådsmøte 6. juni 2018

Hovedsakene på det siste HO21-rådsmøte før sommeren var HO21-rådets innspill til den kommende stortingsmeldingen om helsenæringen og prosjektet «En analyse av dagens forsknings- og innovasjonssystem».

Prosjekt Analyse av dagens forsknings- og innovasjonssystem

Damvad Analytics som vant anbudsrunden som ble gjennomført i vinter var invitert til HO21-rådets møte for å presentere prosjektet. Målet med oppdraget er å analysere dagens forsknings- og innovasjonssystem og foreslå forbedringer. Hva er utfordringene og hvilke løsninger må til for å utvikle et effektivt system som gir gode og nyttige resultater av høy kvalitet raskt, kostnadseffektivt og forsvarlig? Målet er et helhetlig forsknings- og innovasjonssystem som skal bidra til mer og bedre forskning og innovasjon, og raskere prosesser fra behov og ide til iverksetting og nytte i hele helsesystemet; det vil si i folkehelsearbeidet og i helse- og omsorgstjenestene i spesialisthelsetjenestene og primærhelsetjenestene. Oppdraget bygger på HelseOmsorg21-strategien som ble lansert i 2014. Prosjektet skal være ferdig i slutten av februar 2019.

Satsingsområde Helse og omsorg som næringspolitisk satsingsområde

HelseOmsorg21-rådet har siden opprettelsen arbeidet med satsingsområdet Helse og omsorg som næringspolitisk satsingsområde. HelseOmsorg21-rådet vedtok i møte 14.9.2017 (04/17) å styrke arbeidet med satsingsområde ved å: 1) nedsette en ressursgruppe med ekstern deltagelse for å bidra til HO21- rådets innspill til St.meld om helsenæringen og 2) nedsette en intern arbeidsgruppe for at HO21-rådet innsats for helsenæring skal adresseres og utnyttes innenfor de rammer som HO21-rådet har. Ressursgruppen oversendte sitt innspill til HO21-rådet 27.4.2018. HO21-rådets innspill, som ble diskutert i møtet 6. juni 2018, vil bli oversendt Nærings- og fiskeridepartementet før sommeren. 


Helsenæringens verdi 2018

Menon ved Erik Jacobsen var invitert til HO21-rådsmøtet for å presentere årets versjon av rapporten «Helsenæringens verdi». Formålet med rapporten er å beskrive helsenæringens omfang, utvikling og bidrag til det norske samfunnet. Rapporten beskriver hele helsenæringens verdikjede, både offentlige og private aktører, i tall. Rapportens hovedfokus er næringens bidrag i form av verdiskaping.
Her kan du lese mer om rapporten: Helsenæringens verdi 2018

 

Strategisk posisjonering av norsk helseindustri internasjonalt 

ZYNK v/Jan Glendrange presenterte Innovasjon Norge prosjektet "Strategisk posisjonering av norsk helseindustri internasjonalt" for HO21-rådet. Målet med prosjektet er å styrke den norske industriens eksportmuligheter og – volum. Rapporten inneholder det aktørene oppfatter som flaskehalser og muligheter for økt internasjonalisering og eksport av norsk helseindustri. Forprosjektet vil bli videreført i et hovedprosjekt der målet er å utvikle en tydelig og attraktiv posisjon for norsk helseindustri.

 

HelseOmsorg21-undersøkelsen 2018

Oppsummeringen av HO21-undersøkelsen 2018 ble behandlet i rådsmøtet. Ved fristens utløp hadde HO21-rådet mottatt 27 (36 %) besvarelser. Undersøkelsen viser at det er implementert tiltak innenfor alle de ti satsingsområdene i strategien, men flest aktører oppgir at de har implementert tiltak innenfor satsingsområdene Økt brukermedvirkning og Helsedata som nasjonalt fortrinn. Noen andre resultater:

·  17 (63 %) respondenter mener at arbeidet med HO21-strategien har/har hatt en effekt.

·  16 (59 %) respondenter mener at HO21-strategien bør revideres.

·   9 (33 %) respondenter er tilfreds med HO21-rådets arbeid med implementering av strategien.

·  15 (56 %) respondenter mener at sektoren har behov for en nasjonal koordinerende enhet.

·  25 (93 %) respondenter mener det er behov for en nasjonal strategi for forskning og innovasjon for helse og omsorg.

Aktørene mener det er behov for en nasjonal koordinerende enhet som HO21-rådet, men at innretning og sammensetning må ses på. Aktørene etterspør et synlig råd som gir tydeligere retning, anbefalinger og prioriteringer for sektoren. Oppsummeringsrapporten ble sendt Helse- og omsorgsdepartementet 7.6.2018. Takk til alle som har bidratt til undersøkelsen!

Her kan du lese oppsummeringsrapporten PDF - 1,0 MB i sin helhet.

Her kan du lese nyheten om HO21-undersøkelsen 2018.

Neste møte i HO21-rådet: 17.september 2018, Direktoratet for e-helse

 

 

Skrevet av:
Hilde Dorthea Grindvik Nielsen Spesialrådgiver hgn@forskningsradet.no
Publisert:
08.06.2018
Sist oppdatert:
08.06.2018