Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

HelseOmsorg21-rådsmøte 28.2.2019 (01/19)

Torsdag 28. februar møtte HO21-rådet til sitt første møte i 2019. Perioden til HO21-rådet ble i 2018 utvidet med syv måneder til 31.7.2019. HO21-rådet vil i denne perioden gjennomføre to rådsmøter.

Det var var flere store saker som sto på møteagendaen denne torsdagen. Først ut var:

Kunnskapsdepartementet (KD) og  Utenriksdepartementet som orienterte om departementenes praksis for kunnskapssamarbeid med f.eks land som Kina. Deretter fikk HO21-rådet presentert rapporten Research and Innovation for Better Health av Damvad Analytics. Damvad Analytics har arbeidet med dette prosjektet siden de vant anbudsrunden i april 2018. Målet med prosjektet "En analyse av dagens forsknings- og innovasjonssystem" er å analysere dagens forsknings- og innovasjonssystem og foreslå forbedringer. HO21-rådet arbeider nå med hvordan dette arbeidet skal tas videre. 
 

Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF), som ble opprettet av HO21-rådet i september 2017, presenterte også sin sluttrapport for HO21-rådet. Satsingsområde Kunnskapsløft for kommunen er ett av fem prioriterte satsingsområder i HO21-strategien fra 2014, og HO21-rådet har siden oppnevning i 2015 arbeidet med kommunesektorens utfordringer i forhold til utvikling av forskning, utdanning og innovasjon. KSF ble opprettet som et interimorgan med 11 medlemmer og ni observatører. KSF skal i interimperioden: 

 • gi råd om en hensiktsmessig organisering (mandat, antall, organisering mv.) av regionale samarbeidsorganer for forskning, innovasjon og utdanning, og delta i å etablere disse samarbeidsorganene.
 • ivareta kommunesektorens definerte forsknings, -innovasjons- og utdanningsbehov, slik disse formuleres av kommunene i de regionale samarbeidsorganene (når disse er etablert) og i andre sammenhenger, for eksempel i HO21-strategien og Regjeringas handlingsplan.
 • særlig vektlegge og søke å dekke kunnskapssvake områder innen kommunenes helse- og omsorgstjenester, herunder helseutdanningenes læringsmål knytta til kommunal sektor.
 • koordinere de regionale samarbeidsorganene (når disse er etablert) med sikte på å sikre best mulig samordning av og unngå overlapp (redundans) mellom kommunenes, forsknings- og utdanningsinstitusjonene og myndighetenes forskningsinnsats.
 • stimulere til nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid på områder som har betydning for kommunenes helse- og omsorgstjenester. 

I tillegg skal KSF også avklare antall og sammensetning av de regionale samarbeidsorganene. Videre skal KSF drøfte ulike modeller for finansiering av kunnskapsløftet for kommunene, med sikte på å avklare hvordan kunnskapsløftet skal finansieres.

Sluttrapporten fra KSF ble behandlet i torsdagens rådsmøtet og HO21-rådet stiller seg bak forslagene fra KSF:

 • Det er et betydelig behov for et kunnskapsløft for helse- og omsorgstjenestene i kommunene. HO21 rådet støtter etablering av Kommunenes strategiske forskningsorgan for helse- og omsorgstjenestene.
 • Det er behov for en opptrappingsplan for forsknings- og utviklingsarbeid i kommunale helse- og omsorgstjenester.  Sentrale myndigheter må forplikte seg til å stille med midler til dette kunnskapsløftet. HO21 rådet forutsetter at kommunesektoren bevilger nødvendige midler til kunnskapsløftet.
 • Det må arbeides videre med en forpliktende finansieringsordning for dette forskningsarbeidet og vi ber Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD) utrede en lovhjemmel for sørge-for-ansvar for kommunene.
 • Fire regionale samarbeidsorganer under et nasjonalt, strategisk organ vil være hensiktsmessig for å møte kommunenes behov for relevant og praksisnær kunnskapsutvikling innen de kommunale helse- og omsorgstjenestene.
 • HO21 rådet understreker betydningen av at det videre arbeidet skjer i dialog med KS og i nært samarbeid med særlig KD og Kommunal - og moderniseringsdepartementet (KMD).

Her PDF - 3,9 MB kan du laste ned og lese rapporten.

Lenke til nyhetssak om KSF på nettsiden til

 

Forskningsrådet fikk gjennom tildelingsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) i 2018 følgende oppdrag for HO21:

"4.3. HelseOmsorg21 arbeidet

Det bes om at: "HelseOmsorgs21-rådet, skal ved hjelp av sekretariatet for HelseOmsorg21-rådet, gjennomføre en egenvurdering av sitt arbeid, arbeidsform, prioriteringer, størrelse m.m. og gir en anbefaling om HelseOmsorg21-rådet skal videreføres etter 2018 og evt i hvilken form". HO21-rådet har i flere rådsmøter arbeidet med egenvurderingen og den vil bli oversendt departementet innen fristen 1.april 2019.

 

 

Til slutt på agendaen ble HO21-rådet orientert om status for arbeidet med stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor. Arbeidet med stortingsmeldingen startet i mars 2018 og meldingen skal være ferdig i 2020. Målet for stortingsmeldingen er å utvikle en nasjonal politikk for innovasjon i hele offentlig sektor som:

 • staker ut en tydelig retning for arbeidet med innovasjon i offentlig sektor som står seg over tid
 • etablerer gode rammevilkår og legger til rette for en kultur for økt innovasjon
 • gir konkrete verktøy for ledere og ansatte

For mer informasjon om meldingsarbeidet, se https://www.offentliginnovasjon.no/

 

 

 

 

 

Skrevet av:
Hilde Dorthea Grindvik Nielsen Spesialrådgiver hgn@forskningsradet.no
Publisert:
04.03.2019
Sist oppdatert:
04.03.2019