Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

HelseOmsorg21-rådsmøte 17.09.2018

HO21-rådet, som i juni fikk forlenget virketid ut juli 2019, gjennomførte mandag 17. september 2018 sitt fjerde møte i 2018. Noen av sakene som sto på agendaen var bl.a. satsingsområdet Økt brukermedvirkning, helseanalyseplattformen, prosjekt En analyse av dagens forsknings- og innovasjonssystem og HO21-rådets innspill til ny folkehelsemelding.

Marianne Braaten, ass. programleder og leder av programkontor, orienterte på høstens første møte om status for Helsedataprogrammet og realiseringen av Helseanalyseplattformen.  Helsedataprogrammet skal bidra til bedre utnyttelse, bedre kvalitet, enklere innrapportering og sikrere håndtering av data i de nasjonale helseregistrene. Helseanalyseplattformen skal forenkle tilgangen til helsedata og legge til rette for avanserte analyser på tvers av helseregistre, grunndata, journaler og andre kilder til helseopplysninger. Prosjektet skal utrede og etablere en nasjonal infrastruktur for tilgjengeliggjøring og analyse av helsedata. Dette innbefatter blant annet utvikling av organisatoriske løsninger og regelverk.  Målet er bedre datakvalitet, enklere innrapportering og enda bedre personvern og informasjonssikkerhet i helseregistre og andre kilder til helsedata.  For mer informasjon om Helsedataprogrammet og Helseanalyseplattformen se her.

 

Ass. Fagdirektør Inger Økland fra Helse Vest RHF var invitert til HO21-rådsmøtet for å presentere den Nasjonale veilederen for brukermedvirkning i helseforskning i spesialisthelsetjenesten. Brukermedvirkning i forskning er en del av oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene (RHF). Formålet med brukermedvirkning i helseforskning i spesialisthelsetjenesten er å bedre forskningens kvalitet og relevans. Forskningsresultater får større betydning og tas raskere i bruk når de oppleves som nyttige for pasienter og pårørende. Her kan du laste ned den nasjonale veilederen.

 

Forskningsrådets erfaringer med brukermedvirkning i Forskningsrådets helseprogrammer ble sist presentert på HO21-rådsmøtet i september 2017. Områdedirektør Jesper W. Simonsen var invitert tilbake til HO21-rådet for å orientere om Forskningsrådets ytterligere erfaringer med brukermedvirkning i helseforskningsprogrammene. Kravet om brukermedvirkning er en del av oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet og ble innført i 2015. I Forskningsrådets målrettede helseforskning bidrar brukere i i) utvikling av programplaner/handlingsplaner, ii) ved å være representert i styrer og råd, iii) ved å definere kunnskapsbehov og konkretisere forskningsspørsmål (behovsidentifisert forskning) og iv) ved å medvirke i prosjekter finansiert av Forskningsrådet. Brukermedvirkning i prosjekter finansiert av Forskningsrådet er et uttrykk for hvor godt brukerperspektivet og brukerinvolvering er ivaretatt i prosjektet, eventuelt hvor godt fravær av brukermedvirkning er begrunnet. Brukermedvirkning vurderes av ekspertpanel/programstyre på grunnlag av beskrivelse av relevante brukere for prosjektet og brukernes involvering (i planlegging av prosjektet, i gjennomføring av prosjektet og i utnyttelse av resultatene fra prosjektet). Forskningsrådet vil fra 2019 innføre nye søknadstyper og vurderingskriterier (som også inkluderer vurdering av brukermedvirkning).  

 

Prosjekt Analyse av dagens forsknings- og innovasjonssystem

HelseOmsorg21-strategien vektlegger behovet for et helhetlig forsknings- og innovasjonssystem for helse- og omsorgssektoren. I april i år startet et arbeid for å analysere dagens situasjon og gi anbefalinger for fremtiden. Målet med prosjektet er et helhetlig forsknings- og innovasjonssystem som skal bidra til mer og bedre forskning og innovasjon, og raskere prosesser fra behov og ide til iverksetting og nytte i hele helsesystemet; det vil si i folkehelsearbeidet og i helse- og omsorgstjenestene i spesialisthelsetjenestene og primærhelsetjenestene. Prosjektet har sluttdato 28.2.2019. HO21-rådet ble i septembermøtet orientert om status for arbeidet samt at HO21-rådets medlemmer fikk mulighet til å gi innspill til prosjektet.

En oppsummering av den første workshopen som ble gjennomført 19. juni 2018 kan du lese her. Neste workshop arrangeres 6. november 2018 i Forskningsrådets lokaler på Lysaker.

Innspill til ny folkehelsemelding

HO21-rådets innspill til ny folkehelsemelding ble diskutert og behandlet, og vil bli oversendt Helse- og omsorgsdepartementet innen september 2018.

 

Innkalling til rådsmøtene, agenda og referat fra alle møtene finner dere her.

Her kan du lese om alle pågående og avsluttede prosjekter i regi av HO21.

 

 

Skrevet av:
Hilde Dorthea Grindvik Nielsen Spesialrådgiver hgn@forskningsradet.no
Publisert:
19.09.2018
Sist oppdatert:
19.09.2018