Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Brukermedvirkning, høy kvalitet og internasjonalisering, effektive og lærende tjenester...

...Nasjonal e-helsestrategi og integrering av helsedata, og Program for folkehelsearbeid i kommunene var noe av det som sto på rådsmøteagendaen mandag 24. oktober 2016.

 

Satsingsområde Økt brukermedvirkning
Resultater fra forskning og innovasjon får større betydning og tas i bruk når de oppleves som nyttige og relevante for brukerne, pasienter og pårørende. Brukermedvirkning er særlig viktig i tjenesteforskning og kliniske studier, det vil si i den pasient- og praksisnære forskningen, og i tjeneste- og produktinnovasjon. Den interne arbeidsgruppen i Rådet som består av Bernadette Kumar (NAKMI), Cathrin Carlyle (Helse Nord RHF), Dagfinn Bjørgen (KBT Midt-Norge), Knut-Inge Klepp (FHI), Pål Kraft (UiO), og som ledes av Lilly Ann Elvestad (FFO), ønsket i denne første omgangen å diskutere fire helt sentrale spørsmål med Rådet før arbeidsgruppen utarbeider og presenterer sine forslag til tiltak på et senere rådsmøte. Noe av det som ble diskutert var: hvordan forstås brukermedvirkning i sektoren? Hva er status på området? Hvordan realisere økt brukermedvirkning - brukerinvolvering? og hvilken rolle skal pasient- og brukerorganisasjonene ha?

Satsingsområde Effektive og lærende tjenester
Helsedirektoratet innledet kort på saken med en orientering om Helsedirektoratets nye reviderte oppdrag om innovasjon og tjenesteinnovasjon. Oppdraget omfatter bl.a å utrede et helhetlig nasjonalt innovasjonssystem og en innovasjonsmodell for helse- og omsorgstjenestene. Rådet vil i rådsmøtene fremover bli involvert og holdt orientert om oppdraget. Rådet diskuterte deretter de tre forslagene til tiltak fra den interne arbeidsgruppen, som ble diskutert første gang i Rådet 12. september. Tiltakene ble bl.a. diskutert i sammenheng med oppdraget til Helsedirektoratet.  

Satsingsområde Høy kvalitet og sterkere internasjonalisering
Mange av tiltakene for dette satsingsområdet er allerede implementert eller er i prosess. Arbeidsgruppen for dette satsingsområdet ønsket likevel å diskutere tre utfordringer med Rådet: 1) behovet for å bygge nettverk/delta i konsortier, 2) hvordan få til økt samarbeid med industrisamarbeidspartnere i søknader til EU og 3) hvordan styrke samarbeidet med helseklyngene (nettverk og fasiliteringskompetanse). Siden dette er utfordringer som også berører tiltak innenfor andre satsingsområdene f.eks Helse og omsorg som næringspolitisk satsingsområde og Bedre klinisk behandling, ble det vedtatt å se disse utfordringene og satsingsområdene i sammenheng. Utfordringene vil deretter bli diskutert på nytt i kommende rådsmøter.

Satsingsområde Helsedata som nasjonalt fortrinn
Helsedata som nasjonalt fortrinn ble sist diskutert på rådsmøte 25. april. Mye har skjedd på helsedataområdet siden april, bl.a oppnevnte HOD i juni et ekspertutvalg som skal se på det juridiske rundt tilgang og bruk av helsedata.

Direktoratet for e-helse v/divisjonsdirektør Roar Olsen presenterte utkast til den nasjonale e-helse-strategien med fokus på hvordan e-helsearbeidet inngår i de nasjonale planene. Arbeidsgruppens forslag til tiltak ble deretter diskutert i lys av de nasjonale e-helse-planene. Også dette satsingsområde vil bli diskutert på kommende rådsmøter.

Program for folkehelsearbeid i kommunene
var til diskusjon for å få forankret programmet i HelseOmsorg21-rådet. Program for folkehelsearbeid i kommunene er utviklet av Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og KS, og er en 10-årig satsing for å bidra til en langsiktig styrking av kommunenes arbeid med å fremme barn og unges psykiske helse og rusforebyggende arbeid. Programmet skal bidra til et kvalitetsløft i kommunene og til kommuners oppfyllelse av folkehelseloven.

Program for folkehelsearbeid i kommunene ble diskutert i lys av arbeidsgruppens forslag til regionale samarbeidsorgan for forskning, innovasjon og utdanning rettet mot kommunenes helse- og omsorgstjenester, forslag til finansiering, forslaget om økt kompetanse for forskning og innovasjon i kommunesektoren og målet om styrket samspill mellom UH-sektoren og kommunene. Rådet er positiv til programmet. Utfordringene ligger i hvordan lykkes med å få til forskning i kommunene med eksisterende rammer. Rådet ønsker å bidra med innspill i det videre arbeidet med programmet.

 

HO21 Monitor lanseres 28. november 2016. Formålet med HO21 Monitor er å:

  • Gi et løpende kunnskapsgrunnlag for prioritering av og satsing på forskning og innovasjon innenfor helse og omsorg.
  • Knytte indikatorer for forskning og innovasjon til helseindikatorer for å se samfunnets sykdomsbyrde, kunnskapsbehov og helseutvikling i sammenheng med satsingen på forskning og innovasjon.
  • Gi styringsinformasjon til departementer, direktorater, Forskningsrådet og nasjonale og regionale samarbeidsorganer.
  • Gi grunnlag for regelmessige institusjonsevalueringer som grunnlag for kvalitetsheving og strukturendringer i sektorene.

Her kan du lese mer om HO21 Monitor.

Neste rådsmøte: mandag 28. november 2016.

Innkalling, sakspapirer og referat fra møtene finner du her.

En oversikt over rådsmedlemmene finner du her.

Skrevet av:
Hilde Dorthea Grindvik Nielsen Spesialrådgiver hgn@forskningsradet.no
Publisert:
26.10.2016
Sist oppdatert:
26.10.2016