Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Barrierer og handlingsrom, strategisk ledelse og rolleforståelse...

...tjenesteinnovasjon og kommunenes strategiske forskningsorgan var noe av det som sto agendaen på HO21-rådsmøtet 12. september 2016. I tillegg ble Rådet informert om Forskningsrådets arbeid med antibiotikaresistens og Innovasjon Norge sin rapport Drømmeløftet 2016: Helse og velferd.

Anne Husebekk Leder av den nasjonale arbeidsgruppen som ser på barrierer og handlingsrom mellom universitet og helseforetak Anne Husebekk (UiT), var invitert til rådsmøtet for å informere om utvalgets arbeid med rapporten som skal leveres HOD og KD denne høsten. HelseOmsorg21-rådet har allerede gitt en tilbakemelding på et tidligere utkast til rapporten, men var svært glad for å høre mer om det viktige arbeidet som utvalget gjør og å få diskutert konkrete problemstillinger med leder av utvalget.

Leder Nasjonal Ledelsesutvikling og programleder Satsingsområde Strategisk og kunnskapsbasert styring

Leder Nasjonal Ledereutvikling og programleder Nasjonalt Topplederprogram Trond Ragnes var invitert til rådsmøtet for å informere om Nasjonalt topplederprogram, i tillegg til at Rådet fikk muligheten til å drøfte med Ragnes hvordan tiltaket i HO21-strategien: "Det bør utvikles et nasjonalt lederutviklingsprogram for forskning og innovasjon på helse- og omsorgsfeltet på tvers av sektorer og institusjoner og privat/offentlig sektor" evt kan/bør dette kobles opp mot f.eks. topplederprogrammet. Arbeidet med dette tiltaket vil bli ytterligere diskutert på rådsmøtet i november. Den interne arbeidsgruppen for dette satsingsområdet består av Arnfinn Sundsfjord (UiT) (gruppeleder), Bernadette Kumar (NAKMI), Camilla Stoltenberg (FHI), Ernst Omenaas (Helse Bergen HF), Fredrik Syversen (IKT Norge) og Nina Mevold (Bergen kommune).           Trond Ragnes
 

Satsingsområde Helse og omsorg som næringspolitisk satsingsområde

Rådet vedtok å opprette et HO21-utvalg for forskning og innovasjon på mat, ernæring, helse og næringsmiddelområdet.  Opprettelsen av utvalget er i tråd med tiltaket beskrevet i Regjeringens handlingsplan for oppfølging av HO21-strategien. Utvalget vil bli ledet av rådsmedlem Pål Kraft (UiO) og skal bestå av inntil 15 personer. Utvalget har frist til 1. mai 2017 med å levere sin utredning til departementet.

 

 

Satsingsområde Kunnskapsløft for kommunene - Kommunenes forskningsorgan (KSF)

Jon Anders Drøpping Rådet besluttet på rådsmøtet 25. april 2016 å støtte forslaget om at det opprettes et nasjonalt strategisk rådgivende organ for forskning og utvikling i helse- og omsorgstjenestene i kommunene. KS v/avdelingsdirektør FoU Jon Anders Drøpping presenterte for Rådet utkast til mandat og forslag til sammensetning av Kommunenes forskningsorgan (KSF), som var utarbeidet med innspill fra den interne arbeidsgruppen i Rådet. På grunn av andre pågående prosesser, anbefaler Rådet at KSF i første omgang opprettes som et 2-årig interimsstyre. KSF skal til behandling i Hovedstyret til KS i oktober.

 

 

 

Satsingsområde Effektive og lærende tjenester

Den interne arbeidsgruppen for dette satsingsområdet består av Hilde Lurås (AHUS) (gruppeleder), Ernst Omenaas (Helse Bergen HF), Håkon Haugli (Abelia), Kathrine Myhre (Oslo Medtech), Nina Mevold (Bergen kommune), Svein Lie (Helsedirektoratet) og Tone Marie Nybø Solheim (KS). Gruppen hadde til møtet kommet frem til tre til anbefalinger som ble presentert for Rådet. De tre anbefalingene er: 1) Styrke strategisk samarbeid om forskning og innovasjon mellom ulike aktører, 2) Styrke innovasjonsarbeidet i tjenesten og 3) Styrke kvalitet og omfang av helsetjenesteforskning. Arbeidsgruppens arbeid må ses i sammenheng med Helsedirektoratets arbeid med tjenesteinnovasjon (som dessverre måtte melde avbud fra rådsmøtet 12.9.2016), noe som vil bli diskutert på kommende rådsmøter.

 

Innovasjon Norge og Drømmeløftet 2016: Helse og velferd

Silje Hole, Jorunn Birgittd Gjesding Johnryd og Mona Skaret, alle fra Innovasjon Norge. Innovasjon Norge lanserte i mai 2016 rapporten Drømmeløftet 2016 Helse og velferd. Drømmeløftet sier noe om utfordringer og muligheter innenfor helse- og velferd, og rapporten følger opp Innovasjon Norges Drømmeløft-prosess for omstilling i norsk næringsliv. Innovasjon Norge innledet saken før Rådet deretter diskuterte tiltakene i Drømmeløft-rapporten i sammenheng med tiltakene i HelseOmsorg21-strategien. Satsingsområde Helse og omsorg som næringspolitisk satsingsområde vil være sak på rådsmøtene fremover.

Forskningsrådets arbeid med antibiotikaresistens

Forskningsrådet har i 2016 fått i oppdrag av HOD å bidra til å følge opp den nasjonale strategien for antibiotikaresistens ved å utarbeide status og analyse knyttet til norsk forskningsinnsats på antibiotikaresistens innenfor helse. Forskningsrådet presenterte for Rådet to tiltak for oppfølging av strategien: i) kartlegging av den nasjonale forskningsinnsatsen på antibiotika resistens (forskningskvalitet og ressursinnsats) og ii) utlysning av midler til forskernettverk. Forskningsrådet vil høsten 2016 gjennomføre en utlysning av midler til forskernettverk.

 

Neste rådsmøte er mandag 24. oktober 2016.

Innkalling, sakspapirer og referat fra møtene finner du her 

Informasjon om ny leder av Rådet finner du her

En oversikt over rådsmedlemmene finner du her

 

 

 

 

 

Skrevet av:
Hilde Dorthea Grindvik Nielsen Spesialrådgiver hgn@forskningsradet.no
Publisert:
14.09.2016
Sist oppdatert:
16.09.2016