Gå direkte til innhold

HelseOmsorg21-handlinger

Formelle henvendelser fra Rådet:

 

Satsingsområde: Møte de globale helseutfordringene

Hva:

Status/kommentar:

HelseOmsorg21-rådet fraråder Utenriksdepartementet å halvere de årlige bevilgningene til Forskningsrådets program for Global helse- og vaksinasjonsforskning (GLOBVAC), brev sendt Utenriksdepartementet v/Utenriksministeren 10.02.2017.

Utenriksministeren besluttet torsdag 23. februar å bevilge ytterligere midler til GLOBVAC for å videreføre programmet med en årlig tilleggs tildeling på 35 millioner kroner for hvert av årene 2018-2020, tilsammen 105 millioner kroner.

 

Behov for langsiktig forutsigbar finansiering av Forskningsrådets program for Global helse- og vaksinasjonsforskning (GLOBVAC) (2012-2020), brev sendt Utenriksdepartementet 8.12.2016.

 

 

Satsingsområde: Høy kvalitet og sterkere internasjonalisering

Hva:

Status/kommentar:

Anmodning om at Forskningsrådet tar en tydeligere rolle i koordinering av innspill til utforming av arbeidsprogrammer og utlysninger i Horisont 2020, brev sendt 24.6.2016.

Rådet var tilfreds med tilbakemeldingen fra Forskningsrådet som ble presentert på rådsmøtet 28.11.2016 (06/16).

 

Satsingsområde: Kunnskapsløft for kommunene

Hva:

Status/kommentar:

Tilråding fra HelseOmsorg21-rådet om at det opprettes et nasjonalt strategisk rådgivende organ for forskning og utvikling i helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Brev fra HO21-rådet til KS, sendt 18.5.2016.

 

KS presenterte utkast til mandat og sammensetning for Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF) på rådsmøtet 12.9.2016 (04/16). 

KS vil på rådsmøtet 23.1.2017 (01/17) orienterer om status for KSF (som har vært til behandling i hovedstyret til KS høsten 2016).

 

 

Satsingsområde: Helse og omsorg som næringspolitisk satsingsområde

Hva:

Status/kommentar:

Brev fra HO21-rådet til Helse- og omsorgsdepartementet - Anmodning om at næringsutvikling gjenspeiles i oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene fra 2017, sendt 9. mai 2016.           

HOD har i Oppdragsdokument 2017 til RHF-ene lagt inn følgende setning (s. 7): 

"Forskning og innovasjon

Helse X RHF skal styrke innovasjonssamarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og næringslivet i samsvar med regjeringens handlingsplan for oppfølging av HelseOmsorg21-strategien".

Brev fra HO21-rådet til Samarbeidsorganene for medisinsk og helsefaglig forskning – Behov for samarbeid med næringslivet i samarbeidsorganene for medisinsk og helsefaglig forskning, sendt 15. desember 2015.

Henvendelsen har vært behandlet i alle samarbeidsorganene. Det vil ikke bli oppnevnt næringslivsrepresentanter i samarbeidsorganene, men representanter fra næringslivet vil bli invitert inn til enkeltsaker i SO-ene samt invitert til samarbeid ifb med konferanser/seminarer.

 

 

Satsingsområde: Helsedata som nasjonalt fortrinn

Hva:

Status/kommentar:

Støtteerkæring fra HelseOmsorg21-rådet PDF - 196 KB Støtte til prosjektet om at det etableres en nasjonal helseanalyseplattformen for forskning. Bekreftelse fra HO21-rådet.  

Enklere tilgang til helsedata – anmodning om å igangsette en samlet gjennomgang av lovverket for å forenkle det, og gjøre tilgang til data enklere og sikrere. Brev fra HO21-rådet til Helse- og omsorgsdepartementet, sendt 16. mars 2016.

 

HOD oppnevnte i juni 2016 Helsedatautvalget.

Helsedatautvalget skal vurdere og anbefale konkrete organisatoriske, tekniske og juridiske tiltak for å forbedre dagens system som samtidig ivaretar de registrertes personvern. Anbefalingene skal leveres HOD 30. juni 2017.

 

 

Satsingsområde: Strategisk og kunnskapsbasert styring

Hva:

Status/kommentar:

Innspill fra HelsOmsorg21-rådet til Husebekk-rapporten Samspillet mellom universiteter og helseforetak. Hvordan håndtere barrierer og handlingsrom?, brev sendt 15.8.2016 og 26.10.2016

Rapporten samordning mellom universiteter og helseforetak ble levert HOD og KD november 2016.

 

 

 

Satsingsområde: Økt brukermedvirkning

Hva:

Status/kommentar:

Økt kunnskap om brukermedvirkning i utdanning, forskning og innovasjon. Brev fra HO21-rådet til Universitets- og høgskolerådet, sendt 14. september 2015.

Arbeidsutvalget til Nasjonal fagstrategisk enhet for utdanning og forskning innen helse og sosialfag (NFE-HS) har besluttet å etablere en arbeidsgruppe som våren 2017 skal arbeide med status og utfordringer for NFE-HS utdanningene utfra de føringene som HO21-strategien gir.

 

Publisert:
01.03.2017