Gå direkte til innhold

Helhetlig monitoreringssystem – HO21-monitor

På oppdrag fra HelseOmsorg21-rådet har Forskningsrådet utviklet et helhetlig monitoreringssystem, HelseOmsorg21-monitor (HO21-monitor), som skal gi løpende kunnskapsgrunnlag for prioritering av og satsing på forskning og innovasjon innen helse og omsorg.

Besøk HelseOmsorg21-monitor her.

Utvikling av HO21-monitor er en del av oppfølgingen av HO21-strategien. Monitoren inkluderer UoH-sektoren, instituttsektoren, helseforetak, næringsliv og kommunesektoren (inkl. det fylkeskommunale nivået), og skal så langt det er mulig etableres med utgangspunkt i dagens tilgjengelige indikatorer og kilder.

Formålet med HO21-monitor er å:

  • Gi et løpende kunnskapsgrunnlag for prioritering av og satsing på forskning og innovasjon innenfor helse og omsorg.
  • Knytte indikatorer for forskning og innovasjon til helseindikatorer for å se samfunnets sykdomsbyrde, kunnskapsbehov og helseutvikling i sammenheng med satsingen på forskning og innovasjon.
  • Gi styringsinformasjon til departementer, direktorater, Forskningsrådet og nasjonale og regionale samarbeidsorganer.
  • Gi grunnlag for regelmessige institusjonsevalueringer som grunnlag for kvalitetsheving og strukturendringer i sektorene.

HO21-monitor arbeidsgruppe

Det ble nedsatt en arbeidsgruppe med ansvar for utredning og implementering av HO21-monitor våren 2015. Arbeidsgruppen ble ledet av Forskningsrådet v/spesialrådgiver Stig Slipersæter. Arbeidsgruppen rapporterte til HO21-rådet i 2015/16. HO21-monitor ble lansert novermber 2016. 

Stig Slipersæter, prosjektleder HO21-monitor, Forskningsrådet
Fredrik Piro, NIFU
Jorun Ramm, Statistisk sentralbyrå
Knut Senneseth, Innovasjon Norge
Mari K Nes, Forskningsrådet
Marianne van der Wel, Helse- og omsorgsdepartementet
Pål Bakke, Oslo universitetssykehus HF
Pål Romundstad, Det medisinske fakultet, NTNU
Reidar Thorstensen, Haukeland universitetssykehus
Sigrid Askum, KS Kommunesektorens organisasjon
Sigve Berge Hofland, Kunnskapsdepartementet
Steinar Johannessen, Kunnskapsdepartementet
Sverre Johnsen, CRIStin
Tarje Bjørgum,  Abelia

 

Publisert:
21.08.2015