Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Stort program for havbruksforskning – HAVBRUK

HAVBRUK er Forskningsrådets viktigste virke­middel innenfor havbruksrelatert forskning. Program er også viktig i Forskningsrådets satsing på bioøkonomi, og det vil følge opp Forskningsrådets strategi for bærekraftig samfunns- og næringsutvikling.

Norge har i dag en meget sterk posisjon og står godt rustet til å møte de store kommer­sielle, samfunnsmessige og forskningsmessige mulighetene havbruk står overfor. Flere utred­ninger og nasjonale strategier peker på et stort potensial for videre vekst i næringen.

HAVBRUK er et tematisk program og skal bidra med kunnskap som gjør det mulig for Norge – som eksportør av laks og andre sjømatprodukter, og som leverandør av kunnskap, utstyr og teknologi – å nå de ambisiøse vekstmålene. Programmet har en samlende og koordinerende rolle innenfor Forskningsrådets satsing på havbruksforskning.

HAVBRUK2 overtar der det forrige havbruksprogrammet slutter. Det vil bygge videre på de gode resultatene i det forrige programmet, og samtidlig møte dagens utfordringer ved å åpne for nye prioriteringer og for å utnytte nye muligheter. (Foto: Geir Helge Solevåg)

Tematiske prioriteringer

HAVBRUK har som hovedmål å levere kunnskap og løsninger for sosialt, økonomisk og miljømessig bærekraftig vekst i norsk havbruksnæring, og å sikre og videreutvikle Norges ledende posisjon innenfor havbruksforskning. Programmet er delt i fem forskningsområder med egne mål: 

  1. ​Samfunnsutfordringer, forvaltning og marked
  2. ​Fiskehelse
  3. Produksjonsbiologi, ernæring, avl og genetikk
  4. ​Produksjons- og foredlingsteknologi
  5. ​Satsinger: Lavtrofiske arter, Bærekraftige fôrråvarer og Trygg og sunn sjømat 

Stø kurs og nye muligheter

HAVBRUK2 satser på "stø kurs" for å opprettholde Norges ledende posisjon innenfor havbruksforsk­ning. Programmet vil legge vekt på grunnleggende forskning innenfor sentrale temaer, fokusere på forskerrekruttering og samtidig sikre næringsrelevans og være en åpen arena for innovasjonsprosjekter i havbruksnæringen.

Programmet åpner samtidig for å utnytte nye muligheter. Det vil bl.a. øke forskningen for å utvikle marin produksjon av nye arter lavere i næringskjeden, nye bærekraftige fôrråvarer, og for trygg og sunn sjømat.

Bruk av eksperimentelle utlysninger for å finan­siere nye ideer med høy risiko er også aktuelt. Internasjonalt samarbeid er viktig og vil prioriteres der det styrker kvaliteten i prosjektene og forskningen.

Fra strategisk grunnforsking til innovasjon

Programmet retter seg mot hele forskningssystemet, fra universiteter, høgskoler og offent­lig finansierte forskningsinstitutter, til private bedrifter både i produsent- og leverandør­leddet. Programmets ansvarsområde dekker hele havbruksverdikjeden, fra avl og fôrråvarer til foredling og marked. Forskningen dekker hele spekteret fra grunnleggende kunnskapsutvikling til problemløsning og innovasjon.

Samlet skal dette sikre et solid kunnskaps­grunnlag for havbruksnæring og -for­valtning.

Bærekraftig vekst i norsk havbruk forutsetter bedre samfunnsmessig forankring av næringen nasjonalt og lokalt. HAVBRUK vil styrke den samfunnsviten­skapelige forsk­ningen for å øke kunnskapen om næringens samfunnsmessige relasjoner.

Samarbeid for å styrke bredde og slagkraft

I samarbeid med tilgrensende programmer og virkemidler vil programmet også styrke dialogen mellom havbruks­forskning og samfunn ved å løfte fram og bidra til å finne løsninger på komplekse og konfliktfylte spørsmål.

HAVBRUK grenser mot en rekke programmer og virkemidler i Forskningsrådet og vil samarbeide aktivt med disse om både utlysninger, rådgivning, internasjonalisering og kommunikasjon. Programmet vil også samarbeide med det øvrige virkemiddelapparatet, som f.eks. Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, Innovasjon Norge og Regionale forskningsfond.

Dette vil øke både slagkraft og bredde, og bidra til tverr- og flerfaglig samarbeid og nettverksbygging.

Publisert:
21.09.2015
Sist oppdatert:
11.05.2018