Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Stort program for havbruksforskning – HAVBRUK2

HAVBRUK2 er Forskningsrådets viktigste virke­middel innenfor havbruksrelatert forskning, med en samlende og koordinerende rolle innenfor denne satsingen. HAVBRUK2 er også et sentralt virkemiddel innenfor Forskningsrådets satsing på blå bioøkonomi.

Norge har i dag en meget sterk posisjon og står godt rustet til å møte de store kommer­sielle, samfunnsmessige og forskningsmessige mulighetene havbruk står overfor. Flere utred­ninger og nasjonale strategier peker på et stort potensial for videre vekst i næringen.

Det tematiske programmet HAVBRUK2 skal bidra med kunnskap som gjør det mulig for Norge – som eksportør av laks og andre sjømatprodukter, og som leverandør av kunnskap, utstyr og teknologi – å nå de ambisiøse vekstmålene.

HAVBRUK2 overtar der det forrige havbruksprogrammet slutter. Det vil bygge videre på de gode resultatene i det forrige programmet, og samtidlig møte dagens utfordringer ved å åpne for nye prioriteringer og for å utnytte nye muligheter. (Foto: Geir Helge Solevåg)

Tematiske prioriteringer

HAVBRUK2 har som hovedmål å levere kunnskap og løsninger for sosialt, økonomisk og miljømessig bærekraftig vekst i norsk havbruksnæring. Kunnskapen skal bidra til å sikre og videreutvikle Norges posisjon som verdens ledende sjømatnasjon. Programmet vil i start­fasen prioritere forskning innenfor følgende temaer:

  • Tema 1: Samfunnsperspektiver, forvaltning og marked
  • Tema 2: Frisk fisk
  • Tema 3: Produksjonsbiologi
  • Tema 4: Havbruksteknologi
  • Tema 5: Ernæring og fôrråvarer
  • Tema 6: Akvatisk biomasseproduksjon og nye arter i havbruk
  • Tema 7: Avl og genetikk

Stø kurs og nye muligheter

HAVBRUK2 satser på "stø kurs" for å opprettholde Norges ledende posisjon innenfor havbruksforsk­ning. Programmet vil legge vekt på grunnleggende forskning innenfor sentrale temaer, fokusere på forskerrekruttering og samtidig sikre næringsrelevans og være en åpen arena for innovasjonsprosjekter i havbruksnæringen.

Programmet åpner samtidig for å utnytte nye muligheter. Det vil bl.a. øke forskningen for å utvikle marin produksjon av nye arter lavere i næringskjeden, styrke innsatsen på hav­bruksteknologi, og øke innsatsen for å utnytte mulighetene som ligger i nye biotekno­lo­giske verktøy, nanoteknologi og IKT.

Bruk av eksperimentelle utlysninger for å finan­siere nye ideer med høy risiko er også aktuelt. Internasjonalt samarbeid er viktig og vil prioriteres der det styrker kvaliteten i prosjektene og forskningen.

Fra strategisk grunnforsking til innovasjon

Programmet retter seg mot hele forskningssystemet, fra universiteter, høgskoler og offent­lig finansierte forskningsinstitutter, til private bedrifter både i produsent- og leverandør­leddet. Forskningen dekker hele spekteret fra grunnleggende kunnskapsutvikling til problemløsning og innovasjon.

Samlet skal dette sikre et solid kunnskaps­grunnlag for havbruksnæring og -for­valtning.

Bærekraftig vekst i norsk havbruk forutsetter bedre samfunnsmessig forankring av næringen nasjonalt og lokalt. HAVBRUK2 vil styrke den samfunnsviten­skapelige forsk­ningen for å øke kunnskapen om næringens samfunnsmessige relasjoner.

Samarbeid for å styrke bredde og slagkraft

I samarbeid med tilgrensende programmer og virkemidler vil programmet også styrke dialogen mellom havbruks­forskning og samfunn ved å løfte fram og bidra til å finne løsninger på komplekse og konfliktfylte spørsmål.

HAVBRUK2 grenser mot en rekke programmer og virkemidler i Forskningsrådet og vil samarbeide aktivt med disse om både utlysninger, rådgivning, internasjonalisering og kommunikasjon. Programmet vil også samarbeide med det øvrige virkemiddelapparatet, som f.eks. Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, Innovasjon Norge og Regionale forskningsfond.

Dette vil øke både slagkraft og bredde, og bidra til tverr- og flerfaglig samarbeid og nettverksbygging.

Publisert:
21.09.2015
Sist oppdatert:
14.06.2017