Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Nyhetsarkiv

355 treff
16.01.18

Smarte ideer skal utvikle bioøkonomien

Åtte bedrifter får nå forprosjektmidler fra Forskningsrådet eller Innovasjon Norge til å utvikle smarte løsninger slik at bioressurser kan utnyttes fullt ut. I neste omgang kan dette lede til mer omfattende innovasjonsprosjekter.
10.01.18

Meld inn faglige innlegg til HAVBRUK2018

Programmet for konferansen HAVBRUK2018 begynner å ta form. Det gjelder også parallellsesjonene der forskerne skal presentere resultater fra prosjektene.
05.01.18

20 mill. kr til nye fiskehelseprosjekter

Programstyret i HAVBRUK har vedtatt å bevilge vel 20 millioner kroner i støtte til to nye fiskehelseprosjekter. Det er dermed bevilget 62 millioner kroner til sju forskerprosjekter i HAVBRUK med oppstart i 2018.
05.01.18

Klart for påmelding til HAVBRUK2018

Nå åpner påmeldingen til konferansen HAVBRUK2018 som arrangeres i Oslo 18.–20. april. Årets konferanse retter søkelyset mot samfunnets oppfatninger av norsk havbruksnæring. Statsminister Erna Solberg er blant innlederne.
14.12.17

Skal forske på villaksens liv i havet

Vi vet svært lite om hva som skjer med villaksen i havet. Et nytt forskningsprosjekt får nå 21 mill. kroner til å finne ut mer.
13.12.17

Millioner til forskning på kyllingrester og torskehoder

Forskere skal se nærmere på rester etter kyllingproduksjon og torskehoder når tre nye forskningsprosjekter får penger til å forske på hvordan restråstoff kan utnyttes bedre.
07.12.17

100 millioner til nye havbruksprosjekter

Programstyret i HAVBRUK bevilget i møte 7. desember vel 100 millioner kroner i støtte til nye prosjekter som settes i gang i 2018. Målet er ny kunnskap som kan bidra til bærekraftig utvikling i havbruksnæringen.
06.12.17

Norske havteknologibedrifter med internasjonal suksess

Norge har gjort det svært bra i en internasjonal utlysning av forskningsmidler til havteknologi. Med deltakelse i 12 av 20 innvilgede prosjekter bekrefter norske bedrifter og forskningsmiljøer sin solide internasjonale posisjon innenfor havteknologi.
25.10.17

Stor interesse for Forskningsrådets havteknologiutlysning

– Mange søknader til årets utlysning viser at havteknologisatsingen er viktig støtte for bedrifter som vil utvikle tverrsektoriell havteknologi som ledd i den pågående omstillingen i havnæringene, sier divisjonsdirektør Fridtjof Unander.
08.09.17

84 søknader konkurrerer om støtte

Til søknadsfristen 6. september fikk HAVBRUK 84 søknader om støtte til forskerprosjekter, postdoktorstipender, eksperimentelle forprosjekter og internasjonal aktivitet. Det er søkt om støtte for nesten 500 millioner kroner, mens det er 80 millioner til fordeling.
08.09.17

Norge og India skal samarbeide om bioøkonomiforskning

Forskningsrådet lyser nå ut 30 mill. kroner til norsk-indisk forskningssamarbeid innenfor bioøkonomi med vekt på jordbruk og matproduksjon, bioteknologi, akvakultur og bioenergi.
04.09.17

Sterkt lag av nye havbruksforskere

Til sammen 16 doktorgradsstipendiater fra hele landet deltok da HAVBRUK inviterte til stipendiatsamling i forbindelse med programstyremøte nylig. Stor tematisk bredde og høyt faglig nivå preget presentasjonene.
01.09.17

Sett av 18.-20. april til HAVBRUK2018

Merk av dagene 18. til 20. april 2018 i kalenderen allerede nå. Da arrangeres konferansen HAVBRUK2018 som er den viktigste arenaen i Norge for å presentere og diskutere havbruksforskning.
16.06.17

Støtte til forskning for å utnytte restråstoff

Restråstoff betraktes ofte som avfall. Det vil Forskningsrådet forandre på og lyser ut 50 millioner til forskning på videreforedling av biologisk restråstoff. Det skal lede til utvikling av nye produkter og prosesser basert på råvarer som ellers ville blitt kastet.
29.05.17

Hva skjer med villaksen i havet?

Mange er bekymret for at villaksbestanden går tilbake, men det mangler kunnskap om hvorfor. Nå vil Forskningsrådet legge penger i et stort prosjekt for å finne ut mer om villaksens liv i havet.
22.05.17

Mange muligheter for forskere og bedrifter

Havbruksprogrammet lyser i år ut vel 140 millioner kroner til nye forsknings- og innovasjonsprosjekter som skal starte i 2018. Utlysningene dekker for første gang hele verdikjeden inkludert foredlingsleddet.
12.05.17

Støtte til teknologiutvikling på tvers av blå sektor

Forskningsrådet lyser nå ut vel 100 millioner kroner til forskningsprosjekter i bedrifter for å fremme teknologiutvikling og kunnskapsoverføring på tvers av de havbaserte næringene.
02.05.17

Forskningsåret 2016

HAVBRUK2 er i dag Forskningsrådets viktigste strategiske virkemiddel innenfor havbruksrelatert forskning. Programmet fordelte 167 mill. kroner på 50 prosjekter i 2016.
25.04.17

Marin forskning øker sterkt

Norge brukte 4,7 milliarder kroner til marin forskning og utvikling i 2015. Dette er nesten en milliard kroner mer enn i 2013, viser nye tall fra NIFU. Næringslivet sto for en betydelig del av veksten.
31.03.17

Fra BIONÆR til HAVBRUK og MARINFORSK

Fra 1. mars i år ble ansvaret for alle temaområder som gjelder sjømat fra råstoffet tas opp av havet og fram til konsument overført fra BIONÆR til programmene HAVBRUK og MARINFORSK. Bakgrunnen for dette er behovet for å se verdikjedene til sjømatnæringen, som omfatter både villfanget fisk og havbruk, mer samlet.
28.03.17

Hva vet vi om villaksens overlevelse
i sjø?

Vi mangler kunnskap om hvorfor så mye av villaksen dør i sjøen. Forskningsrådet har med utgangspunkt i et møte med relevante forskningsmiljøer i august 2016, laget et overordnet notat om kunnskapsstatus. Vi ber om innspill til notatet.
14.02.17

Sårbar superhelt

Under tittelen Rognkjeksen er en superhelt skriver Gyri Teien Haugland i Aftenposten 14. februar om rensefisken som kan være redningen for lakseoppdretten. Fisken har selv etter hvert blitt den tredje største oppdrettsfisken i Norge etter laks og ørret.
19.01.17

Verdier for alle penga

Tema for Forskningsdagene 2017 er satt. Med "verdier" som tema vil årets festival handle om både gull og grønne skoger – alt fra bioøkonomi og digitalisering, til helse og filosofi.
11.01.17

Forskningskampanjen 2017 søker forskningspartner

De siste årene har tusenvis av elever fra hele landet hjulpet forskere med å skaffe ny kunnskap om blant annet meitemark og innhold i matpakker. Nå etterlyses forskere som vil samarbeide med Forskningskampanjen 2017.
05.01.17

Internasjonalt samarbeid for å utvikle havteknologi

Et nytt europeisk forskningssamarbeid åpner nye muligheter for norske bedrifter og forskningsmiljøer i blå sektor. I MarTERA går Norge og 15 andre land sammen om å lyse ut 30 millioner euro til å utvikle ny marin og maritim teknologi.
02.01.17

Teknologiutvikling for taredyrking

Med 8,7 millioner kroner i støtte fra Forskningsrådet setter nå Møre Maritime AS i gang arbeidet med å utvikle fartøy og teknologi for industriell taredyrking i Norge. Prosjektet er en del av Forskningsrådets havteknologisatsing for å stimulere til samarbeid på tvers av de norske havnæringene.
16.12.16

Til kamp mot lakselusa

Lakselus koster oppdrettsnæringen milliarder av kroner i året. Den kan også gjøre stor skade på villaksstammen. I dag er omfanget økende, og lusa blir stadig oftere resistent mot de vanlige behandlingsmetodene. SFI Lakselussenteret utvikler nye verktøy og metoder for å få kontroll på den plagsomme parasitten. Foreløpige resultater er lovende.
16.12.16

Nesten 100 millioner til havteknologiprosjekter

Forskningsrådet har bevilget vel 93 millioner kroner til 12 nye innovasjonsprosjekter i bedrifter som leverer teknologiløsninger til havnæringene. Bevilgningen er en del av havteknologisatsingen som er et samarbeid mellom flere programmer i Forskningsrådet.
14.12.16

Skal undersøke miljøeffekter av havbruk på havbunn og reker

Forskningsrådet vil øke kunnskapen om miljøeffekter av havbruk og bevilger penger til nye prosjekter som skal studere hvordan lakselusmedisin og organiske utslipp påvirker havmiljøet og andre arter som lever i nærheten av oppdrettsanlegg.
13.12.16

Skal gi forvaltningen mer kunnskap om plante- og fiskehelse

Forskningsrådet styrker nå forvaltningsforskningen med åtte millioner kroner. To nye prosjekter skal utvikle kunnskap om og bedre metoder for å vurdere effekten av regulering og offentlige tiltak.