Gå direkte til innhold

Nyheter

Stor interesse for Forskningsrådets havteknologiutlysning

– Mange søknader til årets utlysning viser at havteknologisatsingen er viktig støtte for bedrifter som vil utvikle tverrsektoriell havteknologi som ledd i den pågående omstillingen i havnæringene, sier divisjonsdirektør Fridtjof Unander.
Dato: 30.10.2017

84 søknader konkurrerer om støtte

Til søknadsfristen 6. september fikk HAVBRUK 84 søknader om støtte til forskerprosjekter, postdoktorstipender, eksperimentelle forprosjekter og internasjonal aktivitet. Det er søkt om støtte for nesten 500 millioner kroner, mens det er 80 millioner til fordeling.
Dato: 08.09.2017

Norge og India skal samarbeide om bioøkonomiforskning

Forskningsrådet lyser nå ut 30 mill. kroner til norsk-indisk forskningssamarbeid innenfor bioøkonomi med vekt på jordbruk og matproduksjon, bioteknologi, akvakultur og bioenergi.
Dato: 02.11.2017

Sterkt lag av nye havbruksforskere

Til sammen 16 doktorgradsstipendiater fra hele landet deltok da HAVBRUK inviterte til stipendiatsamling i forbindelse med programstyremøte nylig. Stor tematisk bredde og høyt faglig nivå preget presentasjonene.
Dato: 04.09.2017

Sett av 18.-20. april til HAVBRUK2018

Merk av dagene 18. til 20. april 2018 i kalenderen allerede nå. Da arrangeres konferansen HAVBRUK2018 som er den viktigste arenaen i Norge for å presentere og diskutere havbruksforskning.
Dato: 04.09.2017

Støtte til forskning for å utnytte restråstoff

Restråstoff betraktes ofte som avfall. Det vil Forskningsrådet forandre på og lyser ut 50 millioner til forskning på videreforedling av biologisk restråstoff. Det skal lede til utvikling av nye produkter og prosesser basert på råvarer som ellers ville blitt kastet.
Dato: 16.06.2017

Hva skjer med villaksen i havet?

Mange er bekymret for at villaksbestanden går tilbake, men det mangler kunnskap om hvorfor. Nå vil Forskningsrådet legge penger i et stort prosjekt for å finne ut mer om villaksens liv i havet.
Dato: 30.05.2017

Mange muligheter for forskere og bedrifter

Havbruksprogrammet lyser i år ut vel 140 millioner kroner til nye forsknings- og innovasjonsprosjekter som skal starte i 2018. Utlysningene dekker for første gang hele verdikjeden inkludert foredlingsleddet.
Dato: 24.05.2017

Støtte til teknologiutvikling på tvers av blå sektor

Forskningsrådet lyser nå ut vel 100 millioner kroner til forskningsprosjekter i bedrifter for å fremme teknologiutvikling og kunnskapsoverføring på tvers av de havbaserte næringene.
Dato: 14.05.2017

Forskningsåret 2016

HAVBRUK2 er i dag Forskningsrådets viktigste strategiske virkemiddel innenfor havbruksrelatert forskning. Programmet fordelte 167 mill. kroner på 50 prosjekter i 2016.
Dato: 03.05.2017

Marin forskning øker sterkt

Norge brukte 4,7 milliarder kroner til marin forskning og utvikling i 2015. Dette er nesten en milliard kroner mer enn i 2013, viser nye tall fra NIFU. Næringslivet sto for en betydelig del av veksten.
Dato: 25.04.2017

Fra BIONÆR til HAVBRUK og MARINFORSK

Fra 1. mars i år ble ansvaret for alle temaområder som gjelder sjømat fra råstoffet tas opp av havet og fram til konsument overført fra BIONÆR til programmene HAVBRUK og MARINFORSK. Bakgrunnen for dette er behovet for å se verdikjedene til sjømatnæringen, som omfatter både villfanget fisk og havbruk, mer samlet.
Dato: 31.03.2017

Hva vet vi om villaksens overlevelse
i sjø?

Vi mangler kunnskap om hvorfor så mye av villaksen dør i sjøen. Forskningsrådet har med utgangspunkt i et møte med relevante forskningsmiljøer i august 2016, laget et overordnet notat om kunnskapsstatus. Vi ber om innspill til notatet.
Dato: 29.03.2017

Sårbar superhelt

Under tittelen Rognkjeksen er en superhelt skriver Gyri Teien Haugland i Aftenposten 14. februar om rensefisken som kan være redningen for lakseoppdretten. Fisken har selv etter hvert blitt den tredje største oppdrettsfisken i Norge etter laks og ørret.
Dato: 14.02.2017

Verdier for alle penga

Tema for Forskningsdagene 2017 er satt. Med "verdier" som tema vil årets festival handle om både gull og grønne skoger – alt fra bioøkonomi og digitalisering, til helse og filosofi.
Dato: 25.01.2017