Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Søknadsdokumenter

Søknaden består av flere dokumenter: søknadsskjemaet, prosjektbeskrivelsen og eventuelle andre vedlegg som er etterspurt i utlysningen. Husk å sjekke at du har fått med de vedleggene vi ber om i utlysningen. Ikke legg ved andre vedlegg.

Søknadsskjemaet

I søknadsskjemaet skal du blant annet gi opplysninger om søknadsorganisasjon og prosjektleder, skrive et prosjektsammendrag, sette opp milepæler for prosjektarbeidet, og fylle ut flere budsjettabeller. Mange søkere begynner med søknadsskjemaet like før fristen og blir overrasket over hvor mye som skal være med der. Begynn tidlig med søknadsskjemaet. Det er ikke teknisk mulig å sende inn søknaden etter fristen (systemet stopper for det på sekundet når søknadsfristen er), og søknaden vil ikke bli med i søknadsbehandlingen hvis du ikke har fått sendt den inn.

Formelt sett er det en forskningsorganisasjon som sender inn søknaden, og i søknaden skal prosjektansvarlig registreres på instituttnivå, ikke fakultets- eller organisasjonsnivå (for UoH-sektoren). Her finner du en beskrivelse av og oversikt over godkjente forskningsorganisasjoner: Definisjon av forskningsorganisasjon PDF - 282 KB

Budsjett

Du kan søke om støtte til å dekke personalkostnader, FoU-tjenester og driftskostnader. Du kan ikke søke om støtte til innkjøp av vitenskapelig utstyr, men derimot til leiestedskostnader og avskrivningskostnader på utstyr til en verdi over 100 000kr. Mindre utstyr som kun vil bli brukt av prosjektet og som ikke vil ha noen verdi etter prosjektet er ferdig, regnes som driftskostnader.

Alle søkere skal synliggjøre alle prosjektkostnader i kostnadsplanen i søknadsskjemaet og spesifisere dem i spesifikasjonsfeltet. Se mer informasjon her.

Budsjett for prosjektet skal være med i søknadsskjemaet, og du kan også ha med noe om budsjett i prosjektbeskrivelsen hvis du ønsker det. I budsjettabellene i søknadsskjemaet er det få kategorier, og tallene skal kun gi en oversikt over budsjettpostene. Det er i tillegg tekstfelt hvor du skal gi mer detaljerte opplysninger om budsjettet. Her skal du f.eks. spesifisere hva driftsmidlene skal gå til; hvor mye skal gå til deltakelse på konferanser, reiser til samarbeidspartnere, feltarbeid, analyser, kjemikalier, publiseringskostnader etc.? FRIPRO gir ikke støtte til publisering i Open Access-tidsskrifter; det finnes en egen ordning for dette i Forskningsrådet (STIM-OA).

Både ekspertpanelet og porteføljestyret må kunne forstå hva du søker om støtte til og hvordan dette henger sammen med det du/dere skal gjøre. Ekspertpanelet kan foreslå kutt i budsjettet hvis de mener at noen av kostnadene er unødvendige, og porteføljestyret kan kutte i budsjettet dersom de ønsker det. Det er din oppgave å få fram tydelig hva dere trenger for å gjennomføre prosjektet på best mulig måte.

Søkere fra universitets- og høyskolesektoren skal benytte modellen for totalkostnadsberegning av prosjektkostnader, TDI-modellen, der denne er innført. Søkere må ta kontakt med økonomiansvarlig ved egen organisasjon for informasjon og bistand ved utfylling av budsjettdelen av søknaden. Se mer informasjon om TDI-modellen her.

Du kan lese mer om budsjett på Forskningsrådets nettsider om budsjett under overskriftene "Kostnadsplan", "Kostnadssted" og "Finansieringsplan".

Samarbeidspartnere

I søknadsskjemaet skal du fylle ut aktuelle samarbeidspartnere. Kun forskningsorganisasjoner kan være samarbeidspartnere i FRIPRO-prosjekter. Du skal inkludere alle forskningsorganisasjoner som forplikter seg til å delta i prosjektet ved å utføre FoU-aktiviteter og/eller bidra med finansiering og/eller ha rettigheter i prosjektet. For eksempel er et universitet du sender analyser til ikke en samarbeidspartner, mens et forskningsinstitutt eller universitet hvor noen forskere skal utføre en del av en arbeidspakke i prosjektet, er det.

Generelt vil personer som nevnes ved navn i prosjektbeskrivelsen og som skal utføre egen forskning som bidrag til prosjektet, falle innunder vår definisjon av en samarbeidspartner. Du skal ikke legge ved støttebrev og liknende fra aktuelle samarbeidspartnere ved søknader om støtte til FRIPRO. Innsendte støttebrev går ikke videre til ekspertpanelene eller porteføljestyret, så de blir ikke lest.

Hvis søknaden din blir innvilget, må søkerorganisasjonen skrive samarbeidsavtaler med alle samarbeidspartnere i prosjektet før Forskningsrådet begynner å betale ut prosjektmidler. Det trengs ikke samarbeidsavtaler med samarbeidspartnere ved din egen forskningsorganisasjon.

Du kan lese mer om samarbeidspartnere på Forskningsrådets nettsider om samarbeidsavtaler.

​Prosjektdeltakere

​​​Du må oppgi alle personer som nevnes ved navn i prosjektbeskrivelsen og søknadsskjemaet (unntatt i referanser for personer som ikke deltar i prosjektet) i søknadsskjemaet i feltet for "Prosjektdeltakere". Dette inkluderer personer ved din egen forskningsorganisasjon.

Vedlegg

Prosjektbeskrivelsen

For Forskerprosjekt, Unge forskertalenter og Mobilitetsstipend:

Bruk malen! I prosjektbeskrivelsen skal du få fram hvordan ditt prosjekt tilfredsstiller vurderingskriteriene som gjelder for søknadstypen. Du finner malen i utlysningen.

Prosjektbeskrivelsen er din måte å få formidlet til ekspertpanelet og porteføljestyret hvorfor akkurat din søknad skal få støtte. Hva som er viktig å få med her vil variere fra fagfelt til fagfelt og fra prosjekt til prosjekt. Ekspertene i panelet jobber ikke nødvendigvis med nøyaktig det samme som deg, så husk å formulere prosjektbeskrivelsen slik at også generalister innen ditt fagområde kan forstå søknaden.

For Utenlandsstipend og Prosjektetableringsstøtte:

Du må legge ved en prosjektbeskrivelse. Dokumentet må ha 2 cm marger, 11 pkt. skrift (Arial, Calibri, Times New Roman eller tilsvarende) og enkel linjeavstand. Sidetallsbegrensning er beskrevet i utlysningene.

Det er en egen mal for prosjektbeskrivelse for søknadstypen Prosjektetableringsstøtte for ny søknad til ERC. Du finner malen i utlysningen.

CV

For Forskerprosjekt, Unge forskertalenter og Mobilitetsstipend:

Du skal legge ved CV for prosjektlederen og sentrale prosjektdeltakere. Hver CV skal være på maksimum fire sider, og det er ikke tillatt å legge ved publikasjonsliste som eget vedlegg.

Du finner CV-malene i utlysningen.

Du skal ikke inkludere CV-er for kandidater til midlertidige stillinger (f.eks. PhD- og postdoktorstipendiater) og heller ikke inkludere navn på mulige kandidater i søknaden. Slike stillinger skal utlyses, og denne typen informasjon blir ikke tatt med i søknadsbehandlingen.

Vi anbefaler at du kun inkluderer absolutt relevant informasjon i CV-ene. Hver CV kan være på inntil fire sider, men det betyr ikke at den være på fire sider. I mange tilfeller vil du få fram den viktigste informasjonen bedre dersom CV-en er kortere.

Alle CV-er skal være på maksimalt fire A4-sider (inkludert track record/publikasjonsliste) med 2 cm marger, 11 pkt. skrift (Arial, Calibri, Times New Roman eller tilsvarende) og enkel linjeavstand.

For Utenlandsstipend

Du skal legge ved CV for stipendiaten det søkes om personlig utenlandsstipend til. CV-en skal være på maksimalt fire A4-sider (inkl. "track record"/publikasjonsliste) med 2 cm marger, 11 pkt. skrift (Arial, Calibri, Times New Roman eller tilsvarende) og enkel linjeavstand.

Invitasjonsbrev ved utenlandsopphold

For Forskerprosjekt og Unge forskertalenter

Du skal ikke legge ved invitasjonsbrev for utenlandsopphold i søknader om Forskerprosjekt og Unge forskertalenter.

For Personlig utenlandsstipend

Du må legge ved invitasjonsbrev fra den utenlandske forskningsorganisasjonen hvor stipendiaten/prosjektlederen for Unge forskertalenter skal være. Søk om Utenlandsstipend først når stipendiaten(e) er ansatt.

For Mobilitetsstipend

Du må legge ved et invitasjonsbrev fra den utenlandske forskningsorganisasjonen der du skal tilbringe de to første prosjektårene. Invitasjonsbrevet må beskrive tekniske fasiliteter, vitenskapelig samarbeid og opplæring, veiledning, kurs, integrering etc.

Dokumentasjon på permisjoner og langvarige sykdomsperioder

For Unge forskertalenter og Mobilitetsstipend kan du søke om fratrekk for lovbestemte permisjoner, avtjent verneplikt eller sammenhengende (fulltids og/eller deltids) sykefravær som tilsvarer minst åtte uker fulltidsfravær, for å oppfylle alders- og erfaringskravene for søknadstypen.

Du må sende inn gyldig dokumentasjon som vedlegg til søknaden for å få godkjent slike fratrekk. Gyldig dokumentasjon kan være bekreftelse fra NAV, arbeidsgiver, militæret, lege og liknende. Et brev fra tidligere veileder er ikke tilstrekkelig, mens en bekreftelse fra instituttets administrasjon etc. er det. I dokumentasjonen må det komme fram nøyaktig antall dager permisjonen/sykefraværet varte og fraværsprosenten ved deltidsfravær (f.eks. ved foreldrepermisjoner).

Hvis du ikke var i et arbeidsforhold ved fødsel eller adopsjon, må du sende inn kopi av fødselsattest for barnet og oppgi hvor lenge du var hjemmeværende med barnet, begrenset oppad tilsvarende 100 prosent fravær i 12 måneder for hvert barn.

Du må sende inn dokumentasjonen sammen med søknaden. Vi tillater ikke ettersendt dokumentasjon, og vi gir ikke fratrekk hvis dokumentasjon mangler.

Dokumentasjon på oppnådd førstestillingskompetanse

For Forskerprosjekt-søknader, hvis du oppfyller erfaringskravet ved oppnådd førstestillingskompetanse, så må du inkludere dokumentasjon på oppnådd førstestillingskompetanse som vedlegg til søknaden.

Vedlegg for søkere med Luxembourg-samarbeid

Du må legge ved budsjett, budsjettspesifikasjon og GANTT-diagram for kostnader til forskere i Luxembourg, i henhold til FNR-maler. Se Funding for Luxembourg researchers in FRIPRO projects for mer informasjon.

Dokumentasjon fra ERC

For Prosjektetableringsstøtte for ny søknad til ERC må du legge ved dokumentasjon fra ERC på at du har kommet til trinn 2, men at du ikke har fått midler.

Skrevet av:
Heidi Roggen Seniorrådgiver +4722037406 hero@forskningsradet.no
Publisert:
03.12.2013
Sist oppdatert:
16.01.2019