Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

FRIPRO: Ofte stilte spørsmål

Hvem kan søke?

Jeg har nettopp fullført doktorgraden og trenger finansiering. Kan jeg søke om et Personlig postdoktorstipend fra FRIPRO?

FRIPRO lyser ikke lenger ut søknadstypen Personlig postdoktorstipend, men du kan søke om Mobilitetsstipend. Denne søknadstypen er rettet mot forskere som nylig har disputert eller snart skal disputere. Mobilitetsstipend er for forskere som skal tilbringe to år ved en forskningsorganisasjon i utlandet og det siste året ved en forskningsorganisasjon i Norge. Du kan søke om støtte til egen lønn, flyttekostnader og noen driftsmidler.

Jeg er ikke tilknyttet en norsk forskningsorganisasjon, kan jeg likevel søke om midler?

FRIPRO behandler kun søknader fra godkjente, norske forskningsorganisasjoner. Du må selv ta kontakt med den eller de forskningsorganisasjonene du mener er aktuelle, vi formidler ikke kontakt. Du kan ikke sende inn en søknad uten å kontakte forskningsorganisasjonen på forhånd.

Du trenger ikke å være ansatt ved den prosjektansvarlige forskningsorganisasjonen når du søker, men hvis søknaden blir innvilget må du være ansatt av forskningsorganisasjonen gjennom hele prosjektperioden. Se også informasjon under avsnittet om Unge forskertalenter.

Flere i vår forskningsgruppe ønsker å sende inn søknad til samme FRIPRO-utlysning, er det tillatt?

Ja, forskere i en og samme forskningsgruppe kan sende inn hver sin søknad til FRIPRO og/eller til flere ulike program.

Kan vi sende inn den samme eller delvis overlappende søknader med samme prosjektleder og/eller ulike prosjektledere til FRIPRO og en annen finansieringsordning i Forskningsrådet?

Ja, det kan dere, men hvis dere sender inn søknader som er helt eller delvis overlappende, krever vi at dere informerer om dette i søknadene. Les mer om dette i utlysningen.

Kan vi sende inn den samme eller delvis overlappende søknader med ulike prosjektledere til FRIPRO?

Vi anbefaler ikke at dere sender inn identiske eller overlappende søknader med to forskjellige prosjektledere til FRIPRO. Hvis dere likevel gjør dette, vil de to søknadene bli behandlet i det samme ekspertpanelet. Fagekspertene vil sannsynligvis stille spørsmål om det er snakk om plagiat og hvem sin idé prosjektet er. Vi forventer at prosjektlederen skal ha utformet ideen til sin egen søknad. Det samme prosjektet vil naturligvis uansett ikke kunne få finansiering to ganger. Vi anbefaler at den som eier prosjektideen er den som står som prosjektleder. Dersom dere er to forskere som har utformet ideen sammen, vil dere trolig få bedre uttelling ved å sende inn en felles søknad, hvor dere beskriver at begge vil ha en viktig rolle i prosjektet selv om kun en av dere kan stå som prosjektleder.

Budsjett

Er det noen føringer på hvor stor andel av budsjettet som kan brukes på eksterne samarbeidspartnere i Norge og utlandet?

Nei, vi har ingen spesielle føringer for dette. Midlene som tildeles gjennom FRIPRO skal imidlertid komme norsk forskning til gode. Dette bør du ta med i betraktningen når du vurderer hvor stor andel av budsjettet som skal brukes på utenlandske samarbeidspartnere.   

Vi har heller ingen spesielle føringer på hvilke kostnader i utlandet våre midler kan dekke, utover begrensningene som gjelder for all FRIPRO-finansiering. Dette er spesifisert i utlysningene og kan variere fra søknadstype til søknadstype.

Hvordan budsjetterer vi lønnskostnader for ansatte hos våre samarbeidspartnere i universitets- og høyskolesektoren i utlandet?

Det er opp til dere å avgjøre hvordan utgifter til lønn i utlandet budsjetteres. Dere står fritt til å velge mellom å bruke TDI-modellen (totalkostnadsberegning av prosjektkostnader i universitets- og høyskolesektoren) eller å beregne reelle lønnskostnader med 25% overhead. Våre rundsumssatser for stipendiater er øvre grense for hva Forskningsrådet bevilger til doktorgrads- og postdoktorstipendiater ved alle institusjonstyper og for vitenskapelige stillinger i universitets- og høyskolesektoren i utlandet. For vitenskapelige stillinger ved andre institusjonstyper i utlandet, gjelder reglene beskrevet på Forskningsrådets sider om personal og indirekte kostnader (samme som for tilsvarende institusjonstyper i Norge).
 

Vedlegg til søknaden

Er det obligatorisk å følge CV-malene i detalj? Kan jeg utelate punkter som ikke er relevante for meg?

Ja. Bruk av CV-malen gjør det enklere for fagekspertene å finne informasjonen de ofte leter etter. Dersom enkelte av punktene ikke er relevante for deg, kan du fjerne disse.

Hvor mange støttebrev fra samarbeidspartnere kan jeg legge ved søknaden, og er det noen krav til hva disse skal inneholde?

Du skal ikke legge ved støttebrev fra samarbeidspartnere. Hvis du likevel legger ved disse, vil de ikke bli tatt med i søknadsbehandlingen.

De eneste som skal legge ved brev fra en samarbeidspartner, er de som søker om Mobilitetsstipend eller Utenlandsstipend. For disse søknadstypene er det obligatorisk å legge ved invitasjonsbrev fra den utenlandske vertsorganisasjonen.

Hvor mange CVer bør jeg legge ved søknaden?

Du skal legge ved CV for prosjektleder og for sentrale forskere på prosjektet. Hvor mange dette skal være avhenger av prosjektet ditt. Det er likevel viktig å tenke på at CVene skal hjelpe fagekspertene å vurdere prosjektet, og derfor er det viktig å legge ved CV for de forskerne som skal bidra vesentlig i prosjektet. Det er imidlertid ikke lurt å legge ved altfor mange, da det kan bli vanskelig for fagekspertene som skal vurdere søknaden å finne frem til den informasjonen som er relevant.
 

Tips til søknadsskriving

Ekspertpanelene våre gir ofte tilbakemeldinger til oss om at det er noen typiske mangler i søknadene de vurderer. Vi har derfor samlet noen tips til deg når du skriver søknad, basert på tilbakemeldinger fra våre fageksperter.

  • Definer tydelig hypotesen(e) i prosjektet og hvordan dere skal teste den/dem.
  • Beskriv hvordan du skal gjennomføre prosjektet på en oversiktlig og strukturert måte, gjerne ved å dele det opp i arbeidspakker. Husk å beskrive når i prosjektet de ulike arbeidspakkene skal gjennomføres og hvordan de henger sammen, og hva ulike prosjektdeltakere skal bidra med ("hvem skal gjøre hva når"), for eksempel ved å bruke et Gantt-diagram i prosjektbeskrivelsen.
  • Beskriv hvordan du planlegger å håndtere risikomomenter i prosjektet ditt, f.eks. hvis en metode du planlegger å bruke viser seg å ikke fungere. Husk å beskrive dette for de ulike arbeidspakkene, og for sammenhengen mellom dem.
  • Gi en grundig beskrivelse av metodene du skal bruke, slik at fagekspertene kan vurdere gjennomførbarheten av prosjektet.
  • Hvis du skal generere/skaffe/bruke datamateriale, beskriv også hvorfor du skal gjøre dette og hvordan du har tenkt å analysere dataene.

Søknadsbehandlingen

Når får jeg svar på søknaden?

For søknadstyper med søknadsfrist (Forskerprosjekt, Unge forskertalenter og Mobilitetsstipend): Porteføljestyrene tar en beslutning i november/desember det samme året som søknadsfristen er, og resultatet vil bli kunngjort på Forskningsrådets nettsider i desember. 

For utlysninger uten søknadsfrist (Utenlandsstipend og Prosjektetableringsstøtte): Vi behandler søknaden så fort vi kan etter at du har sendt den inn. Vanligvis sender vi svar innen seks uker.

Hvem er det som vurderer søknaden min?

For søknader om Forskerprosjekt, Unge forskertalenter og Mobilitetsstipend: Søknadene vil bli vurdert av paneler som er satt sammen av utenlandske eksperter med ulik faglig bakgrunn. Vær oppmerksom på at din søknad ikke nødvendigvis blir behandlet av en ekspert med spesialkompetanse på akkurat det samme som deg, men en som er generalist på fagområdet. Skriv derfor søknaden med dette som utgangpunkt. Søknader og panelenes vurderinger vil bli lagt fram for porteføljestyret for behandling, og det er porteføljestyret som fatter vedtak om bevilgning eller avslag.

For søknader om Utenlandsstipend og Prosjektetableringsstøtte: Forskningsrådets ansatte vurderer søknaden. Det er avdelingsdirektøren som er ansvarlig for FRIPRO som tar avgjørelsen.

Utenlandsopphold

Stemmer det at jeg som postdoktor kan søke om forlengelse av min stipendperiode tilsvarende lengden på utenlandsoppholdet mitt?

Ja, dersom følgende betingelser er innfridd:

  1. Din postdoktorstilling må være finansiert av Forskningsrådet
  2. Du skal ha/har/har hatt et utenlandsopphold på mellom tre og 12 måneder i løpet av stipendperioden
  3. Du er tilsatt på et prosjekt som har fått midler fra en utlysning i 2017 eller senere

Merk at det er organisasjonen som kan søke om dette, ikke du personlig, og det er prosjektlederen for prosjektet hvor du er ansatt som skal stå som prosjektleder for søknaden. Dere må søke om Utenlandsstipend og forlengelse fra Forskningsrådets fellesutlysning for Utenlandsstipend, ikke fra FRIPRO.

Jeg ønsker å benytte meg av ordningen med forlengelse av postdoktorstipend tilsvarende utenlandsopphold, og har planlagt et 12 måneder langt utenlandsopphold for postdoktoren som er inkludert i mitt prosjekt. Skal jeg legge inn dette i den opprinnelige søknaden eller skal det søkes om først etter at prosjektet innvilges?

Nei, du skal ikke inkludere midler til utenlandsstipend og en eventuell forlengelse av et postdoktorstipend i den opprinnelige søknaden for prosjektet. Din organisasjon kan søke om både Utenlandsstipend og forlengelse av stipendperioden gjennom en egen utlysning, dersom prosjektet får finansiering. Dere må ta høyde for den planlagte forlengelsen når postdoktorstipendet lyses ut, og når arbeidskontrakten med den aktuelle kandidaten inngås.

Som en del av prosjektet vil jeg reise til utlandet i en periode for å jobbe tett med samarbeidspartnere der. Kan jeg søke om midler til dette som en del av en søknad om forskerprosjekt? Er det alternativt mulig å søke separat utenlandsstipend som prosjektleder, selv om utlysningsteksten for utenlandsstipend tilsier at dette gjelder forskere i rekrutteringsstillinger?

Ja, du kan søke om midler til å dekke merkostnader til utenlandsopphold når du søker om et Forskerprosjekt fra FRIPRO. Dersom oppholdet varer mer enn tre måneder, kan du bruke satsene for utenlands­stipend, men du får ikke for mer enn 12 måneder. Beløpet skal føres på posten for utenlandsstipend i tabellen "Søkes Norges forskningsråd". Dersom utenlandsoppholdet varer mindre enn tre måneder, skal merkostnadene i forbindelse med oppholdet inkluderes under andre driftskostnader. For prosjektleder og andre prosjektdeltakere (unntatt doktorgrads- og postdoktorstipendiater som får lønnsmidler fra Forskningsrådet) dette inkluderes i den opprinnelige søknaden, du har ikke mulighet til å søke om dette via den løpende utlysningen av Utenlandsstipend etter at prosjektet har startet. Den løpende utlysningen gjelder kun for prosjektledere for Unge forskertalenter-prosjekter og doktorgrads- og postdoktorstipendiater som får lønnsmidler fra Forskningsrådet. Utenlandsstipend til doktorgrads- og postdoktorstipendiater som får lønnsmidler fra Forskningsrådet, skal du derimot søke om etter at prosjektet er startet. For prosjektledere for Unge forskertalenter-prosjekter kan du velge om du legger det inn i den opprinnelige søknaden eller søker om det etter at prosjektet er startet.

Mobilitetsstipend

Må oppholdet i utlandet være ved en og samme organisasjon, eller er det en åpning for at de tre årene deles mellom tre ulike organisasjoner (to organisasjoner i to forskjellige land, og én organisasjon i Norge)?

I utgangspunktet ønsker vi at prosjektledere for Mobilitetsstipend har et lengre opphold ved én utenlandsk organisasjon. Dersom det er særskilte faglige grunner til at forskningen i prosjektet bør utnytte en spesiell kompetanse ved to ulike organisasjoner i utlandet, kan vi også vurdere dette. Hvis du mener at dette er den beste løsningen for prosjektet ditt er det viktig at du beskriver godt i prosjektbeskrivelsen hvorfor det er tilfellet, også med tanke på hvordan det bidrar til din karriereutvikling.

Må man ansettes som postdoktorstipendiat hvis man får et Mobilitetsstipend, eller kan man ansettes i en forskerstilling? Jeg har allerede vært ansatt i én postdoktorperiode ved organisasjonen jeg søker fra, og kan derfor ikke ansettes i en ny periode ved samme organisasjon.

Du kan ansettes i en forskerstilling og likevel motta Mobilitetsstipend.

Unge forskertalenter

Jeg kommer til å være over 40 år og det vil være mer enn syv år siden min disputas ved søknadsfristen, men jeg har hatt ett års foreldrepermisjon. Kan jeg trekke fra denne tiden både på alder og på tiden som har gått siden disputas, eller kan man bruke fratrekk kun på en av de to kriteriene?

Du kan bruke fratrekket på begge kravene (alder og tid siden disputas), forutsatt at fratrekket er i tråd med fratrekksreglene. 

Må jeg være ansatt ved et norsk universitet eller organisasjon for å søke om et Unge forskertalenter-prosjekt?

Du må ikke være ansatt ved en norsk forskningsorganisasjon når du søker, men hvis søknaden blir innvilget må du ha din hovedstilling hos prosjekteier (den norske forskningsorganisasjonen) gjennom hele prosjektperioden. Søknaden må derfor sendes inn av organisasjonen du kommer til å jobbe ved dersom prosjektet får finansiering, og de må garantere at du kan være ansatt ved denne organisasjonen gjennom hele prosjektperioden.   

Vi ønsker å søke om midler til et prosjekt hvor prosjektleder har disputert for mer enn 7 år siden, men i mellomtiden hatt foreldrepermisjon. Deler av tiden har vedkommende vært i 50 % jobb og 50 % permisjon. Hvordan beregner vi fratrekk for dette?

Når en person har hatt gradert foreldrepermisjon, så trekker vi fra tiden man har vært borte fra jobb. Hvis man f.eks. har hatt 60 % foreldrepermisjon i et år, blir det da 365 dager * 60 % = 219 dager.

Vi ønsker å søke om midler til et prosjekt hvor prosjektleder har disputert for mer enn 7 år siden, men i mellomtiden vært sykemeldt. Deler av tiden har vedkommende vært i 50 % jobb og 50 % sykemeldt. Hvordan beregner vi fratrekk for dette?

Vi gir fratrekk for gradert sykemelding så lenge perioden med deltids sykemelding til sammen tilsvarer en sammenhengende sykemelding på 100% i mer enn åtte uker.

Jeg ønsker å søke om et Unge forskertalenter-prosjekt, men ved søknadsfristen vil det kun være 1 år og 11 måneder siden jeg disputerte. Er det mulig å få unntak fra regelen om at det skal ha gått minimum 2 år siden disputasdato?

Nei, vi gir ikke unntak, reglene for tid siden disputas og øvre aldersgrense er absolutte. 

I fjor sto det at det var intervjuer av prosjektledere av Unge forskertalenter, men nå finner jeg ingenting om intervjer. Vil det være intervjuer i 2019?

Nei, i 2019 vil det ikke gjennomføres intervjuer av Unge forskertalenter. Det er mulig at intervjuer vil gjeninnføres som en del av søknadsbehandlingen i 2020.

Jeg skal søke om lønn til meg selv i et Unge forskertalenter-prosjekt, og jeg er ansatt ved et forskningsinstitutt. Hvilke satser skal jeg bruke når jeg beregner lønnskostnadene?

Du skal legge til grunn de timelønnssatsene som ditt institutt har rapport inn til Forskningsrådet, og antall timer du planlegger å arbeide på prosjektet per år. Vær oppmerksom på at du må jobbe minimum 25 % av en fulltidsstilling i prosjektet.

FRIPRO Toppforsk

Legg merke til at FRIPRO Toppforsk ble utlyst i 2015 og 2017. Det er ikke​ planlagt noen nye utlysninger av FRIPRO Toppforsk. Informasjonen under gjelder innvilgede prosjekter.

Hvordan fungerer spleiselaget mellom Forskningsrådet og organisasjonene? Kunne man søke Forskningsrådet om 25 millioner og så få 25 millioner til fra organisasjonen?

Nei. Det var søkt beløp fra Forskningsrådet (15 – 25 mill. kroner per prosjekt fordelt over fire til fem år) som inngikk i "spleiselaget" mellom forskningsorganisasjonen og Forskningsrådet. For prosjektene som ble vedtatt finansiert, skulle organisasjonen og Forskningsrådet hver dekke 50 prosent av det søkte beløpet. Hvis man søkte om 25 millioner ville da Forskningsrådet og organisasjonen dekke 12,5 millioner hver. Hvordan finansieringen til et FRIPRO Toppforsk-prosjekt er definert er demonstrert i figuren nedenfor. 

 

Hva kan inngå i den halvdelen av søknadsbeløpet som organisasjonene selv skal dekke? Kan denne egenfinansieringen dekkes av (prosjekter finansiert av) andre finansieringskilder, som f.eks. Horisont 2020, NIH, NordForsk, etc.?

Egenfinansieringen kan ikke dekkes av ekstern finansiering som er tiltenkt andre prosjekter. FoU-midler fra næringslivet, organisasjoner eller andre eksterne kilder kan inngå, forutsatt at disse midlene ikke er ment å skulle brukes i et annet forskningsprosjekt. Det er ikke anledning til å la midler i andre forskningsprosjekter finansiert av EU eller Forskningsrådet inngå i finansieringen av organisasjonens halvdel.

Kan man regne arbeidsinnsatsen til ansatte i vitenskapelige stillinger i UH-sektoren som en del av egenfinansieringen?

Arbeidsinnsats til ansatte i vitenskapelige stillinger i UH-sektoren kan inngå, forutsatt at lønnsutgiftene for arbeidstiden som skal brukes på FRIPRO-prosjektet, ikke dekkes med midler fra et annet forskningsprosjekt (jf. punktene over). Rundsumssatsen for doktorgrads- og postdoktorstipendiater skal legges til grunn når man beregner "verdien" av arbeidsinnsatsen til en som er ansatt i en vitenskapelig stilling i UH-sektoren. Hvis (for eksempel) en professor skal bruke 20 prosent av sin arbeidstid i 2019 på prosjektet, utgjør dette et bidrag på 0,2 x 1 113 000 kroner = 222 600 kroner.

Kan bidrag fra samarbeidspartnere inngå i egenfinansieringen, for eksempel i form av arbeidstid dedikert til prosjektet?

Ja, bidrag fra samarbeidspartnere kan inngå i den halvdelen av søknadsbeløpet som organisasjonene selv skal dekke.

Det står i utlysningsteksten at prosjektledere for innvilgede FRIPRO Toppforsk-søknader må søke ERC om støtte før de igjen kan søke om midler fra FRIPRO. Må det være prosjektleder som er Principal Investigator på ERC-søknaden eller kan det være en annen i gruppa som står som det?

Ja, prosjektlederen på FRIPRO Toppforsk-søknaden må være Principal Investigator på ERC-søknaden. Det holder ikke å være prosjektdeltaker i ERC-prosjektsøknaden. Vi krever ikke at du får innvilget ERC-søknaden, men du må søke.

 

Publisert:
02.05.2017
Sist oppdatert:
07.02.2019