Gå direkte til innhold

Fri prosjektstøtte: 279 millioner til 37 prosjekter innenfor humaniora og samfunnsvitenskap

Resultatet for forskerprosjekt, unge forskertalenter, FRIPRO mobilitetsstipend og arrangementsstøtte er nå klart. Fagkomiteen for humaniora og samfunnsvitenskap (FRIHUMSAM) tildeler 279 millioner kroner til 37 prosjekter. Endelig resultat for FRIPRO Toppforsk kommer i slutten av januar.

Prosjektene som har fått finansiering, starter i 2016. De har et budsjett på mellom tre og ni millioner kroner og en prosjektperiode på tre til fire år. Med denne tildelingen blir ca. 15 prosent av beløpet det er søkt om innvilget.

Det vil i tillegg bli bevilget om lag én milliard kroner til ca. 40 FRIPRO Toppforsk-prosjekter i Fellesløft III, fordelt på de tre fagkomiteene i FRIPRO.

Økt tildelingsramme
FRIPRO har fått en vekst i statsbudsjettet for 2016, og Forskningsrådet forventer ytterligere vekst i tråd med Regjeringens langtidsplan for forskning. Dessuten er tildelingsrammen økt for å unngå store, fremtidige overføringer av forskningsmidler ved hvert årsskifte. Til tross for dette er innvilgelsesprosenten for FRIPRO samlet noe lavere enn i fjor fordi antall behandlede søknader økte med hele 21 prosent.

Behandlede og innvilgede søknader
Fagkomiteen for humaniora og samfunnsvitenskap hadde 268 søknader om forskerprosjekt, unge forskertalenter og FRIPRO mobilitetsstipend til behandling, med et samlet søkt beløp på ca. 1,9 milliarder kroner. Komiteen har innvilget 37 søknader. Tabellen under viser fordelingen på søknadstyper og kvinnelige og mannlige prosjektledere.

Søknadstype Ant. søknader behandlet Søknader innvilget
tot. kvinne mann tot. kvinne mann
ant. % ant. % ant. %
Forsker-prosjekt 153 66 87 21 14 9 14 12 14
Unge forskertalenter 70 27 43 12 17 6 22 6 14
Mobilitets-stipend 45 26 19 4 9 3 11 1 5
Totalt 268 119 149 37 14 18 15 19 13

 

I tillegg ble det behandlet 21 søknader om arrangementsstøtte, og alle ble innvilget.

FRIPRO Toppforsk
FRIHUMSAM mottok 38 søknader om FRIPRO Toppforsk. Universitetene har fått oversendt søknadsdokumenter og vurderinger for Toppforsk-søknader som er kvalifiserte for finansiering, det vil si har fått samlet karakter 6 eller 7. I løpet av desember skal institusjonene gi tilbakemelding til Forskningsrådet om hvilke prosjekter de ønsker å finansiere. Kvalifiserte søknader fra høgskoler, forskningsinstitutter og regionale helseforetak er rangert av fagkomiteene, og de aktuelle institusjonene får tilbud om samfinansiering gjennom Fellesløftet. Basert på tilbakemeldinger fra institusjonene, vil fagkomiteene fatte endelig vedtak om Toppforsk-søknadene i slutten av januar 2016.

Alle Toppforsk-søknader som ikke er kvalifiserte for finansiering, er avslått av fagkomiteene.

Svar på søknad
Svarbrev vil bli sendt til alle søkerinstitusjoner i løpet av de nærmeste ukene, sammen med den faglige vurderingen av søknaden. For Toppforsk-søknader som fremdeles er under behandling, vil svarbrev bli sendt ut etter at fagkomiteen har fattet endelig vedtak i slutten av januar 2016.

Søknadsbehandlingen
Søknadene om forskerprosjekt, unge forskertalenter, mobilitetsstipend og Toppforsk er faglig vurdert i ett av totalt 13 internasjonale ekspertpaneler. Panelet har også rangert de beste søknadene, det vil si de som fikk karakter 6 eller 7.

En oversikt over panelenes sammensetning finnes på www.forskningsradet.no  > Søk om midler > Søknadsinformasjon > Søknadsbehandling > Fagekspert.

I sin endelige utvelgelse av søknader, har komiteen basert seg på ekspertpanelenes vurderinger og rangering av søknadene, og særlig tatt hensyn til vurderingen av vitenskapelig kvalitet samt dristighet og faglig fornyelse. Komiteen har også tatt hensyn til de øvrige føringene i utlysningene.

I praksis er det kun søknader som ekspertpanelene har gitt samlet karakter 6 eller 7 som er aktuelle for bevilgning.

For søknadstypene forskerprosjekt, unge forskertalenter, mobilitetsstipend og Toppforsk var karakterfordelingen samlet sett slik: 

Totalt fikk 32 prosent av søknadene om forskerprosjekt, unge forskertalenter og mobilitetsstipend karakteren 6 eller 7. Av disse kunne om lag 43 prosent finansieres gjennom FRIHUMSAMs budsjett.

Se også FRIPROs nettsider for en nærmere beskrivelse av søknadsbehandlingen.
 
Fagkomiteen som har det overordnede ansvar for søknadsbehandlingen, hadde følgende sammensetning:

 • Professor Bjørn Kåre Myskja (leder), Institutt for filosofi og religionsvitenskap,  Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Professor Anne Karen Bjelland, Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen
 • Professor Kersti Börjars, School of Arts, Languages and Cultures, The University of Manchester
 • Professor Petter Esaiasson (settemedlem), Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet
 • Professor Narve Fulsås (settemedlem), Institutt for historie og religionsvitenskap, UiT Norges arktiske universitet
 • Professor/museumsdirektør Håkon Glørstad, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
 • Professor Vibeke Grøver, Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo
 • Professor Kirsten Ketscher, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet og Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo
 • Professor Ann Nilsen, Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen
 • Professor Trond E. Olsen, Institutt for foretaksøkonomi, Norges handelshøyskole
 • Professor/direktør Leif Stenberg, Centrum för Mellanösternstudier, Lunds universitet
 • Ass. professor Mads Rosendahl Thomsen, Institut for æstetik og kommunikation, Aarhus Universitet

Følgende komitemedlemmer deltok ikke i søknadsbehandlingen:

 • Professor Siri Gloppen, Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen og Chr. Michelsens institutt
 • Professor Helge Jordheim, Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo
Skrevet av:
Siri Tønseth Spesialrådgiver 22 03 73 45 st@forskningsradet.no
Publisert:
01.12.2015
Sist oppdatert:
03.12.2015