Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Fri prosjektstøtte: 253 millioner til 35 prosjekter innenfor matematikk, naturvitenskap og teknologi

Resultatet for forskerprosjekt, unge forskertalenter, FRIPRO mobilitetsstipend og arrangementsstøtte er nå klart. Fagkomiteen for matematikk, naturvitenskap og teknologi (FRINATEK) tildeler 253 millioner kroner til 35 prosjekter. Endelig resultat for FRIPRO Toppforsk kommer i slutten av januar.

Prosjektene som har fått finansiering, starter i 2016. De har et budsjett på mellom tre og ni millioner kroner og en prosjektperiode på tre til fire år. Med denne tildelingen blir 11 prosent av beløpet det er søkt om innvilget.

Det vil i tillegg bli bevilget om lag én milliard kroner til ca. 40 FRIPRO Toppforsk-prosjekter i Fellesløft III, fordelt på de tre fagkomiteene i FRIPRO.

Økt tildelingsramme
FRIPRO har fått en vekst i statsbudsjettet for 2016, og Forskningsrådet forventer ytterligere vekst i tråd med Regjeringens langtidsplan for forskning. Dessuten er tildelingsrammen økt for å unngå store, fremtidige overføringer av forskningsmidler ved hvert årsskifte. Til tross for dette er innvilgelses­prosenten for FRIPRO samlet noe lavere enn i fjor fordi antall behandlede søknader økte med hele 21 prosent.

Behandlede og innvilgede søknader
Fagkomiteen for FRINATEK hadde 327 søknader om forskerprosjekt, unge forskertalenter og FRIPRO mobilitetsstipend til behandling, med et samlet søkt beløp på 2,37 milliarder kroner. Komiteen har innvilget 35 søknader. Tabellen under viser fordelingen på søknadstyper og kvinnelige og mannlige prosjektledere.

Søknadstype Ant. søknader behandlet Søknader innvilget
tot. kvinne mann tot. kvinne mann
ant. % ant. % ant. %
Forsker-prosjekt 199 35 164 17 9 2 6 15 9
Unge forskertalenter 105 30 75 14 13 7 23 7 9
Mobilitets-stipend 23 6 17 4 17 2 33 2 12
Totalt 327 71 256 35 11 11 15 24 9

 

I tillegg ble det behandlet ni søknader om arrangementsstøtte, og seks av disse ble innvilget.

FRIPRO Toppforsk
FRINATEK mottok 57 søknader om FRIPRO Toppforsk. Universitetene har fått oversendt søknadsdokumenter og vurderinger for Toppforsk-søknader som er kvalifiserte for finansiering, det vil si har fått samlet karakter 6 eller 7. I løpet av desember skal institusjonene gi tilbakemelding til Forskningsrådet om hvilke prosjekter de ønsker å finansiere. Kvalifiserte søknader fra høgskoler, forskningsinstitutter og regionale helseforetak er rangert av fagkomiteene, og de aktuelle institusjonene får tilbud om samfinansiering gjennom Fellesløftet. Basert på tilbakemeldinger fra institusjonene, vil fagkomiteene fatte endelig vedtak om Toppforsk-søknadene i slutten av januar 2016.

Alle Toppforsk-søknader som ikke er kvalifiserte for finansiering, er avslått av fagkomiteene.

Svar på søknad
Svarbrev vil bli sendt til alle søkerinstitusjoner i løpet av de nærmeste ukene, sammen med den faglige vurderingen av søknaden. For Toppforsk-søknader som fremdeles er under behandling, vil svarbrev bli sendt ut etter at fagkomiteen har fattet endelig vedtak i slutten av januar 2016.

Søknadsbehandlingen
Søknadene om forskerprosjekt, unge forskertalenter, FRIPRO mobilitetsstipend og FRIPRO Toppforsk er faglig vurdert i ett av totalt 15 internasjonale ekspertpaneler. Panelet har også rangert de beste søknadene, det vil si de som fikk karakter 6 eller 7.

En oversikt over panelenes sammensetning finnes på www.forskningsradet.no  > Søk om midler > Søknadsinformasjon > Søknadsbehandling > Fagekspert.

I sin endelige utvelgelse av søknader, har komiteen basert seg på ekspertpanelenes vurderinger og rangering av søknadene, og særlig tatt hensyn til vurderingen av vitenskapelig kvalitet samt dristighet og faglig fornyelse. Komiteen har også tatt hensyn til de øvrige føringene i utlysningene.

I praksis er det kun søknader som ekspertpanelene har gitt samlet karakter 6 eller 7 som er aktuelle for bevilgning.

For søknadstypene forskerprosjekt, unge forskertalenter, FRIPRO mobilitetsstipend og FRIPRO Toppforsk var karakterfordelingen samlet sett slik:

Totalt fikk 37 prosent av søknadene om forskerprosjekt, unge forskertalenter og FRIPRO mobilitetsstipend karakteren 6 eller 7. Av disse kunne om lag 28 prosent finansieres gjennom FRINATEKs budsjett.

Se også FRIPROs nettsider for en nærmere beskrivelse av søknadsbehandlingen.

Fagkomiteen som har det overordnede ansvar for søknadsbehandlingen, hadde følgende sammensetning:

  • Professor Gustaf Söderlind (leder), Centre for Mathematical Sciences, Lunds universitet
  • Professor Anne Fiksdahl, Institutt for kjemi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • Professor Eirik Grude Flekkøy, Fysisk institutt, Universitetet i Oslo
  • Professor Gunnar Fløystad, Matematisk institutt, Universitetet i Bergen
  • Seniorforsker Elisabeth Isaksson, Norsk Polarinstitutt, Tromsø
  • Professor Merete Vadla Madland, Institutt for petroleumsteknologi, Universitetet i Stavanger
  • Professor Peter Sestoft, Seksjon for software og systemer, IT-Universitetet i København 
  • Professor Anja Skrivervik, Laboratoire d'Electromagnétisme et d'Acoustique, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne
  • Professor Eva Sørensen, Department of Chemical Engineering, University College London
Skrevet av:
Øyvind Pettersen Spesialrådgiver +47 22 03 73 55 op@forskningsradet.no
Publisert:
03.12.2015
Sist oppdatert:
13.09.2016