Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Fri prosjektstøtte: 246 millioner fordelt til prosjekter innenfor medisin, helse og biologi fra 2014

Fagkomiteen for medisin, helse og biologi (FRIMEDBIO) tildeler nær 246 millioner kr til 34 prosjekter innenfor det vanlige FRIPRO- budsjettet. For Unge forskertalenter vil det i tillegg tildeles midler fra Fellesløftet i januar. Resultater fra søknadsbehandlingen i FRINATEK og FRIHUMSAM offentliggjøres i slutten av uke 50.

Det er fordelt nær 246 millioner kroner til nye prosjekter innenfor FRIMEDBIO, som starter i 2014. De fleste av prosjektene har en prosjektperiode på tre til fire år.


Se liste over innvilgede søknader: FRIMEDBIO tildeling 2014 PDF - 196 KB

Fordeling på søknadstyper

Komiteen har innvilget til sammen 34 søknader fordelt på følgende søknadstyper:

• 18 forskerprosjekter
• 10 unge forskertalenter
• 6 personlig postdoktorstipend

Blant lederne for forskerprosjektene er det åtte kvinner og 10 menn, for unge forskertalenter fire kvinner og seks menn. Postdoktorstipendene er tildelt to kvinner og fire menn.

Av de 18 forskerprosjektene inngår én søker til ERC Starting Grants som ikke fikk midler gjennom ERC men nådde høyt opp i konkurransen. Gjennom Forskningsrådets incentivordning får prosjektet opp til 75 prosent av søkt beløp til ERC gjennom FRIMEDBIOs budsjett.

Fellesløftet

For søknadstypen Unge forskertalenter skal i tillegg 300 millioner kroner fordeles i Fellesløftet. Fellesløftet er et spleiselag mellom alle universitetene og Forskningsrådet og fordelingen av midler blir avklart i slutten av januar. Søkere ved universitetene til Unge forskertalenter som ikke får bevilgning over vanlig FRIPRO-budsjett, men som har oppnådd karakter 6 eller 7 på sin søknad, går videre til konkurransen om midler i Fellesløftet.

Svar på søknad

Svarbrev vil bli sendt til alle søkerinstitusjoner i løpet av de nærmeste ukene, sammen med den faglige vurderingen av søknaden. Hvis du har søkt om Unge forskertalenter og ikke mottar svarbrev de nærmeste ukene, må du vente til slutten av januar før du får endelig svar, jf. informasjon om Fellesløftet ovenfor. Følg også med på våre nettsider og på Facebook. 

Om søknadsmassen

Fagkomiteen for medisin, helse og biologi hadde 548 søknader til behandling og de fordelte seg slik:
• 295 søknader om forskerprosjekt
• 168 søknader om unge forskertalenter
• 82 søknader om personlig postdoktorstipend
• 3 søknader om støtte til forskerkonferanser
Til sammen var det søkt om totalt 3,6 milliarder kroner for årene 2014-2018.

Søknadsbehandlingen

Søknadene om forskerprosjekt, unge forskertalenter og personlig postdoktorstipend ble faglig vurdert i ett av totalt femten internasjonale ekspertpaneler. Panelet foretok også en rangering av et utvalg av de søknadene som fikk karakter 6 eller 7.

En oversikt over panelenes sammensetning finnes på www.forskningsradet.no/Fageksperter

Det er føringene i utlysningen som ligger til grunn for komiteens beslutninger. I sin endelige utvelgelse av søknader, har komiteen basert seg på ekspertpanelenes vurderinger og rangering av søknadene, og særlig tatt hensyn til vurderingen av dristighet og faglig fornyelse. I praksis er det kun søknader som ekspertpanelene har gitt samlet karakter 6 eller 7 som er aktuelle for bevilgning. Fagkomiteen har også tatt hensyn til at det bør være en rimelig fordeling av bevilgninger mellom fag.

Se også FRIPROs nettsider for en nærmere beskrivelse av søknadsbehandlingen.

I den totale søknadsmassen for forskerprosjekt, unge forskertalenter og personlig postdoktorstipend (545 søknader) var karakterfordelingen som følger:

   Karakterfordeling

Totalt fikk 29 prosent av søknadene karakteren 6 eller 7. Av disse kunne om lag 1/5 finansieres gjennom FRIMEDBIOs budsjett.

Midlene er tildelt fagene med følgende prosentandel av antall søknader:

Evolusjonsbiologiske og økologiske fag: 12 prosent (søkt 15 prosent)
Fysiologiske og anatomiske fag: 18 prosent (søkt 13 prosent)
Molekylærbiologiske fag: 36 prosent (søkt 34 prosent)
Fag innenfor kliniske medisin og folkehelse: 30 prosent (søkt 34 prosent)
Tverrfaglige søknader i skjæringsfeltet FRIMEDBIO og Fagkomiteen for matematikk, naturvitenskap og teknologi (FRINATEK): 5 prosent (søkt 4 prosent) 

Fagkomiteen for medisin, helse og biologi

Fagkomiteen som har det overordnede ansvar for søknadsbehandlingen, hadde følgende sammensetning:

Prodekan - førsteamanuensis Sameline Grimsgaard (leder), Helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet
Universitetslektor Cecilia Lundberg, Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap, Lunds universitet
Professor Donald Gullberg, Institutt for biomedisin, Universitetet i Bergen
Professor Berit Lilienthal Heitmann, København universitetssykehus
Professor Jorunn Jørgensen, Norges Fiskerihøgskole, UiT Norges arktiske universitet
Professor Charlotta Kvarnemo, Zoologiska institutionen, Gøteborgs universitet
Professor Anne Gro Vea Salvanes, Institutt for biologi, Universitetet i Bergen
Professor Jørund Straand, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo
Professor Preben Dybdahl Thomsen, Institut for Basal Husdyr- og Veterinærvidenskab, Københavns Universitet
 

Skrevet av:
Christin Krokene Spesialrådgiver 22 03 73 64 ck@forskningsradet.no
Publisert:
04.12.2013
Sist oppdatert:
13.09.2016