Gå direkte til innhold

Fri prosjektstøtte: 150 millioner til prosjekter innenfor humaniora og samfunnsvitenskap

Fagkomiteen for humaniora og samfunnsvitenskap (FRIHUMSAM) tildeler ca. 150 millioner kroner til 35 prosjekter innenfor det vanlige FRIPRO-budsjettet. For Unge forskertalenter vil det i tillegg tildeles midler fra Fellesløftet i januar.

Det er fordelt ca. 150 millioner kroner til nye prosjekter innenfor FRIHUMSAM, som starter i 2014. De fleste av prosjektene har en prosjektperiode på tre til fire år.

Fordeling på søknadstyper
Komiteen har innvilget til sammen 35 søknader fordelt på følgende søknadstyper:

 • 12 forskerprosjekter
 • 5 unge forskertalenter
 • 6 personlig postdoktorstipend
 • 12 arrangementsstøtte
Blant lederne for forskerprosjektene er det seks kvinner og seks menn, for unge forskertalenter fire kvinner og én mann. Postdoktorstipendene er tildelt to kvinner og fire menn.

Fellesløftet
For søknadstypen Unge forskertalenter skal i tillegg 300 millioner kroner fordeles i Fellesløftet. Fellesløftet er et spleiselag mellom alle universitetene og Forskningsrådet, og fordelingen av midler blir avklart i slutten av januar (se nyhet om Fellesløftet). Søkere ved universitetene til Unge forskertalenter som ikke får bevilgning over vanlig FRIPRO-budsjett, men som har oppnådd karakter 6 eller 7 på sin søknad, går videre til konkurransen om midler i Fellesløftet.

Svar på søknad
Svarbrev vil bli sendt til alle søkerinstitusjoner i løpet av de nærmeste ukene, sammen med den faglige vurderingen av søknaden. Hvis du har søkt om Unge forskertalenter og ikke mottar svarbrev de nærmeste ukene, må du vente til slutten av januar før du får endelig svar, jf. informasjon om Fellesløftet ovenfor. Følg også med på våre nettsider og på Facebook.

Om søknadsmassen
Fagkomiteen for humaniora og samfunnsvitenskap hadde 379 søknader til behandling og de fordelte seg slik:

 • 193 søknader om forskerprosjekt
 • 77 søknader om unge forskertalenter
 • 96 søknader om personlig postdoktorstipend
 • 13 søknader om støtte til forskerkonferanser
Til sammen var det søkt om totalt ca. 2,34 milliarder kroner for årene 2014-2018.

Søknadsbehandlingen
Søknadene om forskerprosjekt, unge forskertalenter og personlig postdoktorstipend ble faglig vurdert i ett av totalt 12 internasjonale ekspertpaneler. Panelet foretok også en rangering av et utvalg av de søknadene som fikk samlet karakter 6 eller 7.

En oversikt over panelenes sammensetning finnes på www.forskningsradet.no>Søk om midler>Svar på søknaden>Fageksperter og paneler.

Det er føringene i utlysningen som ligger til grunn for komiteens beslutninger. I sin endelige utvelgelse av søknader, har komiteen basert seg på ekspertpanelenes vurderinger og rangering av søknadene, og særlig tatt hensyn til vurderingen av dristighet og faglig fornyelse. I praksis er det kun søknader som ekspertpanelene har gitt samlet karakter 6 eller 7 som er aktuelle for bevilgning. Fagkomiteen har også tatt hensyn til at det bør være en rimelig fordeling av bevilgninger mellom fag.

Se også FRIPROs nettsider for en nærmere beskrivelse av søknadsbehandlingen.

I den totale søknadsmassen for forskerprosjekt, unge forskertalenter og personlig postdoktorstipend (366 søknader) var karakterfordelingen som følger:
FRIHUMSAM 2014 karakterfordeling

Totalt fikk 29 prosent av søknadene karakteren 6 eller 7. Av disse kunne om lag 1/5 finansieres gjennom FRIHUMSAMs budsjett.

Fagkomiteen som har det overordnede ansvar for søknadsbehandlingen, hadde følgende sammensetning:

 • Professor Bjørn Kåre Myskja (leder), Filosofisk institutt, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Professor Anne Karen Bjelland, Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen
 • Professor Kersti Börjars, School of Arts, Languages and Cultures, The University of Manchester
 • Professor/seniorforsker Siri Gloppen, Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen og Chr. Michelsens institutt
 • Professor Håkon Glørstad, Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen, Universitetet i Oslo
 • Professor Vibeke Grøver, Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo
 • Professor Helge Jordheim, Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo
 • Professor Kirsten Ketscher, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet og Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo
 • Professor Ann Nilsen, Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen
 • Professor Trond E. Olsen, Institutt for foretaksøkonomi, Norges handelshøyskole
 • Professor/direktør Leif Stenberg, Centrum för Mellanösternstudier, Lunds universitet
 • Ass. professor Mads Rosendahl Thomsen, Institut for æstetik og kommunikation, Aarhus Universitet
Skrevet av:
Siri Tønseth Spesialrådgiver 22 03 73 45 st@forskningsradet.no
Publisert:
11.12.2013
Sist oppdatert:
13.09.2016