Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

FRIMEDBIO: 433 millioner til 53 forskningsprosjekter

Resultatet for forskerprosjekt, unge forskertalenter, FRIPRO mobilitetsstipend og arrangementsstøtte er nå klart. Fagkomiteen for medisin, helse og biologi (FRIMEDBIO) tildeler 433 millioner kroner til 53 forskningsprosjekter og 0,6 millioner kroner til 3 arrangementer. Endelig resultat for FRIPRO Toppforsk kommer i januar/februar.

Alle prosjektene som har fått finansiering, starter i 2018. Forskningsprosjektene (forskerprosjekter, unge forskertalenter og FRIPRO mobilitetsstipend) har et budsjett på mellom tre og ti millioner kroner og en prosjektperiode på tre til fire år. Med denne tildelingen blir innvilgelsesprosenten for forskningsprosjektene elleve prosent av antall søknader og beløpet det er søkt om. Arrangementene vil gjennomføres i løpet av 2018, og alle de tre søknadene er innvilget.

Det vil i tillegg bli bevilget om lag 500 millioner kroner til ca. 20 FRIPRO Toppforsk-prosjekter i Fellesløft III trinn 2, fordelt på de tre aktivitetene i FRIPRO.

Behandlede og innvilgede søknader
Fagkomiteen for FRIMEDBIO hadde 470 søknader om forskerprosjekt, unge forskertalenter og FRIPRO mobilitetsstipend til behandling, med et samlet søkt beløp på 3,95 milliarder kroner. Komiteen har innvilget 53 søknader. Tabellen under viser fordelingen på søknadstyper og kvinnelige og mannlige prosjektledere.

Søknadstype Ant. søknader behandlet Søknader innvilget
tot. kvinne mann tot. kvinne mann
ant. % ant. % ant. %
Forsker-prosjekt 304 90 214 32 11 10 11 22 10
Unge forskertalenter 144 68 76 15 10 6 9 9 12
Mobilitets-stipend 22 13 9 6 27 3 23 3 33
Totalt 470 171 299 53 11 19 11 34 11

 

FRIPRO Toppforsk
FRIMEDBIO mottok 61 søknader om FRIPRO Toppforsk. Universitetene har fått oversendt søknadsdokumenter og vurderinger for FRIPRO Toppforsk-søknader som er kvalifiserte for finansiering, det vil si har fått samlet karakter 6 eller 7. I løpet av desember skal institusjonene gi tilbakemelding til Forskningsrådet om hvilke prosjekter de ønsker å finansiere. Kvalifiserte søknader fra andre forskningsinstitusjoner er rangert av fagkomiteene, og de aktuelle institusjonene får tilbud om samfinansiering gjennom Fellesløftet. Basert på tilbakemeldinger fra institusjonene, vil fagkomiteene fatte endelig vedtak om FRIPRO Toppforsk-søknadene i januar/februar 2018.

Alle FRIPRO Toppforsk-søknader som ikke er kvalifiserte for finansiering, er avslått av fagkomiteene.

Svar på søknad
Svarbrev vil bli sendt til alle søkerinstitusjoner i løpet av de nærmeste ukene, sammen med den faglige vurderingen av søknaden. For FRIPRO Toppforsk-søknader som fremdeles er under behandling, vil svarbrev bli sendt ut etter at fagkomiteen har fattet endelig vedtak i januar/februar 2018.

Søknadsbehandlingen
Søknadene om FRIPRO Toppforsk, forskerprosjekt, unge forskertalenter og FRIPRO mobilitetsstipend er faglig vurdert i ett av totalt 15 internasjonale ekspertpaneler. Panelet har også rangert de beste søknadene, det vil si de som fikk karakter 6 eller 7. I praksis er det kun disse søknadene som er aktuelle for bevilgning.

En oversikt over panelenes sammensetning finnes på www.forskningsradet.no  > Søk om midler > Søknadsinformasjon > Søknadsbehandling > Fagekspert.

Prosjektledere for unge forskertalenter som både oppnådde de høyeste karakterene og var blant de høyest rangerte av ekspertpanelene, ble intervjuet av fagkomiteen.

I sin endelige utvelgelse av søknader, har komiteen basert seg på ekspertpanelenes vurderinger og rangering av søknadene, og særlig tatt hensyn til vurderingen av vitenskapelig kvalitet samt dristighet og faglig fornyelse. Komiteen har også tatt hensyn til de øvrige føringene i utlysningene. For unge forskertalenter ble også intervjuene lagt til grunn ved utvelgelsen. Formålet med intervjuet var å få et bedre grunnlag for å vurdere prosjektleders faglige selvstendighet og modenhet samt potensial som forskningsleder.

For søknadstypene FRIPRO Toppforsk, forskerprosjekt, unge forskertalenter og FRIPRO mobilitetsstipend var karakterfordelingen samlet sett slik:

Totalt fikk 26 prosent av søknadene om forskerprosjekt, unge forskertalenter og FRIPRO mobilitetsstipend karakteren 6 eller 7. Av disse kunne om lag 44 prosent finansieres gjennom FRIMEDBIOs budsjett. Tilsvarende tall for FRIPRO Toppforsk kommer når vi publiserer resultatene for denne søknadstypen i januar/februar.

Se også FRIPROs nettsider for en nærmere beskrivelse av søknadsbehandlingen.

Fagkomiteen som har det overordnede ansvaret for søknadsbehandlingen, hadde følgende sammensetning:

 • Professor Agneta Herlitz (leder), Karolinska Institutet, Sverige
 • Seniorforsker Geir Wing Gabrielsen, Norsk Polarinstitutt
 • Professor Ørjan Totland, Universitetet i Bergen
 • Professor Trude Helen Flo, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Professor Anne Simonsen, Universitetet i Oslo
 • Professor Ivar Sjaastad, Oslo universitetssykehus
 • Seniorforsker Unni Grimholt, Veterinærinstituttet
 • Professor Tine Brink Henriksen, Aarhus universitet, Danmark
 • Professor Hans Bräuner-Osborne, Københavns universitet, Danmark
 • Seniorprofessor Charli Eriksson, Örebro universitet, Sverige
 • Professor Rune Toftgård, Karolinska Institutet, Sverige
Skrevet av:
Christin Krokene Spesialrådgiver 22 03 73 64 ck@forskningsradet.no
Publisert:
27.11.2017
Sist oppdatert:
12.12.2017