Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

FRIMEDBIO: 404 millioner til 48 forskningsprosjekter

Resultatet for forskerprosjekt, unge forskertalenter og FRIPRO mobilitetsstipend er nå klart. Fagkomiteen for medisin, helse og biologi (FRIMEDBIO) tildeler 404 millioner kroner til 48 forskningsprosjekter.

Alle prosjektene som har fått finansiering, starter i 2019. Forskningsprosjektene har et budsjett på mellom tre og ti millioner kroner og en prosjektperiode på tre til fire år. Med denne tildelingen blir innvilgelsesprosenten for forskningsprosjektene nær ti prosent av antall søknader og beløpet det er søkt om. Du finner en liste over søknadene som er innvilget i dokumentet FRIMEDBIO – innvilgede prosjekter, til høyre på siden.

I tillegg bevilget fagkomiteen i juni i år 981 000 kroner til fire arrangementer. Arrangementene vil gjennomføres i 2019. Se nyheten Søknader om arrangementsstøtte ferdig behandlet av fagkomiteene for mer informasjon om dette.

Behandlede og innvilgede søknader

Fagkomiteen for FRIMEDBIO hadde 503 søknader om forskerprosjekt, unge forskertalenter og FRIPRO mobilitetsstipend til behandling, med et samlet søkt beløp på 4,25 milliarder kroner. Komiteen har innvilget 48 søknader. Tabellen under viser fordelingen på søknadstyper og kvinnelige og mannlige prosjektledere.

Søknadstype Totalt Kvinne ​Mann
Søkt Inn-
vilget
Søkt Inn-vilget Søkt Inn-vilget
Innvilgelse
Forsker-prosjekt 334 31 112 8 222 23 9,3 %
Unge forskertalenter 136 12 72 5 64 7 ​8,8 %
Mobilitets-stipend 33 5 18 3 15 2 ​15,2 %
Totalt 503 48 202 16 301 32 ​9,5 %


Innvilgelsesprosenten er 7,9 prosent for søknader med kvinnelig prosjektleder og 10,6 prosent for søknader med mannlig prosjektleder.

Svar på søknad

Svarbrev vil bli sendt til alle søkerinstitusjoner i løpet av de nærmeste ukene, sammen med den faglige vurderingen av søknaden.

Søknadsbehandlingen

Søknadene om forskerprosjekt, unge forskertalenter og FRIPRO mobilitetsstipend er faglig vurdert i ett av totalt 14 internasjonale ekspertpaneler. Panelet har også rangert de beste søknadene, det vil si de som fikk karakter 6 eller 7. I praksis er det kun disse søknadene som er aktuelle for bevilgning.

En oversikt over panelenes sammensetning finnes på www.forskningsradet.no  > Søk om midler > Søknadsinformasjon > Søknadsbehandling > Fagekspert.

Prosjektledere for unge forskertalenter som både oppnådde de høyeste karakterene og var blant de høyest rangerte av ekspertpanelene, ble intervjuet av fagkomiteen.

I sin endelige utvelgelse av søknader, har komiteen basert seg på ekspertpanelenes vurderinger og rangering av søknadene, og særlig tatt hensyn til vurderingen av vitenskapelig kvalitet samt dristighet og faglig fornyelse. Komiteen har også tatt hensyn til de øvrige føringene i utlysningene. For unge forskertalenter ble også intervjuene lagt til grunn ved utvelgelsen. Formålet med intervjuet var å få et bedre grunnlag for å vurdere prosjektleders faglige selvstendighet og modenhet samt potensial som forskningsleder.

For søknadstypene forskerprosjekt, unge forskertalenter og FRIPRO mobilitetsstipend var karakterfordelingen samlet sett slik:

Totalt fikk 30 prosent av søknadene om forskerprosjekt, unge forskertalenter og FRIPRO mobilitetsstipend karakteren 6 eller 7. Av disse kunne om lag 32 prosent finansieres gjennom FRIMEDBIOs budsjett.

Se også FRIPROs nettsider for en nærmere beskrivelse av søknadsbehandlingen.

Fagkomiteen for FRIMEDBIO

Fagkomiteen som har det overordnede ansvaret for søknadsbehandlingen, hadde følgende sammensetning:

 • Professor Agneta Herlitz (leder), Karolinska Institutet, Sverige
 • Seniorforsker Geir Wing Gabrielsen, Norsk Polarinstitutt
 • Professor Ørjan Totland, Universitetet i Bergen
 • Professor Trude Helen Flo, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Professor Anne Simonsen, Universitetet i Oslo
 • Professor Ivar Sjaastad, Oslo universitetssykehus
 • Seniorforsker Unni Grimholt, Veterinærinstituttet
 • Professor Tine Brink Henriksen, Aarhus universitet, Danmark
 • Professor Hans Bräuner-Osborne, Københavns universitet, Danmark
 • Seniorprofessor Charli Eriksson, Örebro universitet, Sverige
 • Professor Rune Toftgård, Karolinska Institutet, Sverige
Skrevet av:
Christin Krokene Spesialrådgiver 22 03 73 64 ck@forskningsradet.no
Publisert:
30.11.2018
Sist oppdatert:
30.11.2018