Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

FRIHUMSAM: 249 millioner til 31 forskningsprosjekter

Resultatet for forskerprosjekt, unge forskertalenter, FRIPRO mobilitetsstipend og arrangementsstøtte er nå klart. Fagkomiteen for humaniora og samfunnsvitenskap (FRIHUMSAM) tildeler 249 millioner kroner til 31 forskningsprosjekter og 2,7 millioner kroner til 17 arrangementer. Endelig resultat for FRIPRO Toppforsk kommer i januar/februar.

Alle prosjektene som har fått finansiering, starter i 2018. Forskningsprosjektene (forskerprosjekter, unge forskertalenter og FRIPRO mobilitetsstipend) har et budsjett på mellom tre og ti millioner kroner og en prosjektperiode på tre til fire år. Med denne tildelingen blir innvilgelsesprosenten for forskningsprosjektene 8,4 av beløpet det er søkt om og 8,7 av antall søknader som er behandlet. Arrangementene vil gjennomføres i løpet av 2018, og alle de 17 søknadene er innvilget.

Det vil i tillegg bli bevilget om lag 500 millioner kroner til ca. 20 FRIPRO Toppforsk-prosjekter i Fellesløft III trinn 2, fordelt på de tre aktivitetene i FRIPRO.

Behandlede og innvilgede søknader

Fagkomiteen for FRIHUMSAM hadde 355 søknader om forskerprosjekt, unge forskertalenter og FRIPRO mobilitetsstipend til behandling, med et samlet søkt beløp på 2,97 milliarder kroner. Komiteen har innvilget 31 søknader. Tabellen under viser fordelingen på søknadstyper og kvinnelige og mannlige prosjektledere.

Søknadstype Ant. søknader behandlet Søknader innvilget
tot. kvinne mann tot. kvinne mann
ant. % ant. % ant. %
Forsker-prosjekt 225 102 123 16 7,1 7 6,9 9 7,3
Unge forskertalenter 108 57 51 11 10 8 14 3 5,9
Mobilitets-stipend 22 14 8 4 18 3 21 1 13
Totalt 355 173 182 31 8,7 18 10 13 7,1

 

FRIPRO Toppforsk

FRIHUMSAM mottok 38 søknader om FRIPRO Toppforsk. Universitetene har fått oversendt søknadsdokumenter og vurderinger for FRIPRO Toppforsk-søknader som er kvalifiserte for finansiering, det vil si har fått samlet karakter 6 eller 7. I løpet av desember skal institusjonene gi tilbakemelding til Forskningsrådet om hvilke prosjekter de ønsker å finansiere. Kvalifiserte søknader fra andre forskningsinstitusjoner er rangert av fagkomiteene, og de aktuelle institusjonene får tilbud om samfinansiering gjennom Fellesløftet. Basert på tilbakemeldinger fra institusjonene, vil fagkomiteene fatte endelig vedtak om FRIPRO Toppforsk-søknadene i januar/februar 2018.

Alle FRIPRO Toppforsk-søknader som ikke er kvalifiserte for finansiering, er avslått av fagkomiteene.

Svar på søknad

Svarbrev vil bli sendt til alle søkerinstitusjoner i løpet av de nærmeste ukene, sammen med den faglige vurderingen av søknaden. For FRIPRO Toppforsk-søknader som fremdeles er under behandling, vil svarbrev bli sendt ut etter at fagkomiteen har fattet endelig vedtak i januar/februar 2018.

Søknadsbehandlingen

Søknadene om FRIPRO Toppforsk, forskerprosjekt, unge forskertalenter og FRIPRO mobilitetsstipend er faglig vurdert i ett av totalt 18 internasjonale ekspertpaneler. Panelet har også rangert de beste søknadene, det vil si de som fikk karakter 6 eller 7. I praksis er det kun disse søknadene som er aktuelle for bevilgning.

En oversikt over panelenes sammensetning finnes på www.forskningsradet.no  > Søk om midler > Søknadsinformasjon > Søknadsbehandling > Fagekspert.

Prosjektledere for unge forskertalenter som både oppnådde de høyeste karakterene og var blant de høyest rangerte av ekspertpanelene, ble intervjuet av fagkomiteen.

I sin endelige utvelgelse av søknader, har komiteen basert seg på ekspertpanelenes vurderinger og rangering av søknadene, og særlig tatt hensyn til vurderingen av vitenskapelig kvalitet samt dristighet og faglig fornyelse. Komiteen har også tatt hensyn til de øvrige føringene i utlysningene. For unge forskertalenter ble i tillegg intervjuene lagt til grunn ved utvelgelsen. Formålet med intervjuet var å få et bedre grunnlag for å vurdere prosjektleders faglige selvstendighet og modenhet samt potensial som forskningsleder.

For søknadstypene FRIPRO Toppforsk, forskerprosjekt, unge forskertalenter og FRIPRO mobilitetsstipend var karakterfordelingen samlet sett slik:

Totalt fikk 30 prosent av søknadene om forskerprosjekt, unge forskertalenter og FRIPRO mobilitetsstipend karakteren 6 eller 7. Av disse kunne om lag 29 prosent finansieres gjennom FRIHUMSAMs budsjett. Tilsvarende tall for FRIPRO Toppforsk kommer når vi publiserer resultatene for denne søknadstypen i januar/februar 2018.

Se også FRIPROs nettsider for en nærmere beskrivelse av søknadsbehandlingen.

Fagkomiteen som har det overordnede ansvaret for søknadsbehandlingen, hadde følgende sammensetning:

 • Professor Narve Fulsås, Institutt for historie og religionsvitenskap, UiT Norges arktiske universitet, leder
 • Professor Gunnar Andersson, Sociologiska institutionen, Stockholmsuniversitet
 • Professor Lars-Erik Borge, Institutt for samfunnsøkonomi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Professor Kersti Börjars, School of Arts, Languages and Cultures, The University of Manchester
 • Professor/museumsdirektør Håkon Glørstad, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
 • Forsker I Hilde Lidén, Institutt for samfunnsforskning
 • Professor Sten Runar Ludvigsen, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo
 • Professor Lise Rakner, Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen
 • Professor Camilla Serck-Hanssen, Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo
 • Professor/direktør Leif Stenberg, Centrum för Mellanösternstudier, Lunds universitet
 • Professor Eva-Maria Svensson, Juridiska institutionen, Göteborgs universitet
Skrevet av:
Siri Tønseth Spesialrådgiver 22 03 73 45 st@forskningsradet.no
Publisert:
27.11.2017
Sist oppdatert:
12.12.2017