Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

FRIHUMSAM: 217 millioner til 27 forskningsprosjekter

Resultatet for forskerprosjekt, unge forskertalenter og FRIPRO mobilitetsstipend er nå klart. Fagkomiteen for humaniora og samfunnsvitenskap tildeler 217 millioner kroner til 27 forskningsprosjekter.

Alle prosjektene som har fått finansiering, starter i 2019. Forskningsprosjektene har et budsjett på mellom tre og ti millioner kroner og en prosjektperiode på tre til fire år. Med denne tildelingen blir innvilgelsesprosenten for forskningsprosjektene sju prosent av antall søknader og beløpet det er søkt om. Du finner en liste over søknadene som er innvilget i dokumentet FRIHUMSAM – innvilgede prosjekter, til høyre på siden.

I juni i år bevilget fagkomiteen 2,1 mill. kroner til 12 internasjonale forskerkonferanser. Se nyheten Søknader om arrangementsstøtte ferdig behandlet av fagkomiteene for mer informasjon om dette. I tillegg har komiteen nå bevilget 867 000 kroner til sju nasjonale fagkonferanser. Alle arrangementene gjennomføres i løpet av 2019.

Behandlede og innvilgede søknader

Fagkomiteen for FRIHUMSAM hadde 386 søknader om forskerprosjekt, unge forskertalenter og FRIPRO mobilitetsstipend til behandling, med et samlet søkt beløp på 3,23 milliarder kroner. Komiteen har innvilget 27 søknader. Tabellen under viser fordelingen på søknadstyper og kvinnelige og mannlige prosjektledere.

Søknadstype Totalt Kvinne ​Mann
Søkt Inn-
vilget
Søkt Inn-vilget Søkt Inn-vilget
Innvilgelse
Forsker-prosjekt 246 14 101 5 145 9 ​5,7 %
Unge forskertalenter 107 8 54 5 53 3 ​7,5 %
Mobilitets-stipend 33 5 17 4 16 1 ​15,2 %
Totalt 386  27 172 14 214 13 ​7,0 %

Innvilgelsesprosenten er 8 prosent for søknader med kvinnelig prosjektleder og 6 prosent for søknader med mannlig prosjektleder.

Svar på søknad

Svarbrev vil bli sendt til alle søkerinstitusjoner i løpet av de nærmeste ukene, sammen med den faglige vurderingen av søknaden.

Søknadsbehandlingen

Søknadene om forskerprosjekt, unge forskertalenter og FRIPRO mobilitetsstipend er faglig vurdert i ett av totalt 15 internasjonale ekspertpaneler. Panelet har også rangert de beste søknadene, det vil si de som fikk karakter 6 eller 7. I praksis er det kun disse søknadene som er aktuelle for bevilgning.

En oversikt over panelenes sammensetning finnes på www.forskningsradet.no  > Søk om midler > Søknadsinformasjon > Søknadsbehandling > Fagekspert.

Prosjektledere for unge forskertalenter som både oppnådde de høyeste karakterene og var blant de høyest rangerte av ekspertpanelene, ble intervjuet av fagkomiteen.

I sin endelige utvelgelse av søknader, har komiteen basert seg på ekspertpanelenes vurderinger og rangering av søknadene, og særlig tatt hensyn til vurderingen av vitenskapelig kvalitet samt dristighet og faglig fornyelse. Komiteen har også tatt hensyn til de øvrige føringene i utlysningene. For unge forskertalenter ble også intervjuene lagt til grunn ved utvelgelsen. Formålet med intervjuet var å få et bedre grunnlag for å vurdere prosjektleders faglige selvstendighet og modenhet samt potensial som forskningsleder.

For søknadstypene forskerprosjekt, unge forskertalenter og FRIPRO mobilitetsstipend var karakterfordelingen samlet sett slik:


Totalt fikk 31 prosent av søknadene om forskerprosjekt, unge forskertalenter og FRIPRO mobilitetsstipend karakteren 6 eller 7. Av disse kunne om lag 23 prosent finansieres gjennom FRIHUMSAMs budsjett.

Se også FRIPROs nettsider for en nærmere beskrivelse av søknadsbehandlingen.

Fagkomiteen for FRIHUMSAM

Fagkomiteen som har det overordnede ansvaret for søknadsbehandlingen, hadde følgende sammensetning:

 • Professor Narve Fulsås, Institutt for historie og religionsvitenskap, UiT - Norges arktiske universitet, leder
 • Professor Gunnar Andersson, Sociologiska institutionen, Stockholms universitet
 • Professor Lars-Erik Borge, Institutt for samfunnsøkonomi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Professor Kersti Börjars, School of Arts, Languages and Cultures, The University of Manchester
 • Professor/museumsdirektør Håkon Glørstad, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
 • Forsker I Hilde Lidén, Institutt for samfunnsforskning
 • Professor Sten Runar Ludvigsen, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo
 • Professor Lise Rakner, Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen, og Chr. Michelsens institutt
 • Professor Camilla Serck-Hanssen, Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo
 • Professor/direktør Leif Stenberg, Institute for the Study of Muslim Civilisations, The Aga Khan University, Storbritannia  
 • Professor Eva-Maria Svensson, Juridiska institutionen, Göteborgs universitet
Skrevet av:
Siri Tønseth Spesialrådgiver 22 03 73 45 st@forskningsradet.no
Publisert:
28.11.2018
Sist oppdatert:
07.12.2018