Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Program for folkehelse 2011 - 2015

Det overordnete målet for programmet er å bidra til ny kunnskap om hva som påvirker folkehelsen, om årsaker til sosiale helseforskjeller, samt virkemidler for å redusere slike forskjeller og bedre folkehelsen.

For å iverksette hensiktsmessige og målrettede tiltak for å fremme folkehelsen og utjevne sosiale helseforskjeller, er det behov for å bedre kunnskapsgrunnlaget om bakenforliggende årsaker til hva som fremmer og hemmer god helse og hvordan helseforskjeller oppstår. Sosiale helseforskjeller henger sammen med grunnleggende sosiale og økonomiske forskjeller i samfunnet. Bedre kunnskap om dette vil gi grunnlag
for utvikling av virkemidler på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Videre er det nødvendig å etablere kunnskap om hvilke tiltak som kan utvikles og på hvilken måte dette best kan skje. Folkehelseprogrammet er et strategisk virkemiddel for å finansiere, initiere og koordinere forskningen for å oppnå ny kunnskap på disse områdene, og til å sikre oppbygging av robuste kompetansemiljøer innenfor et viktig forskningsfelt, også
internasjonalt.

Tre tematiske hovedområder er valgt ut i Folkehelseprogrammets satsning for programperioden: i) helseatferd som fysisk aktivitet, kosthold, tobakk og ulykkesrelatert atferd, ii) forskning om livsløp slik som oppvekstkår, utdanning, arbeid og inntekt relatert til helse, og iii) forebyggingsaspektet knyttet til psykisk helse. Sosial ulikhet i helse vil være et sentralt fokus på tvers av de tematiske områdene. Programmet vil også kunne finansiere forskning som undersøker andre intermediære faktorer av betydning for folkehelsen og for sosiale helseforskjeller, som for eksempel bomiljø/geografiske faktorer, samspill mellom forskjellige påvirkningsfaktorer, og bruk av rusmidler i samspill med andre påvirkningsfaktorer for helse.

Innenfor hvert av de tre hovedområdene vil det være plass for ulike typer forskning: årsaksforskning f eks knyttet til politiske vedtak og økonomiske faktorer, så vel som tiltaksforskning på forskjellige nivåer som kan danne et viktig kunnskapsgrunnlag for helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid. Studier kan omfatte individ, gruppe, kulturelle og strukturelle rammebetingelser, eller en kombinasjon av disse. Det er spesielt behov for fler- og tverrfaglige prosjekter og longitudinelle studier. Helseregistre og befolkningsundersøkelser, samt internasjonale komparative data, bør benyttes som grunnlag for forskning der det er hensiktsmessig.
 

Publisert:
23.06.2004
Sist oppdatert:
02.07.2013