Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Om programmet

FINNUT er et stort og langsiktig program som dekker hele utdanningssektoren – fra barnehage og skole til høyere utdanning og voksnes læring. Programmet bygger videre på erfaringer fra tidligere programsatsinger i Forskningsrådet og utvikler en ny satsing på innovasjon i utdanningssektoren. FINNUT skal utvikle kunnskap av høy kvalitet og relevans for politikkutforming, forvaltning, praksisfelt og den enkelte.

For å møte framtidens utfordringer er det behov for å styrke utdanningenes kvalitet og relevans og rette oppmerksomheten mot samspillet mellom utdanningssystemet og den læring og kunnskapsutvikling som skjer i samfunns- og arbeidsliv. Dette krever en tydeligere satsing på forskning og innovasjon innenfor og på tvers av følgende bredt definerte temaområder:

A. Læringsprosesser, vurderingsformer og læringsutbytte
B. Praksis, profesjonsutøvelse og kompetanseutvikling
C. Styring, ledelse, organisering og resultatoppnåelse
D. Utdanning, samfunn og arbeidsliv

Alle temaområdene er aktuelle for forskning om og innovasjon i barnehager, grunnskole, videregående opplæring, høyere utdanning og voksenopplæring. Programmet er også opptatt av overgangene og samspillet mellom de ulike nivåene i utdanningsløpet og arbeidslivet og den enkeltes utdanningsløp og kompetanseutvikling.

Utdanningssektoren er en stor og sammensatt sektor med mange aktører. Programmet vil mobilisere bredt blant aktuelle forskningsmiljøer, statlig og lokal forvaltning og virksomheter i utdanningssektoren. FINNUT skal styrke koblingen mellom strategisk grunnforskning, anvendt forskning og innovasjon og være en samspillsarena mellom aktørene på feltet nasjonalt og ha en tydelig internasjonal orientering. Programmet vil legge stor vekt på kommunikasjon og formidling rettet mot forskere, brukere og allmennheten.

Sett i forhold til tidligere programsatsinger vil FINNUT utvikle nye virkemidler som kan bidra til å fornye forskningsfeltet, styrke forskningens bidrag til utviklings- og endringsprosesser i barnehager, skoler, utdannings- og opplæringsinstitusjoner legge til rette for en kunnskapsutvikling som i større grad tar utgangspunkt i brukernes behov.

 

 

Publisert:
05.12.2013