Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Om eVitenskap

Bakgrunn
I løpet av de neste 5 år vil det samles inn mer data enn man har opparbeidet gjennom hele menneskehetens historie frem til i dag. Dette vil påvirke måten man arbeider på innen alle felter av vitenskapen og etter hvert også det øvrige samfunnsliv. eVitenskap handler om utvikling av nye arbeidsformer og forskningsmetoder med basis i nødvendig elektronisk infrastruktur for å håndtere store mengder digitale data. Den elektroniske infrastruktur, såkalt eInfrastruktur, omfattes også av programmet og inneholder blant annet tungregning og GRID-teknologi. Programmet har ansvar for videreføring av den nasjonale tungregnesatsingen.

GRID er en teknologi under utvikling som muliggjør fleksibel, sikker og koordinert deling av elektroniske ressurser mellom forskere og forskningsgrupper. Både på regionalt, europeisk og globalt nivå samles kreftene for å realisere det vitenskapelige potensialet som ligger i å samkjøre høyhastighets datanettverk, tungregneanlegg, lagringssystemer, måleutstyr og forskningsdatabaser ved bruk av GRID-teknologi. For at våre forskningsmiljøer, og etter hvert nærings- og samfunnsliv skal kunne dra nytte av fremtidig global e-infrastruktur, er det avgjørende at Norge kommer hurtig i gang både med egen aktivitet og med deltagelse i internasjonale initiativer innen GRID.

De to klassiske vitenskapelige metoder, eksperimenter og teori, suppleres i stadig større grad med datamaskinsimuleringer som vitenskapens tredje vei. Simuleringer og beregninger som var utenkelige for noen få år siden kan i dag utføres rutinemessig. Dette skyldes ikke bare kraftigere datamaskiner, men i like stor grad forbedrede matematiske metoder. Programmets forskningsdel inneholder derfor en betydelig komponent av anvendelsesdrevet matematisk forskning og vil videreføre elementer fra programmet Beregningsorientert matematikk i anvendelser (BeMatA).

Mål
Stimulere utviklingen av e-vitenskap i Norge, slik at våre forskere kan delta i den internasjonale utviklingen på området. Bidra til at eVitenskapelige arbeidsmetoder finner veien til næringslivet og samfunnet for øvrig.

Identifisere og støtte et knippe større tverfaglige prosjekter i eVitenskap av særlig betydning for Norge. Dette kan for eksempel omfatte problemstillinger knyttet til utnyttelse av naturressurser, marinrelaterte anvendelser eller medisin.

Stimulere utveksling av ideer mellom beregningsvitenskap og anvendelser i eVitenskap, blant annet ved å utvikle nye matematiske modeller og metoder for slike anvendelser.

Støtte utviklingen av en tilstrekkkelig nasjonal eInfrastruktur som kan inngå i en global sammenheng. Et viktig delmål er å oppnå en mer kostnadseffektiv utnyttelse av nasjonale investeringer ved bruk av GRID-teknologi.

Sentrale FoU-oppgaver
Beregningsorientert matematikk, informatikk og statistikk utgjør, sammen med utvalgte vitenskapelige og industrielle anvendelser, kjernen i programmet. Programmet skal støtte forskningsprosjekter som kombinerer utvikling av metoder, teknikker og verktøy for store beregninger med beregningsintensive problemstillinger innen naturvitenskap, teknologi og medisin.

Et emne som kan få betydning er utvikling av matematiske flerskalametoder for å knytte sammen oppførsel på ulike skalaer, med anvendelse innen klimamodellering, nanovitenskap og beskrivelse av oljereservoarer. Andre emner er modeller for dynamiske systemer og statistiske metoder for analyse av store datamengder, noe som har anvendelser innen beskrivelse av økonomiske forhold, sykdomsutbredelse og trafikk i digitale nettverk.

Innsats innen generell metodeutvikling vil bli balansert med et fåtall større tverrfaglige prosjekter i e-vitenskap valgt fra vitenskapelige eller industrielle anvendelser. Viktig for utvelgelse vil være at anvendelsen har særlig betydning for Norge, og at bruk av e-vitenskap gir et stort potensiale for fremskritt innen feltet. Slike anvendelser finnes blant annet innen petroleumssektoren, prosessindustrien , transport, marin sektor, klimaforskning, medisin, nano- og bioteknologi.

Programvare for GRID-løsninger og håndtering av store datamengder er viktig på flere områder. Programmet skal fokusere på GRID-løsninger for utnyttelse av investeringer i infrastruktur, og utvikling av applikasjoner for fremme av samarbeid mellom forskere og mellom forskningsmiljøer og næringsliv/forvaltning. Kvalitet og sikkerhet på tjenester som tilbys i ny infrastruktur, og problemstillinger knyttet til etablering og utnyttelse av store datamengder (databanker), er typiske eksempler å problemstillinger som krever kompetanse fra utvalgte områder innen IKT.

Målgrupper
Deltakere i programmet vil primært være forskningsmiljøer ved universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter. Til dels vil programmet rette seg mot forskere innen matematiske fag og informatikk, men også forskere innen andre fag med sikte på å gå løs på store og viktige utfordringer innen vitenskap, samfunnsliv og industriell virksomhet. Næringsliv, forvaltning, andre forskningsmiljøer og individer vil benytte resultater fra programmet, men kan også inngå som samarbeidspartnere i prosjekter.

Plan for gjennomføring
Programmet vil støtte fokuserte metodeprosjekter i forskningsmiljøene og større tverrfaglige prosjekter i e-vitenskap med utgangspunkt i problemstillinger innen vitenskap, teknologi, og nærings- eller samfunnsliv. Programmet vil også støtte utvikling av nødvendig mellomvare for å møte nasjonale behov, blant annet fra de tverrfaglige prosjektene. En god kobling mot den nasjonale infrastruktur for tungregning vil være viktig for utvikling av GRID-løsninger og for utnyttelse av resultater fra programmet. Utdanning av kandidater og kompetanseoverføring vil stå sentralt i programmet.

Publisert:
13.01.2006
Sist oppdatert:
01.02.2006