Gå direkte til innhold

Om programmet

ENERGIX (Stort program for energi) er et 10-årig forskningsprogram med start i 2013.

ENERGIX skal støtte en langsiktig og bærekraftig utvikling av energisystemet som fremmer norsk konkurransedyktig næringsliv og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet.

Viktige delmål for programmet er:

  • bærekraftig utnyttelse og bruk av fornybare energiressursene
  • reduksjon av norske og globale klimagassutslipp
  • styrket nasjonal forsyningssikkerhet
  • styrking av innovasjon i næringslivet og offentlig sektor
  • videreutvikling av norske forsknings- og utdanningsmiljøer

Både bedrifter, bedriftssammenslutninger og næringslivsorganisasjoner og FoU-miljøer (UH-sektoren og/eller instituttsektoren) kan søke midler hos programmet.

Programmet dekker det stasjonære energisystemet og miljøvennlig energi i transport, og retter sin innsats mot følgende temaområder:

 

Tematiske prioriteringer

ENERGIX skal også legge til rette for bredde i forskningen, slik at nye, gode ideer og konsepter har mulighet til å bli vurdert.
 

Publisert:
01.11.2012
Sist oppdatert:
12.04.2018