Gå direkte til innhold

Nye prosjekter for miljøvennlig energi får en halv milliard kroner fra ENERGIX

ENERGIX-programmet i Forskningsrådet gir støtte til 55 nye prosjekter. Næringslivet har grepet muligheten i denne utlysningen og står bak 29 av disse prosjektene. I tillegg er næringslivet med og setter strategisk retning på 13 nye kompetanseprosjekter.

- Vi trenger kunnskapsutvikling og innovasjon på energiområdet for å utvikle fremtidens energisystem. Miljøvennlige energiløsninger er en helt nødvendig del av lavutslippssamfunnet, sier Olje- og energiminister Tord Lien.

Porgramkoordinator for ENERGIX-programmet, Ane Brunvoll, er fornøyd med å ha fått inn mange søknader på etterlyste temaområder. (Foto: Forskningsrådet) Næringslivet har grepet muligheten i denne utlysningen. De 29 innovasjonsprosjekter i næringslivet blir støttet med litt over 200 mill. kroner, og bidrar selv med minst like mye. Sammen med næringslivets bidrag representerer dette forskning for over 400 millioner kroner.

I tillegg til innovasjonsprosjektene vil 13 kompetanseprosjekter for næringslivet få tilbud om litt over 150 mill. kroner i finansiering fra forskningsrådet hvor næringslivet i tillegg bidrar med 20 prosent av finansieringen til forskningsmiljøene.

Det er også innvilget 13 forskerprosjekter i denne runden. Også her var det svært hard konkurranse. Prosjektene som velges ut må score høyt på de vitenskapelige kriteriene, men samtidig vise at de har høy relevans for utfordringene på energiområdet eller gir kompetanse som næringslivet har bruk for framover.       

- Det er tydelig at både forskerne og næringslivet satser på miljøvennlig energi. Vi har fått inn søknader på alle fagområder, og er særlig fornøyd med at vi har fått mange prosjekter som vil bidra til kutt av klimagassutslipp i transport, industri og bygg og prosjekter som vil støtte opp om grønn vekst og eksport til et internasjonalt marked og mere miljøvennlig energi nasjonalt og globalt, sier programkoordinator i ENERGIX Ane Torvanger Brunvoll.

Grønn vekst – grønn konkurransekraft

Det regjeringsoppnevnte Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft overleverte sine anbefalinger og råd til statsminister Erna Solberg og klima- og miljøminister Vidar Helgesen i slutten av oktober. I rapporten ser utvalget på hvordan Norge kan omstilles til et lavutslippssamfunn. 11 sektorer har levert inn egne veikart for grønn konkurransekraft. Flere av prosjektene som får støtte vil bygge opp under disse veikartene.

- Et av forskningsprosjektene til Elkem kan for eksempel gi både grønn vekst med null utslipp, samtidig som det er helt i tråd med Norsk Industris veikart for prosessindustrien, sier Brunvoll.

Biodrivstoff – viktig for å redusere CO2-utslippene fra transport

Det tildeles hele seks prosjekter på biodrivstoff i denne runden. Økt bruk av biodrivstoff må spille en betydelig rolle for å redusere CO2-utslipp fra transportsektoren. Biodrivstoff-forskningen blir styrket på en rekke interessante spor rettet mot produksjon av drivstoff fra norske råvarer, både fra skog og andre næringer.

ENERGIX-porteføljen blir i tillegg komplementær til den nye FME-en på biodrivstoff, Bio4fuels. Dette er en strategisk motivert tildeling, og samlet får ENERGIX nå en sterk portefølje som sammen med FME-en bidrar til å møte regjeringens krav om innblanding av 20 % biodrivstoff med økt styrke.

Digitalisering i kraftnettet

For å møte utfordringene og utnytte mulighetene i fremtidens kraftnett, tildeles det i denne runden seks prosjekter. Dette gjør at bransjen kan fortsette arbeidet med digitalisering og økt fleksibilitet i nettet. Bransjen står foran investeringsbehov i størrelsesorden 100 mrd. Økt digitalisering og ny kunnskap gjør at behovet for investeringer kan reduseres og mulighetene utnyttes på nye og bedre måter. Dette gir muligheter for verdiskaping gjennom nye produkter og tjenester som griper disse mulighetene. I de nye prosjektene finner vi både nettselskap, kraftprodusenter, teknologi- og tjenesteleverandører.

- Spesielt er det gledelig å se at det er flere nettselskap som har søkt og fått tildeling i denne runden, sier Ane Brunvoll.

Havteknologi og grønn vekst

En del av utlysningen har vært en fellesutlysning mellom programmene ENERGIX, PETROMAKS 2 og MAROFF. Denne utlysningen har hatt som mål å stimulere leverandørindustrien til å utvikle løsninger og teknologi for fornybarsektoren.

Videre har utlysningen vært innrettet mot å få leverandører innen olje- og gass sektoren, maritim virksomhet og operasjoner offshore til å utvikle radikalt nye løsninger som kan gi kostnadsreduksjoner, energieffektivisering og lavere utslipp.

6 av søknadene til ENERGIX svarte på denne fellesutlysningen. To av disse blir innvilget. Det ene går på å bruke norsk boreteknologi innen geotermisk energi og det andre på CO2-fri pumpeteknologi.

I tillegg til dette blir det en stor tildeling på 28 millioner kroner til på forskning innen geotermisk energi for aktører fra disse næringene. Det blir også et stort løft på vindkraft med 5 prosjekter som er innvilget 47,5 millioner kroner.

Samlet betyr dette at det innvilges 80 millioner kroner til dette området.

Konkurransen har vært hard

Det har vært hard konkurranse om midlene. Selv om ENERGIX i år har kunnet tildele mange prosjekter, er det mange meget gode søknader som likevel ikke har nådd opp i konkurransen.

- Dette er både positivt og negativt. På den ene siden er vi veldig glade for at det er så mange gode søknader som konkurrerer om midlene, dette sikrer veldig høy kvalitet på de prosjektene som velges ut. På den andre siden er det mange flere prosjekter som kunne fortjent å bli finansiert, vi håper derfor at en del av disse bearbeides videre og kommer igjen som enda bedre søknader neste år, sier Brunvoll. 

Prosessen videre

I begynnelsen av januar sendes den formelle tilbakemeldingen til alle søkere, både de som avslag og de som får tilslag. Vi gjør oppmerksom på at selv om mange får innvilget det beløpet de har søkt om er det også en god del av søknadene som innvilges med noe lavere beløp. Vi vil gi tilbakemeldinger om dette så raskt vi kan, de som har fått innvilget prosjekt er også velkomne til å kontakte oss for å få vite mer om vedtaket. For alle prosjekter er programstyrets vedtak en invitasjon til å starte arbeidet med å innfri ambisjonene og føringene som er gitt før det tildeles endelig kontrakt.

Les hvilke prosjekter som har fått støtte her:

Forskerprosjekter (FP):

Nummer Tittel Institusjon
267848 Electromobility LAb Norway TØI
267909 WINDLAND: Spatial assessment of environment-economy trade-offs to reduce wind power conflicts. SSB
267916 Research Project GASPRO -Fundamental insight into biomass gasification using experiments and mathematical modelling NTNU
267942 Driving towards the low-emission society Frischsenteret
267951 Conditions for growth in renewable energy industries UNIVERSITETET I OSLO
267986 Chemical Looping Desulfurization of Producer Gas from Biomass Gasification by Mn-based Solid Sorbent NTNU
267989 Integration of RENewable production of hydrogen in current Biomass-to-Liquid Biofuels production systems NTNU
268002 Innovative enzyme technology for sustainable biofuels NMBU
268010 H2 production at IntermediAte temperAture SINTEF
268019 Hydrogen Production by Alkaline Polymer Electrolyte Electrolysis SINTEF
268097 Assessment of the Value of Flexibility Services from the Norwegian Energy System IFE
268166 Greening the Fleet - Sustainability Transitions in the Maritime Shipping Sector SINTEF TEKNOLOGI OG SAMFUNN AVD. TRONDHEIM
268248 Methods for Transparent Energy Planning of Urban Building Stocks - ExPOSe NTNU

 

Kompetanseprosjekter for næringslivet (KPN):

Nummer Tittel Institusjon
267635 Energy for domestic hot water in the Norwegian low emission society SINTEF Byggforsk
267908 Enhancing Geothermal Reservoirs - Hydraulic and Thermal Stimulation Technology UNIVERSITETET I BERGEN
267955 Indentification and Study of Robust Surfaces with Icephobic Properties for Norwegian Power Production and Transmission Systems SINTEF
267957 Enabling optimum Grate fired woody biomass and waste to energy plant operation through Computational Fluid Dynamics SINTEF Energi
267967 Smart Community Neighborhood - driven by energy informatics UNIVERSITETET I STAVANGER
268014 Pricing Balancing Services in the Future Nordic Power Market SINTEF Energi
268027 Crucibles for next generation high quality silicon solar cells (CruGenSi) NTNU
268028 Modeling of high temperature, high pressure geothermal energy production system NTNU
268044 Operational Control for Wind Power Plants SINTEF Energi
268053 HVDC inertia provision SINTEF Energi
268093 Investment under uncertainty in the future energy system: The role of expectations and learning NTNU
268182 Wave loads and soil support for extra large monopiles MARINTEK
268193 EarlyWarn - Proactive detection and early warning of incipient power system faults SINTEF Energi

 

Innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN):

Nummer Tittel Institusjon
269303 Next Generation Protection of Transformers REN AS
269307 PyrOpt - Pyrolysis of wood optimized for production of energy and tailor-made biochar for silicon production ELKEM Technology AS
269322 Produksjon av biogassdrivstoff og biokarbonreduksjonsmiddel fra restråstoff ved å kombinere anaerob råtning og pyrolyseteknologi Norske skog og saugbruk
269326 Termoelektriske Silisider ELKEM Technology AS
269327 Integrerte varme- og kjølesystem for sykehusbygg med mål om minimal brutto energibruk NORCONSULT AS
269332 Material and system development for high temperature thermal energy storage EnergyNest AS
269345 Machine learning prognosis for system imbalance volumes Optimeering AS
269354 Coatings for Reduction of Leading Edge Erosion Carboline
269358 Fremtidens Nettselskap AGDER ENERGI NETT
269359 New containerized WtE Technology complying With EU emission regulations TEAMTEC AS
269361 Short-circuit Current Making in Medium Voltage Switches with Environmentally Friendly Gas ABB AS
269372 THE UNIVERSAL WOOD STOVE COMBUSTION CHAMBER NORSK KLEBER AS
269377 ENERGYTICS: Demonstrasjon av Big Data Analytics i distribusjonssystemet Hafslund Nett AS
269381 Sval og behagelig behovsstyrt ventilasjon for individuell kjøling i yrkesbygg GK INNEKLIMA
269392 CO2 reduksjon for pumper Eureka Pumps
269399 Cost-effective and Reliable Engineered Casing Systems for super-HT Geothermal Wells STATOIL ASA
269420 Integrasjon av energilager i Distribusjonsnettet SKAGERAK NETT
269422 Catalytic layers for advanced rotary alkaline water electrolysers NEW NEL HYDROGEN AS
269431 SiNoCO2 - Silicon production with no CO2 emissions ELKEM Technology
269436 Tackling icing issues for wind energy production KJELLER VINDTEKNIKK
269439 Radar for Improving Precipitation Estimates and Optimization of Hydropower Energy Production ENERGI NORGE
269444 Bærekraftig Biogass - Økt markedspotensial, nye anvendelser og nye substrater for biogass og biogjødsel Grenland Vestfold Biogass AS
269462 Joint Industry Development of Maritime Battery Safety DNV GL AS
269490 New Energy Storage System Wartsila Norway AS
269499 Generic Hydropower Optimization Using Deep Reinforcement Learning (GHO-DRL) Agder Energi
269650 Utvikling av metoder og system for automatisk effektkontroll i bolig SIKOM AS
269696 PowerShaper: En realisering av et kostnadseffektivt energilagringssystem for effektfleksibilitet i nett og bygg Eltek AS
269701 Effektiv, Bærekraftig og Innovativ Transport
Engelsk: Efficient, Sustainable and Innovative Transport
Kongsberg Automotive Norge
269705 LowEx - Høyeffektiv termisk energiforsyning i nullenergibygg Skanska Norge

 

Skrevet av:
Kristoffer Haug
Publisert:
14.12.2016
Sist oppdatert:
15.12.2016