Gå direkte til innhold

53 nye prosjekter skal forske på energi

Forskningsrådets ENERGIX-program støtter 53 nye prosjekter med til sammen 455 millioner kroner fra ENERGIX-programmet.

Prosjektene spenner fra rene forskerprosjekter til samarbeidsprosjekter mellom næringslivet og forskningsinstitusjonene. Næringslivet selv bidrar med til sammen ca. 250 millioner kroner i tillegg til midlene fra ENERGIX.

- At industrien bruker en kvart milliard på energiforskning er et tydelig signal på at norske aktører vil være med på det grønne skiftet, og at de bruker forskning og utvikling til å posisjonere seg for den internasjonale konkurransen i det grønne markedet, sier programkoordinator for ENERGIX Ane Torvanger Brunvoll.

Mange forskjellige typer prosjekter

Prosjektene som får støtte fordeler seg på forskerprosjekter, kompetanseprosjekter for næringslivet og innovasjonsprosjekter i næringslivet. Støtten fordeler seg med 101 millioner kroner på forskerprosjekter, 217 millioner kroner på kompetanseprosjekter og 137 millioner kroner på innovasjonsprosjekter.

- Vi har fått inn mange søknader med høy kvalitet. Prosjektene som har fått midler dekker derfor målene i ENERGIX-programmet veldig godt. Særlig med tanke på innovasjon i næringslivet og økt forsyningssikkerhet har porteføljen blitt styrket etter tildelingen, sier Brunvoll.

Alle temaområdene i ENERGIX er dekket i tildelingen, men spesielt på to temaområder har det kommet mange nye prosjekter: Energisystemet og Energipolitikk, -økonomi og samfunn. En stor andel av de nye prosjektene som forsker på energisystemet er næringsrettede prosjekter som fokuserer på teknologi og løsninger og muligheter for industrien.

Mange av de nye prosjektene innen energipolitikk-temaet fokuserer på bærekraft og livssyklusanalyser for å regne på bærekraftspørsmål rundt bio-, sol- og vannkraft.

Prosess videre

Formell tilbakemelding til alle søkere vil bli sendt ut i løpet av januar. Vi gjør oppmerksom på at noen av prosjektene ikke har fått innvilget hele beløpet de har søkt om.

Les hvilke prosjekter som har fått støtte her:

Forskerprosjekter

Prosjektnummer Prosjekttittel Prosjektansvarlig
243626 Security of supply in a green power market - The challenges and opportunities of intermittent power FRISCHSENTERET
243642 Longer lifetime and higher efficiency of CZTS thin-film solar cells UiO
243749 Integrated H2BioOil process for efficient biofuel production NTNU
243950 Biocatalytic utilization of lignin for increased biogas production in a biorefinery setting NMBU
243974 Development of a plant biotechnology platform for low cost production of industrial enzymes to boost biorefinery of lignocellulose biomass Bioforsk
243994 Integration of Power Transmission Grids - Prospects and Challenges at National and European Levels in advancing the energy transition UiO
244054 Metal hydrides for Li-ion battery anodes IFE
244074 Comparative climate impact assessment of the forest based bio-economies of Norway, Sweden and Finland NTNU
244087 TRAnsition metal and LAnthanide based Luminescent Absorber Layers by Ald UiO
244109 Towards sustainable renewable energy production: Developing a Life Cycle Impact Assessment framework for biodiversity impacts NTNU

 

Kompetanseprosjekter for næringslivet

Prosjektnummer Prosjekttittel Prosjektansvarlig
243679 High temperature heat pumps for efficient utilisation of low temperature surplus heat SINTEF Energi AS
243711 High Performance Power Electronics with Wide Bandgap Power Semiconductors for Industrial, Marine, Renewable Energy & Smart Grid Applications NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
243746 Revising and re-structuring the renewable energy system in Norway while preserving long-term wild reindeer habitat functionality NINA
243752 Clean and efficient wood stoves through improved batch combustion models and CFD modelling approaches SINTEF Energi AS
243756 Revising the National Renewables Policy Mix:
The role of state aid and other key EU policies (REMIX)
CICERO SENTER FOR KLIMAFORSKNING
243797 Power system protection in a smartgrid perspective NTNU
243802 Next generation of lithium ion batteries IFE
243947 Power from the People? Driving forces and hindrances. CICERO SENTER FOR KLIMAFORSKNING
243964 Day-Ahead Bidding with Multiple Short-Term Markets SINTEF ENERGI AS
243984 Reducing cost of offshore wind by integrated structural and geotechnical design NGI
244009 Energy-efficient and environmentally friendly integrated CO2 vapour compression units for supermarkets SINTEF ENERGI AS
244010 Reliability and ruggedness of high power high voltage power electronics SINTEF ENERGI AS
244022 Safe and efficient two-way migration for salmonids and European eel past hydropower structures NINA
244029 Advanced solutions for sustainable assessment of existing gravity dams (Stable Dams) NORTHERN RESEARCH INSTITUTE NARVIK AS
244031 Building Integrated Photovoltaics for Norway SINTEF
244050 Sustainable governance of river basins with Hydropower production SINTEF ENERGI AS
244069 Gasification and FT-Synthesis of Lignocellulosic Feedstocks SINTEF ENERGI AS
244104 Sustainable design and operation of hydro power plants exposed to high sediment yield The Norwegian University of Science and Technology
244129 An Integrated Geological and Mathematical Framework for the Characterization, Modelling and Simulation of Fractured Geothermal Reservoirs University of Bergen

 

Innovasjonsprosjekter i næringslivet

Prosjektnummer Prosjekttittel Prosjektansvarlig
245269 Methods for aggregation and disaggregation STATNETT SF
245284 Nytt system for optimal planlegging av termiske og grønne energikilder mot samtidige kraftmarkeder POWEL AS
245290 Verktøy for levetidsberegning av Francis løpehjul RAINPOWER NORGE AS
245293 Superior Technology for Energy-efficient Aluminium Production (STEP) Hydro Aluminium AS
245314 Rehabilitering av PEX-kabler for distribusjonsnettet RASJONELL ELEKTRISK NETTVIRKSOMHET AS
245317 Optimal levetidsutnyttelse av vannkraftanlegg basert på overvåking av teknisk tilstand og risiko ENERGI NORGE AS
245328 Optimum secondary combustion chamber through advanced CFD modelling ENERGOS AS
245332 Next generation biomass pre-treatment to make bioenergy competitive with fossil energy without subsidies Standard Bio AS
245346 LOW-COST HIGH-QUALITY MONOCRYSTALLINE SILICON-INGOT CASTING NORWEGIAN CRYSTALS AS
245353 Aluminium in High Voltage Subsea Cables Nexans Norway AS
245355 Utilization of local surplus heat and renewable heat sources in Risvollan smart thermal grid REN RISVOLLAN AS
245356 3D Risk Management for Hydrogen Installations (Hy3DRM) GexCon AS
245370 Development of a toolbox for assessing Frost and Rime ice impact on overhead Transmission Lines KJELLER VINDTEKNIKK AS
245377 Feil- og avbruddshåndtering i smarte distribusjonsnett HAFSLUND NETT AS
245389 Energy efficient and environmental neutral Heating, Ventilation and Air Conditioning pilot unit for train applications NSB AS
245399 CNMP - Carbon Neutral Metal Production ELKEM AS
245412 Fleksibilitet i fremtidens smarte distribusjonsnett BKK Nett AS
245422 Electrical insulation with low-GWP gases ABB AS, Power Products Division
245429 Hyperthermophilic fermentation as pre-treatment step in Biogas plants HYPERTHERMICS ENERGY AS
245435 Naturlig klimatisering av fremtidens energieffektive kontorbygg Skanska Norge AS
245445 Optimize wind farm performance by delivering accurate shortest-term wind and power forecasts WindSim AS
245448 A NEW MODEL FOR POWER MARKETS UNDER UNCERTAINTY OPTIMEERING AS
245453 Lidar and Advanced Simulation Methods for Evaluation of Complex Flow Features Meventus AS
245460 Product optimization of LFP/Graphene composite cathode material for Li-ion batteries Graphene Batteries AS

 

Skrevet av:
Kristoffer Robin Haug
Publisert:
12.12.2014
Sist oppdatert:
13.09.2016