Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Om programmet

BIOTEK2021 er Norges Store satsing på bioteknologi for perioden 2012-2021. Programmet er oppfølgeren til Funksjonell genomforskning (FUGE), den største satsing på bioteknologi noen sinne, som ble avsluttet i 2011. FUGE representerte en ny æra innenfor bioteknologisk forskning i Norge og utviklet nye arbeidsformer bestående av nasjonalt samarbeid, nasjonal arbeidsdeling og konsentrasjon av innsats. BIOTEK2021 vil videreutvikle dette konseptet inn i en ny tid, der norsk bioteknologisk forskning skal bli mer internasjonal, mer næringsorientert og mer cutting edge innenfor utvalgte områder.

BIOTEK2021 skal bidra til implementering av Regjeringens nasjonale strategi for bioteknologi. Denne strategien peker på at bioteknologi er viktig for utviklingen av de fire sektorene landbruk, marin, industri og helse. I tillegg beskriver strategien 4 strukturelle innretninger; 1) bioteknologi og samfunn. 2) internasjonalt samarbeid. 3) næringsutvikling og 4) kompetanse og infrastruktur. Strategien legger opp til satsing i skjæringspunktet mellom samfunnsutfordringer, nasjonale fortrinn og bioteknologiens muligheter.

Begrepet bioteknologi forstås som anvendelse av naturvitenskap og teknologi på levende organismer og på deler, produkter og modeller av disse, slik at levende eller ikke-levende materialer endres for å frembringe kunnskap, varer og tjenester. Bioteknologi er ikke en næring i seg selv, men en muliggjørende teknologi som har et stort potensial for næringsutvikling, innovasjon og økt konkurransekraft. Anvendelsesområdene er mange, og bioteknologi brukes innenfor sektorer som landbruk, havbruk, helse og industri. Samtidig øker kompleksiteten og dynamikken i samspillet mellom forskning, teknologi og samfunn, noe som krever bedre kunnskap og refleksjon omkring de endringer vi står i.

BIOTEK2021 vil ha en klar næringsrelevant profil. For å oppnå programmets mål vil en benytte og videreutvikle en rekke forskjellige søknadstyper. Store, langsiktige prosjekter som stiller krav til problemstilling og næringsrelevans vil være en sentral bærebjelke i programmet, men videreutvikling av andre søknadstyper for å ivareta samfunns- og næringsrelevans vil også bli vurdert. Bedrifter vil kunne delta i slike prosjekter på grunnlag av Kunnskapsdepartementets nasjonale strategi for bioteknologi 2011-2020, programplanen for BIOTEK2021, samt de spesifikke utlysninger av næringsrelevante prosjekter. Den delen av støtten som går til bedrifter og utgjør statsstøtte i henhold til EØS-avtalen artikkel 61, er vurdert å falle innenfor, og skal kun brukes i overensstemmelse med, artikkel 31(2) (b) i Kommisjonsforordning (EF) nr. 800/2008 av 6. august 2008, publisert i Den Europeiske Unions tidende 9.8.2008, L 214/3 (gjeldende som norsk forskrift i henhold til forskrift om offentlig støtte (NHD): 1992.12.04 nr. 0907). Dersom bedrifter mottas annen offentlig støtte til prosjektet i etterkant av bevilgningen fra Norges forskningsråd, er samarbeidende bedrift som mottar støtte gjennom prosjektet selv ansvarlige for at det totale tillatte støttebeløpet for prosjektet ikke overskrides.

 

Publisert:
02.01.2012