Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Internasjonalt samarbeid for å utvikle bioøkonomien

Et nytt europeisk forskningssamarbeid åpner nye muligheter for norske bedrifter og forskningsmiljøer innenfor bioøkonomien. ERA-NET BlueBio lyser nå ut nesten 30 millioner euro for å styrke bærekraft og konkurranseevne i norsk og europeisk bioøkonomi.

Fridtjof Unander håper mange norske bedrifter og forskningsmiljøer vil prøve mulighetene i det nye BlueBio ERA-nettet. (Foto: Sverre Jarild) Direktør Fridtjof Unander i Forskningsrådets område for ressursnæringer og miljø ser gode muligheter for norske bedrifter og forskningsmiljøer i denne nye samarbeidsarenaen for å utvikle norsk og europeisk bioøkonomi med spesiell vekt på mulighetene innenfor marin sektor. Norge deltar sammen med 15 andre europeiske land i samarbeidet om BlueBio, som er et såkalt ERA-NET Cofund.

– BlueBio er i utgangspunktet rettet mot de blå næringene, men det inviteres også til samhandling med landbaserte miljøer for å utforske synergier mellom havbruk, fiskeri og landbruk når det gjelder blant annet mat- og fôrproduksjon, prosessering og bioraffinering. Bruk av bioteknologi og IKT også sentralt for å utvikle smarte, effektive og sporbare verdikjeder for matproduksjon, sier Unander.

Han mener det er svært viktig at norske bedrifter og forskningsmiljøer blir aktive partnere i denne internasjonale utlysningen som vil være viktig for å fremme utviklingen av en bærekraftig og ressurseffektiv bioøkonomi i Norge og Europa.

Fire prioriteringer

Norske forskningsmiljøer og bedrifter inviteres nå til å bli med i internasjonale samarbeidsprosjekter for å styrke norsk og europeisk bioøkonomi. Målet er å utvikle nye, kunnskapsintensive produkter og tjenester ved bruk av biomasse fra ulike trofiske nivåer i ferskvann eller sjø. Det er også ønskelig å utforske synergier mellom havbaserte og landbaserte sektorer.  

Utlysningen har et verdikjedeperspektiv og er organisert i fire prioriteringer:

  1. Utforske nye bioressurser
  2. Utforske forbedringer i fiskeri og akvakultur
  3. Utforske synergier mellom sektorer
  4. Utforske bioteknologi og IKT

Utlysningen er åpen for konsortier som består av minst tre uavhengige institusjoner fra minst tre ulike deltakerland. Alle søknader må kunne dokumentere deltakelse av industri, enten som partner eller på annen måte.

Frist for å sende inn skisser til første trinn i søknadsprosessen er 17. mars 2019.

15 land samarbeider om den første utlysningen i ERA-NET BlueBio Cofund.

Bredt samarbeid

BlueBio som har formelt navn ERA-NET Cofund Blue Bioeconomy – Unlocking the Potential of Aquatic Bioresources, er resultat av samarbeidet mellom JPI Oceans og to tidligere ERA-NET innenfor henholdsvis fiskeri, havbruk og sjømatproduksjon (COFASP) og marin bioteknologi (ERA-MBT). Forskningsrådet har koordineringsansvaret dette internasjonale samarbeidet.

Finansieringsinstitusjoner i Belgia, Danmark, Estland, Finland, Hellas, Tyskland, Irland, Island, Italia, Malta, Portugal, Romania, Spania, Sverige og Norge samarbeider om denne første utlysningen i BlueBio.

Samlet stiller de deltakende landene 23,25 millioner euro til rådighet. Samarbeid i ERA-NET Cofund betyr at midler fra deltakerlandene forsterkes med midler fra EU-kommisjonen slik at det i denne utlysningen totalt er tilgjengelig 29,25 millioner euro.

Samarbeid mellom programmer

Forskningsrådet har satt av 5,5 millioner euro til å støtte norske deltakere i prosjekter som innvilges. Innovasjon Norge støtter også utlysningen med 200 000 euro.

Støtte til norske aktører vil bli finansiert gjennom Forskningsrådets programmer MARINFORSK, HAVBRUK, BIOTEK2021 og BIONÆR. Norske deltakere i prosjekter som får finansiering fra Forskningsrådet, må oppfylle samme krav som stilles til partnere i norske forsknings- og innovasjonsprosjekter i disse programmene.

Vi gjør oppmerksom på at det er mulig å søke Forskningsrådet om støtte til å utarbeide søknaden gjennom prosjektetableringsordningen PES.

Finn samarbeidspartnere

For å finne mulige samarbeidspartnere og få mer informasjon om mulighetene i utlysningen inviteres forskere og bedrifter som er potensielle søkere, til et nettverksmøte på Lysaker 30. januar 2019.

Program, mer informasjon og påmeldingsskjema til nettverksmøtet er tilgjengelig på blubio-brokerage-event-2019.b2match.io/

Påmeldingsfrist: 28. januar 2019.

 

Skrevet av:
Anne Ditlefsen Seniorrådgiver 22 03 71 54 adi@forskningsradet.no
Publisert:
18.12.2018
Sist oppdatert:
19.12.2018