Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Ny strategisk satsing i BIOTEK2021

Digitalt liv – konvergens for innovasjon

BIOTEK2021 varsler med dette at programmet har vedtatt å lansere en ny strategisk satsing som vil bli programmets spydspiss de nærmeste årene. Satsingen har fått betegnelsen "Digitalt liv – konvergens for innovasjon" og gir med det et signal om hvilken retning bioteknologien utvikler seg.

Bakgrunnen for satsingen er de siste årenes fremvekst av nye interdisiplinære felt og deres bidrag til utviklingen innenfor bioteknologisk forskning. Eksempler på dette er bioinformatikk, systembiologi og syntetisk biologi, nanobioteknologi, osv. Tenkningen i USA og ledende land i Europa går i retning av å ta det interdisiplinære samarbeidet ett skritt videre mot transdisiplinær integrasjon av livsvitenskapene med andre fag. Det er en økende anerkjennelse at det ligger et betydelig innovasjonspotensiale i skjæringsfeltene mellom ulike kunnskapsområder. Ved å integrere kunnskap fra ulike fag og disipliner, åpnes nye muligheter for forsking og innovasjon. Den nye strategiske satsingen i BIOTEK2021 søker å rigge denne utviklingen i Norge.

Høsten 2013 inviterte programmet en internasjonal rådgivingsgruppe til Oslo for å komme med anbefalinger om hvordan en slik satsing kunne materialisere seg i Norge. Et viktig element i dette var dialogmøter med de involverte aktørene.

Det er i løpet av våren blitt avholdt flere dialogmøter med FoU-aktører om satsingens omfang og innretning. Dette har bl. a omfattet møter med den faglige ledelsen ved aktuelle FoU- institusjoner for å diskutere det strategiske grunnlaget for en foreslått satsing på Digitalt liv. Tilbakemeldinger fra institusjonene viser at satsingen er betimelig og relevant, og samtlige kunne vise til allerede pågående aktiviteter innenfor feltet. Satsingens tematikk hadde også sterk gjenklang i institusjonenes egne strategier.

Som oppfølging av møtet med FoU-institusjonenes ledelse ble det arrangert en workshop med bred deltakelse fra FoU-institusjonene. Hensikten med denne workshopen var å legge innhold i satsingen, i samarbeid med relevante fagmiljøer. Sentrale spørsmål var hvordan man kunne legge til rette for nasjonal arbeidsdeling mellom FoU-institusjonene, mellom Universiteter, institutter og næringsliv, og mellom Forskningsrådet og sektorene, gjennom blant annet å bygge videre på erfaringer fra FUGE.

Satsingens suksess hviler på flere grunnleggende pilarer. Den første pilaren er å samle eksisterende kompetanse om felles problemstillinger. Å etablere et "fyrtårn" som viser vei i nasjonal kompetansebygging er viktig. Realisering av Digitalt liv krever at dyp og bred kompetanse integreres, noe som er svært krevende - intellektuelt, organisatorisk og fagkulturelt. Det krever at talentfulle mennesker tør å gå nye veier, og at de gis mulighet til å utforske nye horisonter. Å bygge opp om de fremste talentene som skal bli morgendagens forskningsledere er følgelig helt avgjørende. En annen grunnleggende suksessfaktor for satsingen, er at den bidrar til innovasjon og næringsutvikling der en ansvarlig teknologiutvikling er en av bærebjelkene. Det er essensielt at det legges inn mekanismer som gjør at nye og eksisterende næringsaktører kan hekte seg på prosjekter i satsingen. Sist, men ikke minst, satsingens suksess krever en transformasjon av forskningskulturen i Norge, som har hatt tradisjon for å være disiplinorientert, publikasjonsdrevet og konkurransepreget.

Første del av Digitalt liv-satsingen operasjonaliseres ved å etablere et nasjonalt koordinert , "virtuelt senter" karakterisert ved:

  • Geografisk spredt i form av ett nav med tilknyttede noder
  • Et nav som besitter sterk faglig ledelse og fremstår som nasjonal spydspiss («fyrtårn»)
  • Består samlet sett av flere tilknyttede prosjekter som til sammen utgjør en helhet
  • Nasjonalt lederskap (inkludert oppgaver knyttet til nettverksfunksjoner og kommunikasjon), som hovedsakelig er lagt til navet, men sees i sammenheng med tilsvarende aktiviteter i nodene
  • Samler eksisterende kompetanse rundt felles problemstillinger

I første omgang vil det komme en skisseutlysning, som publiseres medio august med frist i begynnelsen av oktober. Det vil bli holdt en søkerkonferanse 8. september 2014 der det vil bli gitt veiledning til skisseprosessen, samt ytterligere informasjon om Digitalt liv-satsingen. Et av budskapet vil være å få miljøene til å søke sammen for å etablere mest mulig nasjonalt samarbeid. Endelig frist for å søke om deltakelse i første del av satsingen er ennå ikke satt, men blir trolig ved årsslutt 2014.
BIOTEK2021  

Skrevet av:
Publisert:
03.07.2014
Sist oppdatert:
13.09.2016