Gå direkte til innhold

Bioøkonomi

Støtte til forskning for å utnytte restråstoff

Restråstoff betraktes ofte som avfall. Det vil Forskningsrådet forandre på og lyser ut 50 millioner til forskning på videreforedling av biologisk restråstoff. Det skal lede til utvikling av nye produkter og prosesser basert på råvarer som ellers ville blitt kastet.

Store ressurser går i dag til spille ved håndtering og bearbeiding i biologiske prosesser. Økt utnyttelse av restråstoffer til lønnsomme produkter er et av tiltakspunktene i Regjeringens bioøkonomistrategi. Målet er å oppnå mer effektiv og lønnsom utnyttelse av fornybare biologiske ressurser, og å øke verdiskapingen gjennom synergier på tvers av næringer, sektorer og fagområder. Forskning og innovasjon er virkemidler for å bygge kompetanse og utvikle kretsløpsperspektivet i hele verdikjeden, og Forskningsrådet har en del av ansvaret for å følge opp dette.

Kunnskap for bærekraft

- Forskningsrådet vil utvikle mer kunnskap om hvordan biologiske ressurser, særlig rest restråstoff, kan utnyttes bedre og mer effektivt, sier Fridtjof Unander. (Foto: Sverre Christian Jarild) – Forskningsrådet er opptatt av å stimulere til forskning som kan møte store samfunnsutfordringer, som for eksempel å skaffe nok mat og energi til en økende befolkning. Nå vil vi utvikle mer kunnskap om hvordan biologiske ressurser, og særlig rest restråstoff, kan utnyttes bedre og mer effektivt, sier Forskningsrådets divisjonsdirektør Fridtjof Unander.

Selve kjerne i bioøkonomien er å utnytte avfall og sidestrømmer fra én verdikjede som ressurser i en annen. Bruk og videreforedling av restråstoffer er et viktig poeng i en framtidig sirkulær økonomi som baseres på at ressursene kan gjenbrukes i ulike produkter på tvers av sektorer. Forskningsrådet har dessuten et eget ansvar for å sørge for kunnskapsutvikling som legger til rette for mer effektiv og innovativ utnyttelse av ulike biologiske ressurser i tråd med FNs bærekraftsmål. 

– Denne utlysningen som skal utvikle kunnskap om enda bedre utnyttelse og flyt av bioressurser, er ett skritt på veien mot en mer grønn og bærekraftig verdiskaping, sier Unander.

Saken ble også omtalt i Dagsavisen 16. juni: Nå skal også restene utnyttes

Kompetanseutvikling på tvers

Utlysningen er rettet mot forskere som vil sette i gang prosjekter for å øke verdiskapingen gjennom videreforedling av biobasert restråstoff ved hjelp av ny teknologi.  Prosjektene må inkludere studier av muligheter og eventuelle hindringer for næringsmessig utnyttelse. Målet skal være full utnyttelse av råstoff gjennom resirkulering, nye sidestrømmer og redusert svinn, helst på tvers av tradisjonelle verdikjeder og programområder i Forskningsrådet.

Bioøkonomien forutsetter at avfall og sidestrømmer fra én verdikjede blir brukt som ressurs i en annen. Det gjelder både for blå og grønne sektor, og gjerne på tvers av næringer.

Utlysningen er et samarbeid mellom programmene BIONÆR, HAVBRUK, MARINFORSK, BIOTEK2021 og ENERGIX. Se hele utlysningen på www.forskningsradet.no/Finn_utlysninger eller følg lenker fra programsidene.

 

Skrevet av:
Anne Ditlefsen Seniorrådgiver 22 03 71 54 adi@forskningsradet.no
Publisert:
16.06.2017
Sist oppdatert:
16.06.2017