Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Fem nye prosjekter løfter bioøkonomien

BIONÆRs programstyre har bevilget til sammen drøyt 160 millioner kroner til nye store, tverrfaglige bioøkonomiprosjekter innenfor alt fra mat til reiseliv.

– Med denne bevilgningen løfter vi forskningen på matproduksjon, moderne trebyggeri, reiseliv og omsorgstjenester. Forskning på kretsløp- og svinnproblematikk står sentralt i de nye prosjektene, og BIONÆR tar med dette et nytt skritt for å fremme det biobaserte samfunnet, sier programkoordinator Trond Einar Pedersen.

Disse prosjektene får midler
BIONÆR mottok i alt 39 søknader, hvorav fem nådde opp i konkurransen. Programstyrets vedtak om bevilgning har basert seg på ekspertpanelenes kvalitetsvurdering. Et annet viktig element i vurderingen har vært prosjektenes relevans – sett opp mot BIONÆRs allerede eksisterende portefølje.

Her er oversikten over prosjektene som får midler:

Prosjekttittel
 
Prosjekt-
ansvarlig
Prosjekt-
leder
Wood frame solutions for free space design in urban buildings NTNU Kjell Arne Malo
Farm-based day care services for people with dementia: quality development through interdisciplinary collaboration NMBU Grete Patil
From place-based natural resources to value-added experiences: Tourism in the new bio-economy NMBU John Peter Fredman
Innovative and Flexible Food Processing Technology in Norway SINTEF Fiskeri og havbruk AS Marit Aursand
Bioeconomic production of fresh greenhouse vegetables in Norway NIBIO Michel J. VerheulBærekraftig og klimasmart

BIONÆR jobber ut fra en tankegang om at bioøkonomien bare kan realiseres hvis de mer tradisjonelle biobaserte næringene videreutvikles og ses i sammenheng med andre næringer. Ressursgrunnlaget må utnyttes optimalt, så alle programmets utlysninger legger stor vekt på bærekraftige og klimasmarte løsninger.

BIONÆR tar med de nye forskerprosjektene et nytt skritt for å fremme det biobaserte samfunnet, sier programkoordinator Trond Einar Pedersen. BIONÆR finansierer innovasjon, enten det dreier seg om det genialt nyskapende eller innovativ videreutvikling av det som allerede eksisterer. Årets utlysning av forskerprosjekter rettet seg mot bærekraftig, ressurs- og kostnadseffektiv mat- og bioproduksjon. Den etterspurte også prosjekter for innovativ foredling av råvarer, produkter og tjenester.  

Samarbeid på tvers av fag og sektorer

Høstens utlysning stilte tydelige krav til tverrfaglighet og samarbeid mellom forskning og næring.

– Samarbeid på tvers av disipliner som ofte ikke har så mye med hverandre å gjøre og sektorene imellom tvinger frem nye innfallsvinkler, innovative prosjektoppsett og ambisiøse, men realistiske resultatmål. Det er nettopp den typen prosjekter vi er ute etter. Det er gledelig å konstatere at mange av årets søknader leverte godt på dette og dessuten holdt høy kvalitet, sier Pedersen.

Grønn omstilling

– Å utnytte potensialet i bioøkonomiens mange verdikjeder har stor betydning for omstilling av samfunnet i en grønnere retning, sier Vidar Skagestad, avdelingsdirektør i Forskningsrådet. 

– De nye BIONÆR-prosjektene vil utvikle kunnskap for bærekraftige løsninger i samfunn og næringsliv. Samtidig treffer de Regjeringens mål om verdiskaping gjennom økt bruk av norske bioressurser og næringsutvikling med gården som arena, avslutter Skagestad.

Bioøkonomien realiseres når de mer tradisjonelle biobaserte næringene videreutvikler seg og ses i sammenheng med andre næringer. BIONÆR finansierer innovasjon, det genialt nyskapende eller innovativt videreutviklende av det som allerede eksisterer. Samarbeid på tvers av disipliner og imellom sektorer tvinger frem nye innfallsvinkler, innovative prosjektoppsett og ambisiøse, men realistiske resultatmål. (Foto: Anders Lien)

Litt om prosjektene som får midler
 

Tekniske løsninger for urbant trebyggeri
Prosjektet skal se på tekniske utfordringer knyttet til å bygge moderne trebygg i 5-10 etasjer.  Den gjeldende praksisen med bærende vegger eller støttebjelker for å styrke trebygningens stabilitet, ansees å være til stort hinder for å kunne utvide bruken av trekonstruksjoner i moderne bygg. Ved å utvikle sammenføyninger i trekonstruksjoner som kan motstå laterale krefter, vil det være mulig å konstruere rammeverk i tre som kan tillate større gulvbredder. Det åpner opp for bygninger med et større sett av arkitektoniske løsninger. Prosjektet har klare mål om å utvikle et system for trebygg i flere etasjer og som kan få stor nasjonal og internasjonal interesse.

Dagaktivitetstilbud for personer med demens på gård
Prosjektet vil bidra til innovativ utnyttelse av gårdsbruk, som en service innenfor demensomsorgen. Utgangspunktet er det økende behovet for dagaktivitetstilbud for personer med demens. Det nasjonale strategidokumentet Handlingsplan 2013-2017 Inn på tunet fremhever grønne velferdstjenester på gårdsbruk som et komplementerende tilbud for personer med demens. Prosjektet vil ta for seg flere nivåer: et individuelt perspektiv, en gårdskontekst og et system-/samfunnsperspektiv. Målet er å bidra til verdiskaping med gården som arena, og en mer bærekraftig utnyttelse av gårdens ressurser. Man skal legge vekt på kvalitetsutvikling av tjenesten, og på involvering av brukere, leverandører og kommunen.

Naturbasert reiseliv i bioøkonomien
Prosjektet skal analysere nøkkelbetingelser for fremtidig utvikling av det naturbaserte reiselivet i Norge som grunnlag for næringsutvikling, robuste lokalsamfunn og bærekraftig ressursbruk. Modeller for verdiskaping i norsk naturbasert reiseliv skal utvikles og kunnskapen om samspillet mellom bioøkonomi og turisme styrkes. Fire tema er valgt ut for case studier: opplevelser, vill natur, turruter og arrangementer. Prosjektet er et samarbeid mellom flere forskningsmiljøer, reiselivsorganisasjoner og næringslivsaktører.

Innovativ teknologi for norsk næringsmiddelindustri
Prosjektet har som ambisjon å utvikle nye fleksible prosessinnovasjoner, konsepter og forretningsmodeller for bærekraftig verdiskaping innenfor matproduksjon. Det gjelder både marine og landbaserte prosesser. Målet er bedre utnyttelse av råstoff og restråstoff for å øke lønnsomheten – i et kretsløpsperspektiv. Videre er det et mål å redusere både spiselig og uspiselig avfall fra hele matverdikjeden. I tillegg skal man studere hvordan man skal sikre høy nok matkvalitet i sluttproduktene. Prosjektet har en tverrfaglig tilnærming med fire hovedområder: robotisering, prosesskontroll, optimal ressurseffektivitet og utvikling av forretningsmodeller.

Matproduksjon og veksthusteknologi
Prosjektet har ambisjon om å jobbe fram produksjonssystemer som gjør det mulig å produsere mer grønnsaker i veksthus, med redusert bruk av fossil energi, og uten utslipp av CO2 og næringsstoffer. Husdyrgjødsel og planterester skal brukes som næringskilder i lukkede produksjonssystemer. Målet er å forbedre matsikkerheten og å intensivere produksjonen av trygge og sunne grønnsaker av høy kvalitet. I prosjektet skal det også gjøres livssyklusanalyser for å estimere bærekraft.

Skrevet av:
Elisabeth Skjønsberg Rådgiver +47 22 03 71 83 els@forskningsradet.no
Publisert:
04.12.2015
Sist oppdatert:
13.09.2016