Gå direkte til innhold

Nyheter

100 millioner til bioøkonomiforskning

Forskningsrådet inviterer til nye forskerprosjekter som belyser biologiske, teknologiske eller samfunnsmessige problemstillinger på tvers av bioøkonomiske verdikjeder. Utlysningen har obligatorisk skisse med frist 2. mai.
Dato: 22.03.2018

Store muligheter for næringsliv og forskere i lavutslippssatsing

20 nye forskningsprosjekter starter i disse dager opp i satsingen Lavutslipp 2030. Nå publiseres nye utlysninger slik at enda flere kan bidra i satsingen på lavutslipp innenfor temaene klimapolitikk, energi og jordbruk.
Dato: 22.03.2018

Nye utlysninger for klimatiltak i landbruket

BIONÆR vil bidra til et klimavennlig landbruk gjennom flere utlysninger under satsingen Lavutslipp 2030. Delta på informasjonsmøtet i Forskningsrådet 2. mars for å få oversikt over mulighetene. 
Dato: 27.02.2018

Ny arrangementsstøtte innenfor energi, bioressurser, klima og miljø

Sju forskningsprogrammer har gått sammen om en ny utlysning av arrangementsstøtte. Utlysningen er uten frist, og den erstatter arrangementsstøtten som hvert enkelt program har hatt tidligere.
Dato: 21.02.2018

Hva virker i klimapolitikken – målrettet innsats for forskning på virkemidler

Forskningsrådet lyser ut 48,5 millioner kroner til 1-3 kunnskapsplattformer med varighet fire år for klimapolitiske virkemidler.
Dato: 27.02.2018

15 nye innovasjonsprosjekter

Vel 105 millioner kroner er nå bevilget til 15 nye innovasjonsprosjekter etter fellesutlysningen mellom Forskningsrådet og Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri. Forskningsrådet ved BIONÆR-programmet støtter seks av prosjektene med 44,6 millioner kroner.
Dato: 16.02.2018

12 nye prosjekter i ERA-NET CORE Organic

ERA-NET CORE Organic Cofund setter i gang 12 nye prosjekter i 2018. NIBIO er koordinator for ett av prosjektene, og Sintef Energi er partner i et av de andre.
Dato: 14.02.2018

Stor interesse for ForestValue-utlysningen

Norske miljøer er med i 35 av 114 prosjektskisser som er kommet inn til utlysningen i regi av ERA-NET ForestValue. Hvilke skisser som går videre, blir avgjort i løpet av mai 2018.
Dato: 09.02.2018

Ti nye hesteforskningsprosjekter

Hestehold og hesteomsorg i sosiale medier og hest i trafikken er blant temaene som belyses i nye hesteforskningsprosjekter som starter i 2018.
Dato: 15.02.2018

Utlysning av forskerprosjekter i 2018

BIONÆR vil i 2018 ikke lyse ut midler til store, integrerte forskerprosjekter. Isteden vil det bli lyst ut midler til forskerprosjekter av mer «tradisjonell» størrelse, dvs. i størrelsesorden 5-10 millioner kroner per prosjekt.
Dato: 24.01.2018

SusCrop-ERA-Net-utlysningen er åpen

Vil du forske på hvordan planter som tåler stress kan produseres på en bærekraftig måte? Da kan du samarbeide med aktører i Europa og sende inn prosjektskisse til SusCrop-ERA-Net.
Dato: 02.02.2018

Mer vekt på bioøkonomien i ny programplan

BIONÆR har fått ny programplan som sikrer at programmet blir et sentralt virkemiddel for å utvikle bioøkonomien i Norge. Målet er å utløse forskning som bidrar til økt, lønnsom og bærekraftig produksjon i de landbaserte biobaserte næringene.
Dato: 18.01.2018

Utlysning om klimapolitiske virkemidler

Forskningsrådet planlegger en utlysning for å bygge 1-3 kunnskapsplattformer for klimapolitiske virkemidler som skal bidra til at Norge når sine utslippsmål.
Dato: 26.01.2018

Smarte ideer skal utvikle bioøkonomien

Åtte bedrifter får nå forprosjektmidler fra Forskningsrådet eller Innovasjon Norge til å utvikle smarte løsninger slik at bioressurser kan utnyttes fullt ut. I neste omgang kan dette lede til mer omfattende innovasjonsprosjekter.
Dato: 17.01.2018

Kom med innspill til hvilke tema som skal lyses ut

Styrene for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri skal i løpet av året fordele 210 mill. kroner til jordbruks- og matforskning. Du kan komme med innspill til hvilke temaer/områder som bør inngå i utlysningen av forskningsmidler for 2019.
Dato: 04.01.2018