Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

100 millioner til bioøkonomiforskning

Forskningsrådet inviterer til nye forskerprosjekter som belyser biologiske, teknologiske eller samfunnsmessige problemstillinger på tvers av bioøkonomiske verdikjeder. Utlysningen har obligatorisk skisse med frist 2. mai.

Målet med utlysningen er å sette i gang forskning som vil resultere i økt, bærekraftig ressursutnyttelse i biobaserte verdikjeder. Ved årets utlysning er det også åpnet for forskning som belyser sosiale og kulturelle aspekter ved bioøkonomien. Programmet SAMKUL deltar derfor med midler i utlysningen sammen med BIONÆR, HAVBRUK, MARINFORSK, ENERGIX og BIOTEK2021, som tematisk helt eller delvis dekker bioøkonomien.

Integrerer samfunnsvitenskap og humaniora

– For å favne bioøkonomien bredest mulig, må vi koordinere aktiviteten i flere programmer som hver for seg har ansvar for deler av bioøkonomien, sier avdelingsdirektør Vidar Skagestad i Forskningsrådet. Det inviteres til søknader som krysser ulike sektorer, verdikjeder og fagområder, og som dermed kan bidra til kunnskap som også kan utvikle nye sider ved bioøkonomien. 

– I kjølvannet av Regjeringens humanioramelding (Meld. St. 25 (2016–2017)) som påpeker behovet for å kople humaniora tettere på de store teknologiskiftene og bærekraftsutfordringene, har Forskningsrådet ønsket å integrere humanistiske aspekter i blant annet naturvitenskaplig og teknologisk forskning. For første gang inkluderes derfor også sosiokulturelle problemstillinger i bioøkonomi­utlysningen, påpeker Skagestad.

Han minner om at humanistisk og samfunnsfaglig forskning – inkludert kritiske perspektiver – gir viktige bidrag rundt grunnleggende forhold i bioøkonomien.

Årets bioøkonomiutlysning åpner for prosjekter som belyser sosiokulturelle aspekter ved bioøkonomien. (Foto: Shutterstock)

På tvers av verdikjeder

Utlysningen er åpen for forskning innenfor alle fagområder og alle relevante perspektiver for å styrke bioøkonomien, det vil si biologiske, økonomiske, teknologiske, politisk-regulatoriske, normative, historiske, kulturelle og sosiale perspektiver – innenfor både blå og grønn sektor. 

Ved årets utlysning inviteres det spesielt til å søke om støtte til prosjekter som belyser:

  • Primærproduksjon, produksjon, teknologi og løsninger
  • Rammebetingelser og næringspolitikk
  • Forretningsmodeller, forbruker- og markedsaspekter
  • Kulturelle forutsetninger og sosiale konsekvenser

Utlysningen er delt i to, med en del som er åpen for prosjekter som krysser tradisjonelle verdikjeder innenfor det brede ansvarsområdet til de seks programmenes som deltar. Den andre delen er spesielt rettet mot kunnskapsbehov innenfor BIONÆRs ansvarområde som ikke er dekket i dagens prosjektportefølje.

Les hele utlysningen her: 100 millioner til forskerprosjekter på bioøkonomi

Forskningsrådet inviterer til informasjonsmøte om utlysningen 12. april. I etterkant av møtet er det satt av tid til en-til-en møter mellom forskere fra ulike miljøer eller med Forskningsrådets saksbehandlere.
Meld deg på informasjonsmøtet her.

Send inn skisse

Vidar Skagestad inviterer potensielle søkere til informasjonsmøte om utlysningen 12. april. (Foto: Mari Solerød) For denne utlysningen er det obligatorisk å levere inn en kort skisse av prosjektet før det kan sendes endelig søknad. – Vi oppfordrer søkere til å videreutvikle og bygge nye samarbeidskonstellasjoner for å levere spennende prosjektideer til skissefristen 2. mai, sier Skagestad.

I tilbakemeldingene på skissene, som kommer i begynnelsen av juni, vil det bli gitt råd om hvorvidt prosjektideen bør utvikles videre, og i så fall hvordan den kan bearbeides for å treffe utlysningen best mulig.

Søknadsfrist for fullstendig søknad på grunnlag av godkjent skisse er 12. september. 

Skrevet av:
Anne Ditlefsen Seniorrådgiver 22 03 71 54 adi@forskningsradet.no
Publisert:
19.03.2018
Sist oppdatert:
04.02.2019