Gå direkte til innhold

Internasjonalt samarbeid

Aktivt internasjonalt forskningssamarbeid og god arbeidsdeling nasjonalt og internasjonalt er en sentral premiss for å møte de globale utfordringene gjennom bioøkonomien. I tråd med Forskningsrådets internasjonale strategi legger BIONÆR stor vekt på dette. Internasjonalt forskningssamarbeid skal nyttes aktivt når dette gir økt kvalitet i kunnskapsbyggingen, eller bidrar til mer og bedre innovasjon i næringslivet.

Norge deltar i flere europeiske fellesprogrammer (Joint Programming Initiatives, JPI) på områder som er relevante for BIONÆR.

BIONÆRs administrasjon følger aktivt opp disse initiativene selv, eller gjennom samarbeid med andre deler av Forskningsrådets administrasjon.

Andre sentrale virkemidler for internasjonalt samarbeid i BIONÆR er deltagelse i fellesutlysninger på tvers av landegrenser; ERA-nett – nettverk av programmer mellom land, nordiske utlysninger (der utlysningene ofte organiseres ved hjelp av de nordiske organisasjonene Nordforsk og Nordic Innovation), og bilaterale utlysninger i regi av programmet selv eller som en del av utlysninger arrangert sentralt i Forskningsrådet.

BIONÆR deltar i dag ved flere ERA-nett. Se menyvalget i venstre marg.

BIONÆR deltar i nordisk samarbeid gjennom Nordisk komite for jordbruks- og matforskning (NKJ), arbeidet med en fellesnordisk bioøkonomistrategi og ulike initiativ fra Nordisk Innovasjonssenter. Det nordiske samarbeidet vil søkes utviklet særlig på områder av spesiell nordisk art eller for forskningsområder som ikke lenger har kritisk masse i Norge.

EUs Rammeprogram for forskning, Horisont 2020, er sentralt for BIONÆR. Det vil bli lagt opp til god informasjon til brukerne om hva som skjer i rammeprogrammet innenfor programmets område. BIONÆR vil arbeide for best mulig arbeidsdeling med finansieringsmulighetene i rammeprogrammet. Videre vil BIONÆR bidra til å bygge opp norske forskningsmiljøer med høy nok kvalitet til å delta i rammeprogrammet.
 

Publisert:
30.09.2013