Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Samfunnsutfordringer

Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) er en åpen arena som skal fremme økt verdiskaping i norsk næringsliv gjennom støtte til forskningsbasert innovasjon. BIA har identifisert fire samfunnsutfordringer som vurderes å være relevante sett i lys av BIAs formål og avgrensede målsetning.

Samfunnsutfordringer.pdf PDF - 323 KB

BIAs mål

BIA skiller seg fra andre innovasjonsprogrammer ved at programmet både er tematisk åpent – det vil si at søkere kan velge forskningstema ut fra sine innovasjonsbehov, i stedet for å begrense seg til definerte temaer – og ved at programmet disponerer sine midler basert på åpen konkurranse – det vil si at det ikke er gjort forhåndsprioriteringer av prosjekter av en bestemt type eller med et bestemt innhold.

BIA bidrar gjennom sitt mangfold og store volum av prosjekter til å møte også andre samfunnsutfordringer enn den overordnede oppgaven, å stimulere til forskningsbasert nyskaping og vekst i norsk næringsliv. «Samfunnsutfordringer» viser i utgangspunktet til problemområder som er komplekse og flerfaglige av natur, hvor løsninger må søkes i dialog og samarbeid mellom ulike fagdisipliner og teknologier, mellom offentlige og private interessenter, og mellom myndigheter og næringsliv. Dette innebærer samtidig en mulighet for nye og store forretningsmuligheter for dem som evner å komme opp med gode innovative løsninger, selv om prosessen frem til å realisere gevinster kan være krevende. Gjennom sin åpne struktur bidrar derfor BIA med en viktig rolle for å møte store samfunnsutfordringer ved å fremme FoU-basert innovasjon og næringsutvikling på næringslivets premisser.

Begrunnelsen for å mobilisere for økt forskning og innovasjon i næringslivet har tradisjonelt vært gitt ut fra mål som konkurransekraft og økonomisk vekst. Dette er et mål som det blir stadig mer utfordrende å nå, blant annet grunnet økt internasjonal konkurranse, vanskeligere tilgang til kompetent arbeidskraft og et stigende kostnadsnivå. Forskningens rolle opp mot slike generelle utfordringer for norsk næringsliv kan også være vanskelig å målsette, og endringer i den globale økonomien kan fort gjøre forskningssatsinger i næringslivet sårbare. Dette viser betydningen av å mobilisere for forskning og innovasjon ikke kun for å oppnå økonomiske gevinster for enkeltbedrifter eller bransjer, men også for å forutse og respondere på viktige samfunnsbehov. Innovasjon som kan bidra med løsninger på samfunnsutfordringer kommer stadig mer i fokus innenfor EU, OECD og hos nasjonale myndigheter i mange land.

BIA har identifisert fire samfunnsutfordringer som vurderes å være relevante sett i lys av BIAs formål og avgrensede målsetning, Dette er områder hvor vi utfra dagens portefølje ser det er et behov for forskning og nye innovative løsninger (se figur 1). De fire områdene er beskrevet med eksempler under. 

Størst mulig verdiskaping

BIAs prosjekter

Samfunnsutfordring #1

Helse, velferd- og omsorgssektoren

 

Bakgrunn

Et akseptabelt nivå av helse og velferd er et av menneskets primærbehov. Muligheter og krav til helse og omsorgstjenester har steget i takt med samfunnsutviklingen, økning i levestandard og nyvinninger innen medisin og teknologi. Globale endringer som økende og aldrende befolkninger, økt urbanisering og økende grad av forurensninger er også med på å danne grunnlag for mange nye samfunnsutfordringer innen helse og velferdssektoren. En oppdeling av området i følgende tre segmenter kan være hensiktsmessig:

 • Diagnostikk og behandlingsmetoder
 • Livsstil og folkesykdommer
 • Omsorg og velferd

Etter oppdagelsen av penicillinet for snart hundre år siden har utvikling av nye legemidler for behandling av de fleste sykdommer vært, og er fortsatt en sterk drivkraft. I løpet av de siste 10-15 år har ny vitenskapelig erkjennelse gjennom sekvensering av menneskets arvestoff, stor individuell variasjon og sammenheng mellom genetisk variasjon, sykdomsutvikling og ulik respons på behandling ført til en nyansering av denne drivkraften. Dette er i ferd med å danne et paradigmeskift innen medisin og helse, i form av «personifisert medisin».

Et økt behov for individuelle behandlinger, kombinert med andre makrotrender som aldrende og mere pleietrengende befolkning skaper nye føringer og utfordringer til hvordan helse, velferd- og omsorgssektoren bør organisere i fremtiden.

Eksempler på utfordringer med relevans for BIA kan være:

 • Uvirksomme medisiner og feilbehandlinger som følge av genetiske forskjeller mellom individer
 • Utvikling av multiresistens hos patogene bakterier og mangel på nye antibiotika
 • Langvarig og kostbar utvikling av nye legemidler gir få nye virkestoffer
 • Økning av livsstilssykdommer og kroniske lidelser på grunn av faktorer som forurensing, røyking, fedmeutvikling og aldrende befolkning. Eksempel på slike sykdommer er autoimmunsykdommer (som diabetes, allergi, beinskleroser), kols, hjerte/kar-lidelser, ulike kreftsykdommer.
 • Aldrende befolkning fører til flere pleietrengende
 • Redusert bevegelighet og økende krav til omsorgstjenester, uegnet eksisterende boligmasse for denne pasientgruppen,
 • Eskalerende kostnader til helsevesenet krever nye løsninger
 • Kompleks informasjonsflyt i helse og omsorgssektoren
 • Håndtering av store datamengder og sikkerhet i nye IKT-baserte systemer

Eksempler på løsninger som kan være relevant for FoU-støtte fra BIA:

Utvikling av diagnostikk og individuelle behandlingsregimer (personifisert medisin)

 • Nye legemidler
 • Ny forebyggende medisin, f.eks. i forhold til genetiske markører og disposisjon for livsstilssykdommer
 • Nye forretningsmodeller innen personifisert medisin, for eksempel endring av forretningsmodeller fra leverandører av utstyr/teknologi til tjenesteyting
 • Nye metoder for desentralisert diagnostikk, behandling og overvåking
 • Ny teknologi for kostnadseffektive løsninger
 • Tilpassede boliger og IKT-systemer
 • Nye tjenester knyttet til helse, velferd og omsorg
 • Mobilt helsevesen


 

Samfunnsutfordring #2

Bærekraftig samfunnsutvikling – urbanisering og demografisk endring

 

Bakgrunn

I dag lever mer enn halvparten av jordens befolkning i byer og denne andel forventes fortsatt å øke. Tettbefolkede områder medfører en rekke problemer, men byr også på muligheter for utvikling av nye holdbare løsninger. Velfungerende byer er en hjørnesten i et lands økonomiske utvikling og avgjørende for velferd.

Tettbefolkede områder må organiseres slik at:

• de er/forblir attraktive å bo/leve/arbeide i
• de er/forblir attraktive for næringslivet med tanke på å plassere aktiviteter og investeringer i
• trafikk- og transportsystem fungerer
• miljøproblem unngås
• ressursbruk må effektiviseres, slik at bruk av verdifulle råvarer minskes og tilgang til energi og vann sikres for alle innbyggere

Det finns mange potensielle løsninger på disse utfordringene og de globale behovene koblet til urbanisering er både omfattende og akutte. For å utnytte disse mulighetene kreves det nye former for samarbeid mellom beslutningstakere, ulike forskningsfelt, samt private og offentlige aktører. Selv om fokus er på urbanisering vil mange av løsningene også kunne brukes i mindre befolkede områder.

Eksempler på utfordringer med relevans for BIA kan være:
• Boligmangel
• Arealutnyttelse
• Samfunnssikkerhet
• Fysisk infrastruktur
• Vann, avløp og renovasjon
• Forurensing
• Rent vann
• Energi
• Transport
• Helsetjenester

Eksempler på løsninger som kan være relevant for å få FoU-støtte i BIA:

• Nye byggekonsepter, byggemetoder og byggeprosesser (eksempelvis smarthus)
• Enklere planprosesser
• Arbeidsplassutforming, nye arbeidsformer
• Nye forretningsmodeller
• Effektivisering av tjenestetilbud
• Livsløpstankegang
• ITS-løsninger, trafikkstyring
• Overvåking
• Miljøvennlig transport


 

Samfunnsutfordring #3

Bærekraftig næringsutvikling

 

Bakgrunn

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine(Vår felles framtid)Bærekraftig utvikling er satt på dagsorden nasjonalt og internasjonalt de siste tjue årene. Den globale befolkning ventes at nå ca. 9 mrd i 2050, og den materielle velstand forventes likeledes å stige. Utvikling skaper et voksende press på jordens biologiske produksjon, klima, miljø og naturressurser. Der er for eksempel et stigende press på de globale energi- og råstoffreserver. Den globale etterspørsel etter energi forventes å vokse med godt 30 % og for visse råstoffer med > 80% frem mot 2035. Utviklingen skaper utfordringer for mange forsyningssikkerhet i mange land.

Det er vanskelig å forestille seg en bærekraftig utvikling uten at alle deler av samfunnet følger de samme prinsippene for bærekraftighet, inkludert næringslivet.. Næringslivet er en integrert del av samfunnet, og for å oppnå et bærekraftig samfunn spiller næringslivet en vesentlig rolle ved å være en viktig aktør når det gjelder hvordan ressurser håndteres og utnyttes. Bærekraftig næringsutvikling er ofte knyttet til en eller annen form for produksjon av varer og tjenester, ofte knyttet til produktets livssyklus og at disse skjer med minst mulig bruk av energi, best mulig utnyttelse av råvarer og minst mulig forurensning og avfall. En litt bredere definisjon av begrepet «bærekraftig» er å ikke bare si at produksjonen skal være økologisk forsvarlig (naturressurser og miljø) men at den også skal fremme produksjon som er økonomiske lønnsom og som kan få til en bedre velferdsfordeling.

Over til en mer bærekraftig næringsutvikling er således ikke en samfunnsutfordring i seg selv en mer et svar/en «løsning» som kan bidra til å overkomme en del av de miljø og klimarelaterte utfordringene samfunnet står overfor. Næringslivets bidrag til en bærekraftig utvikling.

Eksempler på utfordringer med relevans for BIA kan være:

• Tap av biologisk mangfold
• Økte utslipp av miljøgifter i vann, jord og luft
• Mangel på miljøvennlig energi
• Mat og matsikkerhet
• Redusere utslipp av klimagasser
• Håndtering av klimaendringer
• Rent vann


Eksempler på løsninger som kan være relevant for å få FoU-støtte i BIA:

• Mer effektiv energibruk, energieffektivisering
• Omlegging til fornybar energi, nye fornybar energiløsninger
• Produsere bedre – redusere avfall, gjenbruke ressursene, utnytte fornybare ressurser bedre, mer miljøvennlige prosesser – mindre forbruk av energi og ressurser
• Ecodesign – produktutvikling med fokus på livsløpstankegang, lukke kretsløpet, utnytte fornybare ressurser
• Utnytte norske ressurser på en bærekraftig måte (biomasse, mineraler,)
• Miljøriktig emballasje
• Mer miljøvennlig og bærekraftig transport
• Lettere materialer spesielt inn mot transportløsninger
• Materialer basert på fornybare ressurser
• Grønn teknologi
• Miljøteknologi (rensing av utslipp, rent vann …)
• Bedriftenes samfunnsansvar, etisk handel
• Nye forretningsmodeller


 

Samfunnsutfordring #4

Konkurransedyktig næringsliv

 

Bakgrunn

Det er viktig for norsk økonomi og fremtidige vekstmuligheter å ha et konkurransedyktig næringsliv. Men en rekke faktorer presser næringslivet, blant annet høye lønninger, billigere produksjonskostnader i utlandet, økt global konkurranse, demografiske endringer, globale miljøutfordringer og regulatoriske krav. Dette medfører utfordringer, men byr også på muligheter for næringslivet da det gir økt etterspørsel etter nye løsninger, nye materialer, ny utforming av produkter, tjenester, produksjonssystem og forretningsmodeller.
Næringslivet utsettes for et stadig økende press om fornyelse og videreutvikling for å kunne hevde seg i den globale konkurransen og for å tilfredsstille økte miljø- og kvalitetskrav, samt krav til CSR. For å kunne hevde seg i konkurransen i fremtiden vil næringslivet være stadig mer avhengige av utvikling av ny kunnskap. Det kreves raskere og mer bærekraftig produktfornyelse, nye tjenester, smarte og effektive produksjonsprosesser samt en fleksibel og endringsvillig arbeidsorganisasjon.

Eksempler på utfordringer med relevans for BIA kan være:

• Mangel på kompetent arbeidskraft
• Høyt lønnsnivå
• Høyt kostnadsnivå
• Global konkurranse
• Utenlandsk eierskap

Eksempler på løsninger som kan være relevant for å få FoU-støtte i BIA:

• Nye/mer effektive produksjonsmetoder, lean, automatisering osv
• Design/produktutvikling
• CSR
• IPR
• Høy kvalitet
• Utvikling av næringsklynger
• Høyere foredlingsgrad
• Nye forretningsmodeller
• Nye materialer

...

 

Publisert:
04.12.2012
Sist oppdatert:
13.09.2016