Gå direkte til innhold

Skaper Innovativ Kraft i østre Aust-Agder

Med støtte fra BIA utvikler industrien på det østre Sørlandet konkrete løsninger for å styrke samarbeid og innovasjonskraft. I prosjektet Innovativ Kraft utvikles felles IKT-løsninger og prosesser for å dele kapabiliteter og stå bedre rustet til å møte behovet for omstilling i regionen.

Denne testovnen ønsker Thomas Davami og IMS å kunne «dele» med andre virksomheter. Innovativ Kraft er et fireårig FoU-prosjekt som startet i 2014. Målet er å styrke innovasjonsevnen til de industrielle partnerne, som er Aust Agder-selskapene IMS, ERTEC, Teamtec og resten av Sørlandsporten Teknologinettverk (STN). Verdens største produsent av vanntette dører, ­IMS, er prosjekteier. Prosjektet er støttet med 8,4 millioner fra BIA.

– Innovativ Kraft setter oss i stand til å holde på arbeidsplasser og sikre fortsatt lønnsomhet i krevende tider, sier Thomas Davami fra IMS. Han er senior prosjektleder i IMS og ansvarlig for flere av delprosjektene.

– Vi har store forventninger til at prosjektet vil skape tilvekst av nye arbeidsplasser. For vår del gir det tilgang til markeder vi ikke har jobbet i tidligere, supplerer daglig leder Geir Horst Søraker i prosjektdeltaker ERTEC AS.

Prosjektleder Bjørnar Henriksen, SINTEF. Deler kapabiliteter

– STN-nettverket var utspringet for Innovativ Kraft. Dette er et spennende nettverk av mekaniske bedrifter i østre Aust-Agder, som sammen øynet muligheten for å styrke konkurransekraften sin gjennom forsterket samarbeide, forteller prosjektleder for Innovativ Kraft, Bjørnar Henriksen fra SINTEF.

– Det overordnete målet med prosjektet er å sette partnerne bedre i stand til å kunne dele kapabiliteter seg i mellom. Med kapabiliteter mener vi ikke bare ressurser som teknologi, løsninger, testutstyr og infrastruktur, men også evnen til å utnytte dem i praksis. Derfor innebærer det også de ulike virksomhetenes kunnskap, ferdigheter og fysiske forutsetninger, sier Henriksen.

Han understreker at konkret utbytte for partnerbedriftene er det viktigste.

– Dette er et praktisk innrettet prosjekt. Gjennom ulike innovasjonscase, skal vi høste kunnskap som gir de konkrete løsningene for å styrke bedriftenes samhandling og innovasjonsevne. Kort sagt: Vi skal tilføre næringsklyngen her sterkere innovativ kraft, forklarer han.

Samarbeid og IKT-løsninger

I praksis løper prosjektet langs to linjer som henger nøye sammen. Det dreier seg om gjensidig nytte av hverandres kapabiliteter og om utvikling av IKT-løsninger.

Innovativ Kraft jobber for å bygge ned barrierer som hindrer samarbeid, og i stedet utvikle konkrete løsninger og en kultur for gjensidig utnyttelse av hverandres kapabiliteter. Samtidig utvikles en IKT-løsning som bedriftene selv skal bruke. En viktig del av den løsningen er et semantisk søkeverktøy som åpner mulighetene for effektiv filtrering og gjennomgang av de mengdene med data, dokumenter, underlag og krav som virksomhetene kan møte i forbindelse med leveranser, nye produkter og utvikling av nye tjenester. Verktøyet er under utvikling av tyske BIBA som sammen med SINTEF, Inventas og Universitet i Agder er forskningspartnere.

Det arbeides også intensivt med en Innovation Gateway som vil være en nettbasert tjeneste for å dele og identifisere kapabilititer. Det innebærer også muligheten for å dele  kompetanse og leie ut arbeidskraft i stedet for å måtte bli tvunget til å nedbemanne. Innovation Gateway vil i stor grad være generisk, og skal kunne benyttes i andre nettverk og klynger i landet.  

Thomas Davami med prototypen for TeamTecs modulære avfallsforbrenningsanlegg med energigjenvinning. Containerne inneholder alt nødvendig utstyr for et moderne og rent brennende avfallsforbrenningsanlegg som også produserer varmtvann og strøm. Modularisering

Modularisering er et viktig stikkord for prosjektet:

– Mye av industrien i vår region er tradisjonelt bygget opp, basert på fagkunnskap og lokalt entreprenørskap. Det innebærer at vi historisk sett har mye «smartness», men mindre akademisk ballast. Det å lære å bygge gode prosesser og tenke modulært er noe som styrker vår konkurransekraft, sier Thomas Davami.

Et eksempel er utviklingen av Teamtec sitt nye forbrenningsanlegg. Der tilpasset og brukte de metoden Modular Function Deployment (MFD) for å arbeide på en strukturert måte i utviklingsfasen. Metoden tar utgangspunkt i at man definerer kundekravene på en grundig og systematisk måte. Dette brukes videre i valg av tekniske løsninger og konseptarbeid, der det er fokus på moduler og hvordan varianter av moduler kan oppfylle kundekravene og gi optimale tekniske løsninger.

– En sentral effekt er at vi sitter igjen med bedre dokumentasjon på de valgene som ble gjort, og hvorfor de valgene eventuelt er riktige. En av utfordringene for flere av selskapene i regionen er å omstille seg for å møte de harde tidene i offshore. Dette innebærer for mange å vende seg mot de landbaserte markedene, sier Davami, som legger til at de vil fortsette arbeidet med å få på plass mer strukturerte prosesser i utviklingsfasen av nye produkter og tjenester.

Nettverksbygging

Geir Horst Søraker er daglig leder i ERTEC AS, den ledende leverandøren i Skandinavia av produkter i aluminium, glass og syrefast stål til båter. Han mener Innovativ Kraft vil gjøre industribedriftene i regionen bedre rustet til å bevare og skape nye arbeidsplasser, og sikre fortsatt lønnsomhet i møte med en tøffere hverdag, slik de opplevde etter finanskrisen i 2008.

Geir Søraker, ERTEC. – Noe vi har lært gjennom Innovativ Kraft er at hvis vi skal lykkes med industribygging her til lands, så er vi avhengige av kompetanse utenfor egen bedrift. Vi tilegner oss mye kunnskap gjennom å se hvordan de andre bedriftene i prosjektet arbeider.

– I tillegg er det krevende å skulle jobbe planmessig med innovasjon alene – uten å bli altfor sårbare for de daglige svingningene innenfor egen bedrift som kan føre til at man blir avsporet i innovasjonsarbeidet. Det strukturerte innovasjonsarbeidet glir bedre når man jobber med eksterne partnere som SINTEF, fastslår Søraker.

Nettverksbygging er også en positiv effekt, forklarer han: – Som BIA-bedrift har vi fått være med Forskningsrådet på møter og samlinger hvor vi har kunnet knytte kontakter. Det kan være med miljøer og bedrifter som opererer innenfor et helt annet felt enn oss, men hvor det likevel er overføringsverdi.

Viktig BIA-støtte

Davami fra IMS og Søraker fra ERTEC er enige om at både BIA-støtten og SINTEF som prosjektleder er uvurderlige i den felles innovasjonsinnsatsen Sørlandsbedriftene gjennomfører.

– Når SINTEF gjør en kartlegging hos oss, opplever vi at de ser virkeligheten og målene våre med helt andre øyne enn vi klarer. Det blir en verdifull ekstern vurdering av vår virksomhet og våre prosesser, sier Søraker.

– Det er krevende å markedsføre seg utad overfor kunder og samarbeidspartnere, og å for eksempel søke om EU-midler til forskning og utvikling. BIA-støtten er i den sammenheng en styrke. Det viser at Forskningsrådet har tro på oss som bedrifter og som teknologinettverk, avslutter Thomas Davami.

Om prosjektet

Tittel: Innovativ Kraft - konkurransekraft gjennom delte kapabiliteter

Deltakere: Sørlandsporten teknologinettverk, SINTEF, BIBA, Inventas og Universitet i Agder

Prosjektperiode: 2014-2018

Bevilgning fra BIA: 8,3 millioner kroner

Skrevet av:
Øystein Berntzen
Publisert:
08.04.2016
Sist oppdatert:
13.09.2016